Fortum Kotivakuutuksen ehdot

 


Vakuutusehdot
Vakuutusnumero PL I1602

Voimassa 1.11.2016 alkaen.

Online
Vakuutukseen sisältyy huoneiston ja irtaimiston palo-, rikos-, putkivuoto-, luonnonilmiö-, särkymis- ja menetysturva ja asumisen keskeytymisturva sekä yksityishenkilön vastuuvakuutus.


Sisällys:
1. MÄÄRITELMÄT

2. YHTEISET MÄÄRÄYKSET

A. KODIN ESINEVAKUUTUS

1. KUKA ON VAKUUTETTU? – VAKUUTETUT

2. MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA? – VAKUUTUSPAIKKA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
2.1. Vakituinen asunto
2.2. Irtaimisto asuinhuoneistoon liittyvissä tiloissa
2.3. Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella
2.4. Voimassaolo muuton aikana

3. MITÄ VAKUUTUS KATTAA? – VAKUUTETTU OMAISUUS
3.1. Huoneiston kiinteä sisustus
3.2. Vuokrattu tai lainattu omaisuus
3.3. Anastukset moottoriajoneuvosta ja vastaavista
3.4.Koti-irtaimisto
3.5.Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä omaisuus

4. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? – KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT
4.1.Paloturva
4.2.Rikosturva
4.3.Putkistovuototurva
4.4.Luonnonilmiöturva
4.5. Särkymis- ja menetysturva
4.6. Asumisen keskeytysturva

5. YLEISET RAJOITUKSET (KORVAUSPIIRIN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT VAHINGOT)

6. KORVAUSSÄÄNNÖT
6.1. Korvauksen määrän lähtökohtana irtaimen esineen uudishinta.
6.2. Aineellisten vahinkojen lisäksi korvattavat kustannukset
6.3.Korvaamistavat
6.4. Korvaamisen rajoitukset
6.5. Omavastuu ja muut vähennykset

7. SUOJELUOHJEET
7.1. Suojeluohjeiden merkitys
7.2.Paloturvallisuus
7.3. Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan
7.4. Omaisuuden suojelu vuotovahingoilta
7.5. Omaisuuden suojelu luonnonilmiövahingoilta
7.6. Muut ohjeet
 
B. VASTUUVAKUUTUS

1. VAKUUTUSTURVAN TARKOITUS
2. KUKA ON VAKUUTETTU? – VAKUUTETUT

 

3. KORVAUSPIIRIN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT VASTUUT

 

4. TOIMENPITEET VAKUUTUSTAPAHTUMAN SATUTTUA

 

5. KORVAUSSÄÄNNÖT

 

C. YLEISET VAKUUTUSEHDOT

 

1. VAKUUTUKSENOTTAJAN JA VAKUUTETUN TIEDONANTO- VELVOLLISUUS

 

2. VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN ALKAMINEN JA VAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

 

3. VAKUUTUSMAKSUJEN MAKSAMINEN

 

4. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

4.1. Vakuutuskauden vaihtuessa

4.2. Vakuutuskauden aikana

 

5. VAKUUTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

5.1. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

5.2. AIG:n oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden päättyessä

5.3. AIG:n oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana

 

6. SUOJELUOHJEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA

 

7. PELASTAMISVELVOLLISUUS VAHINKOVAKUUTUKSESSA

 

8. VILPILLINEN MENETTELY

 

9. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN

 

10. KORVAUSMENETTELY

 

11. KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄMISAJANKOHTA JA VANHENTUMINEN

 

12. MUUTOKSENHAKUOIKEUS

 

13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

 

Kotivakuutusehdot
Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä ”AIG”) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä vakuutuseh- doista (jäljempänä kaikki yhdessä ”vakuutus” tai ”vakuutussopi- mus”). Erityiset ehdot sisältävät tuotekohtaisia ehtoja muun muassa vakuutusturvan alkamisesta ja päättymisestä, vakuutusturvan laajuudesta, tuotekohtaisista rajoituksista ja korvausmenettelystä.

 

AIG sitoutuu tarjoamaan vakuutuksenottajalle vakuutussopimuk- sessa selostetun vakuutusturvan. AIG:n antama vakuutusturva kattaa ne henkilöt, jotka on vakuutettu vakuutuskirjassa esitetyn vakuutusturvan mukaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana.
Vakuutussopimuksen kattaman vakuutusturvan ehdot ja yksityiskoh- dat on selostettu vakuutuskirjassa, erityisissä vakuutusehdoissa sekä yleisissä vakuutusehdoissa. Tutustu niihin huolellisesti, jotta olet selvillä vakuutusturvasi sisällöstä.

 

Tämä kotivakuutus turvaa vakuutetun irtainta omaisuutta, sekä asunnon kiinteää sisustusta. Lisäksi vakuutukseen sisältyy vastuuva- kuutus Suomessa. Vakuutus on tarkoitettu huoneiston vakuuttami- seen. Se ei sisällä kiinteistövakuutusta, eikä siksi sovellu rakennus- ten vakuuttamiseen.
 
Kotivakuutusehdot – erityiset ehdot
Nämä erityiset ehdot sisältävät tuotekohtaisia ehtoja ja niille tulee antaa etusija suhteessa yleisiin vakuutusehtoihin.


1. MÄÄRITELMÄT
Tässä vakuutussopimuksessa käytetään tiettyjä sanoja tietyissä merkityksissä. Sanoilla on seuraavat merkitykset niiden esiintyessä vakuutussopimuksessa. Vakuutuskohtaisissa erityisissä ehdoissa on täydentäviä määritelmiä.
AIG - Vakuutuksenantaja.
Enimmäiskorvausmäärä on suurin mahdollinen maksettava korvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden ja se on merkitty vakuutuskirjaan tai -ehtoihin.
Huoneiston kiinteä sisustus Huoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4. luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnos- sapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä. Näitä ovat esimerkiksi:
• kiintokalusteet, kuten keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kalusteet
• pinnoitteet, kuten kaakelit, parketit ja tapetoinnit
• huoneistokohtaiset jälkeenpäin asennetut saunat ja ilmastoinnit
Irtaimen esineen uudishinta Irtaimen esineen uudishinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden hankkimiseen.
Irtaimen esineen nykyhinta Irtaimen esineen nykyhinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun uudishinnasta vähennetään esineen iän, käytön huollon tai hoidon laiminlyönnin, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn aiheuttama hinnan alentuminen. Irtaimen esineen nykyhinta on käytetyn esineen hinta.
Irtaimen esineen käypä hinta on käteishinta, joka vahinkohet- kellä esineestä olisi ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksen- mukaisella tavalla.
Irtaimen esineen jäännöshinta on omaisuuden hinta välittömästi vahingon jälkeen. Jäännöshinta määritellään samojen perusteiden mukaan kuin hinta ennen vahinkoa.
Korvauksen hakija - Vakuutuksenottaja tai vakuutettu.
Korvauksen määrä Korvauksen määrällä tarkoitetaan vahingosta maksettavaa korvausta. Korvauksen määrä saadaan vähentämällä vahingon määrästä muun muassa mahdolliset ikävähennykset ja omavastuu.
Korvauskäsittelyosasto - AIG Europe Limited sivuliike, Puh. 0203 03457.
Omavastuu Omavastuu on vakuutuskirjaan tai vakuutusehtoihin merkitty rahamäärä, joka vähennetään vakuutustapahtuman yhteydessä korvattavan vahingon määrästä.
Poikkeuksellisen voimakas myrsky Poikkeuksellisen voimak- kaana myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 20 m/s.
Rankkasade/poikkeuksellinen sade Rankkasade/poikkeukselli- nen sade tarkoittaa sadetta, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai enemmän tai 75 mm tai enemmän vuorokaudessa.
Tulvat
Vesistötulva Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.
Merivesitulva Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista meren vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilman- paineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa.
Poikkeuksellisella vesistön tai meren vedenpinnan nousulla tarkoitetaan sellaista vesistön tai meren vedenpinnan nousua, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpin- nan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva ei ole poikkeuksellista vesistön tai meren vedenpinnan nousua.

 

Urheiluväline ja -varuste Urheiluvälineillä ja varusteilla tarkoite- taan urheilusuoritukseen käytettäviä esineitä kuten hiihto- ja lasketteluvälineitä, golfvarusteita, mailapelivälineitä, ratsastusväli- neitä sekä sukellusvälineitä.

 

Vahingon määrä Vahingon sattuessa omaisuuden arvo ja vahingon määrä määritellään joko uudishinnan, nykyhinnan tai käyvän hinnan mukaan vahingoittuneesta omaisuudesta riippuen. Vahingon määrä ei ole sama kuin maksettavan korvauksen määrä.

Vakuutettu - Se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Vakuutuksenantaja - AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03457;
Y-tunnus: 2488582-7. AIG Europe Limited sivuliike on Isossa- Britanniassa sijaitsevan AIG Europe Limited -vakuutusyhtiön sivuliike (rekisteröity Englannissa ja Walesissa, yrityksen rekisteröintinumero: 01486260). Ison-Britannian toimiston rekisteröity toimipaikka on: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

 

Vakuutus/Vakuutussopimus - Sopimus, joka on solmittu vakuu- tuksenottajan ja AIG:n välillä. Vakuutuskirja yhdessä erityisten ehtojen ja yleisten ehtojen kanssa osoittavat vakuutusturvan laajuuden yksityiskohdat sekä sovellettavat ehdot.
Vakuutusmaksu - Vakuutussopimuksen antamasta vakuutustur- vasta maksettava summa. Se voidaan maksaa joko suoraveloituk- sena, suoramaksuna, e-laskuna, laskuna tai maksukortilla, maksun kerääjän ilmoittamien vaihtoehtojen mukaisesti. Kaikki maksutavat eivät välttämättä aina ole saatavilla.
Vakuutusmaksukausi - Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu säännöllisin väliajoin maksettavaksi.
Vakuutuksenottaja on pysyvästi Suomessa asuva vähintään 18-vuotias henkilö, joka on tehnyt vakuutussopimuksen AIG:n kanssa. Vakuutuksenottaja on merkitty vakuutuskirjaan.
Vakuutustapahtuma on sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut tapahtuma, jonka johdosta vakuutuskorvausta maksetaan.
Vakuutuskausi on se vakuutuskirjassa määritelty ajanjakso, jonka aikana vakuutus on voimassa. Vakuutussopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen sopimuspuoli irtisanoo sopimuksen.
Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Nopeasti ja ilman ennakkoon ilmeneviä seikkoja sattuneen tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko, jota normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ei olisi voitu välttää. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektii- visesti, yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeukselli- suuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Vahingon korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

2. YHTEISET MÄÄRÄYKSET
Ydinvahinko, radioaktiivinen, kemiallinen tai biologinen saastuminen ja sota
Tästä vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:
• sodasta (riippumatta siitä, onko sodanjulistus annettu), sisällisso- dasta, maahan tunkeutumisesta, kansannoususta, vallankumouk- sesta, sotilaallisen voiman käytöstä tai hallituksen tai sotilaallisen voiman haltuunotosta. Ydinaseen laukeamisen katsotaan olevan sotatoimi, vaikka se olisi tapahtunut vahingossa;
• kemiallisten tai biologisten aseiden käytöstä;
• ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut;
• radioaktiivisten aineiden käytöstä tai päästöstä, joka suoraan tai välillisesti johtaa ydinreaktioon, radioaktiiviseen säteilyyn tai saastumiseen;
• myrkyllisten biologisten tai kemiallisten aineiden leviämisestä, käytöstä tai päästöstä, jos niitä on käytetty tahallisesti terrorite- ossa

 

Saastuminen tai pilaantuminen
Tästä vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on suoraan tai epäsuorasti aiheutunut, vahingon syystä riippumatta, saasteiden purkauksesta, tihkumisesta, vuodosta, vapautumisesta tai karkaa- misesta. Edelleen, tästä vakuutuksesta ei korvata saastuneen tai pilaantuneen vesistön tai maan puhdistus- tai poistamis- tai korvaamiskuluja.

 

Takavarikko tai muu viranomaisen toimenpide
Tästä vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on suoraan tai epäsuorasti aiheutunut valtion tai viranomaisen toimista, mukaan lukien takavarikoinnista, tuhoamisesta, tai haltuunotosta.

 

 

Kansainvälisistä pakotteista johtuvat rajoitukset vakuutusturvaan
Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta maksaa vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen maksamisen osalta, mikäli vakuutuksenantajan, sen emoyhtiön tai minkä tahansa vakuutuksenantajassa määräysvaltaa käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden 
 
 
A. KODIN ESINEVAKUUTUS
 
1. KUKA ON VAKUUTETTU? – VAKUUTETUT
 
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa nimetty vakuutuksenottaja sekä hänen kanssaan samassa taloudessa (vakuutuspaikassa) vakinai- sesti asuvat perheenjäsenet. Henkilön katsotaan asuvan vakinaisesti vakuutuksenottajan osoitteessa (vakuutuspaikassa), kun tämä on hänen väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkitty osoitteensa.
 
Vakuutettuja perheenjäseniä ovat vakuutuksenottajan puoliso/ avopuoliso, sekä vakuutuksenottajan ja/tai puolison/avopuolison lapset, lapsenlapset, lapsipuolet, adoptiolapset sekä kasvattilapset, jotka asuvat samassa osoitteessa vakuutuksenottajan kanssa.
 
Vakuutettuja perheenjäseniä ovat lisäksi vakuutuksenottajan tai tämän puolison/avopuolison vanhemmat tai isovanhemmat, jotka asuvat samassa osoitteessa vakuutuksenottajan kanssa.
 
Lisäksi vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan ja/tai puolison/ avopuolison lapset, lapsipuolet, adoptiolapset sekä kasvattilapset, jotka asuvat toisen vanhempansa kanssa, kun he oleskelevat vakuutuspaikassa sen vanhempansa luona, joka on väestörekisteri- viranomaisen rekisteriin merkitty pysyvästi vakuutuspaikassa asuvaksi.
 
Mikäli samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt eivät ole perheenjäseniä, edellytetään erillisten vakuutusten ottamista.
 
Huonetoverit eivät voi olla vakuutettuna samassa kotivakuutuk- sessa.
 
Vakuutus ei kata alivuokralaisia.
 
Vakuutus ei kata minkäänlaista lyhytaikaista asunnon vuokrausta.
 
 
 
2. MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA? – VAKUUTUSPAIKKA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
 
2.1. Vakituinen asunto
 
Vakuutus on voimassa, tämän vakuutuksen ehtojen ja siinä mainittujen rajoitusten puitteissa, vakuutuksenottajan Suomessa sijaitsevassa vakinaisessa asunnossa edellyttäen, että omaisuus sijaitsee tässä asunnossa, ja että vakuutuksenottajan vakituinen asunto on joko kerrostalossa tai rivitalossa tai paritalossa; ja se ei ole omakotitalo tai loma-asunto (vakuutuspaikka). Vakuutuspaikka on merkitty vakuutuskirjaan.
 
2.2. Irtaimisto asuinhuoneistoon liittyvissä tiloissa
 
Irtaimiston osalta vakuutuspaikkana pidetään myös asuinhuoneis- ton käyttöön liittyviä yksityisessä käytössä olevia ullakko-, tai kellaritiloja tai yhteisessä käytössä olevia urheilu- ja harrasteväline- varastoja ja autotalleja.
 
Vahingossa, joka kohdistuu sellaiseen omaisuuteen, jota vahingon sattuessa on säilytetty asuinhuoneistoon liittyvissä ullakko- tai kellaritiloissa tai yhteisessä käytössä olevissa urheilu- ja harrastevä- linevarastoissa tai autotalleissa, korvataan vakuutustapahtumaa kohden enintään 2.500 euroa.
 
2.3. Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella
 
Vakuutuspaikasta tilapäisesti muualle siirretty kotitalouskäyttöön tarkoitettu irtaimisto on vakuutettuna Suomessa kuuden (6) kuukau- den ajan yhteensä enintään 5.000 euroon saakka vakuutustapah- tumaa kohden. Vakuutusturva on voimassa edellyttäen, että omaisuus palautuu vakuutuspaikkaan edellä kerrotun ajan puit- teissa. Jos vakuutettu tietää etukäteen, ettei omaisuus palaudu vakuutuspaikkaan kuuden (6) kuukauden kuluessa, ei vakuutus- turva omaisuudelle vakuutuspaikan ulkopuolella ole voimassa.
 
Vakuutus on voimassa tilapäisesti ulkomailla kolmen (3) kuukauden matkan ajan. Enimmäiskorvausmäärä vakuutustapahtumaa kohden on 1.000 euroa.
 
Rahaa ja muita maksuvälineitä tai arvopapereita ei korvata ulkomaanmatkoilla.
 
Vakuutuksesta ei makseta edellä mainittua suurempaa summaa, vaikka omaisuus olisi vakuutettu usealla mainitun edun sisältävällä vakuutuksella.
 
2.4. Voimassaolo muuton aikana
 
Vakuutetun muuttaessa Suomessa vakinaisesta asunnosta toiseen, irtaimiston vakuutus on voimassa muuttokuljetuksen aikana ja sekä vanhassa että uudessa vakituisessa asunnossa enintään kahden kuukauden ajan ja edellyttäen, että molemmat asunnot ovat vakuutetun hallinnassa. Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutuspaikan muuttumisesta AIG:lle. Muuton yhteydessä ilmoitus uudesta osoitteesta tulee tehdä vakuutusyhtiölle ennen muuton alkamista.
 
 
 
3. MITÄ VAKUUTUS KATTAA? – VAKUUTETTU OMAISUUS
 
Vakuutuksessa on vakuutettuna - tämän vakuutuksen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti ja vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäiskor- vausmäärään saakka – seuraava vakuutetun omistama ja kotitalouskäyttöön tarkoitettu kodin irtaimisto.
 
3.1. Huoneiston kiinteä sisustus
 
Vakuutukseen sisältyy, vakuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvaus- määrään saakka ja edellyttäen, että huoneisto on vakuutuksenotta- jan ja hänen perheensä vakituinen asunto, huoneiston kiinteä sisustus.
 
Vakuutuksen kohteena eivät ole vastuunlaajennukset asunto-osake- yhtiölain (1599/2009) 4 luvun mukaiseen osakkeenomistajan kunnossapitovastuuseen, jotka perustuvat yhtiöjärjestykseen tai yhtiökokouksen päätökseen, eivätkä muulla tavoin päätetyt tai syntyneet laajennukset tai kunnossapitovelvoitteet.
 
Vahinko tai vaurio yllä mainitulle huoneiston kiinteälle sisustukselle korvataan vain, jos rakennuksen omistaja ei ole velvollinen korjaamaan vahinkoa tai vauriota ja jos vahinkoa ei korvata muusta vakuutuksesta.
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kun- nossapitovastuulla olevan omaisuuden vahingoista tai vaurioista.
 
3.2. Vuokrattu tai lainattu omaisuus
 
Koti-irtaimistoon sisältyy myös sellainen kotitalouskäyttöön vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun koti-irtaimistoonsa. Enimmäiskorvausmäärä on vakuutustapahtumaa kohden 5.000 euroa. Vuokratulle tai lainatulle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista suoritetaan korvausta vain, jollei vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.
 
3.3. Anastukset moottoriajoneuvosta ja vastaavista
 
Moottoriajoneuvosta, perävaunusta, veneestä, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisesta tavarasäiliöstä, ajoneuvon tavaralau- kusta tai teltasta anastettua irtaimistoa tai siihen kohdistuneesta ilkivallasta aiheutunut vahinko korvataan enintään 500 euroon saakka.
 
3.4. Koti-irtaimisto
 
Koti-irtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun omistamaa kotitalouskäyt- töön tarkoitettua irtaimistoa.
 
Tämän vakuutuksen kohteena olevan yksittäisten esineitten tai esinekokoelmien enimmäiskorvausmäärä on 5.000 euroa vakuu- tustapahtumaa kohden.
 

 

Rahaa ja muita maksuvälineitä tai arvopapereita korvataan enintään 500 euroa, olettaen, että vahinko tapahtuu vakuutuspai- kassa. Vakuutuksesta ei korvata epäsuoraa vahinkoa, joka aiheutuu esimerkiksi varastetun maksukortin väärinkäytöstä tai maksukortin kopioimisesta.
 
Koti-irtaimistoon sisältyvät myös:
​Vakuutuksen kohde ​Enimmäiskorvausmäärä
Erityiset arvoesineet kuten:
- kulta-, platina- tai hopeaesineet

​Vakuutettuna enintään 10.000 euroon asti vakuutustapahtumaa kohden, mutta enintään 5.000 euroon asti yksittäisen esineen osalta.

- raha-, postimerkki-, viini-, ja muistoesinekokoelmat​
- musiikki-instrumentit ja soittimet​
- helmet korut​
- jalokivet ​
- antiikkiesineet ​
- taide-esineet, design-esineet​
- kellot​
- arvokkaat matot ja arvotekstiilit​
Polkupyörät​ ​Vakuutettuna enintään 1.000 euroon asti pyörää ja vakuutustapahtumaa
Vakuutetun yksityishenkilönä omistamat, vuokraamat tai lainaamat työkalut, työvälineet, soittimet, kun niitä käytetään ammattitoiminnassa​ ​Vakuutettuna enintään 5.000 euroon asti esinettä ja vakutuustapahtumaa kohden. Ammattitoiminnassa käytettyihin työkaluihin ei sisälly tavaravarasto, raaka-aineet, tuotenäytteet tai mainosmateriaali.
Puutarhatraktorit ja moottoroidut harrasteajoneuvot, joiden rakenteellinen nopeus enintään 15 km tunnissa​ ​Vakuutettuna enintään 5.000 euroon asti. Varaosat ja lisälaitteet eivät ole vakuutettuina.
Enintään 5,5 metrin pituiset pienveneet mukaan lukien kanootit ja kajakit lisävarusteineen​ ​Vakuutettuna enintään 1.500 euroon asti vakuutustapahtumaa kohden.
Enintään 5hv:n perämoottorit​ ​Vakuutettuna enintään 1.500 euroon asti.
Henkilökohtaiset apuvälineet kuuten kuulolaitteet, pyörätuoli ja proteesit​ ​Vakuutettuna enintään 500 euroon asti yksittäisen välineen osalta ja yhteensä enintään 1.500 euroon asti.
Elintarvikkeet ja alkoholituotteet​ ​​Vakuutettuna enintään 500 euroon asti yksittäisen tuotteen osalta ja yhteensä enintään 1.500 euroon asti.

 


3.5. Vakuutuksen ulkopuolelle jäävä omaisuus
Vakuutettua omaisuutta eivät ole:
- ansiotyövälineet, jotka
- ovat avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, yhdistyksen tai muun yhteisön käytössä tai omistamia
- vakuutettu on saanut haltuunsa työ-, virka- tai toimeksianto- suhteen perusteella
- eläimet, kalat, linnut ja kasvit
- atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot tai ohjelmat
- käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet tai muut vastaavat
- turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset laitteet tai muu omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on voimassa- olevan lainsäädännön vastaista
- muut moottorikäyttöiset ajoneuvot kuin edellä mainitut
- matkailu- tai muut perävaunut, ilma- tai vesialukset mukaan lukien purjelaudat ja vesiskootterit eivätkä edellä mainittujen tai moottorikäyttöisten ajoneuvojen osat tai varusteet
- turkikset ja nahka
- aseet ja/tai ammukset
- sähkövirta ja vesi ja muut nesteet
- piha-alueella tai puutarhassa olevat patsaat, taide-esineet, laiturit sekä muut vastaavat erikoisrakennelmat
- yhtiön tai yrityksen omistama omaisuus

4. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? – KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT
Vakuutuksesta korvataan näiden ehtojen ja niihin sisältyvien rajoitusten ja vakuutuskirjassa ja ehdoissa määriteltyjen enimmäis- korvausmäärien mukaisesti, jäljempänä selostetuista  vakuutusta- pahtumista vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos tämä vakuutustapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.
Vakuutus sisältää seuraavat vakuutusturvat:
- paloturva
- rikosturva
- putkistovuototurva
- myrsky- ja sadeturva ja tulvaturva (yhdessä muodostavat luonnonilmiöturvan)
- särkymis- ja menetysturva
- asumisen keskeytysturva
 
4.1. Paloturva
Paloturvasta korvataan palovahinkona vahinko, jonka on aiheuttanut
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irtipäässyt, lieskoja muodostava tuli, joka voi levittäytyä itsekseen
- vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistunut salamanisku, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta
- ukkosen aiheuttama ylijännite
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut räjähdys
- tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamatto- masti noussut noki
- äkillinen ja ennalta arvaamaton ilma-aluksen tai siitä irronneiden osien putoaminen
4.2. Rikosturva
Rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta ja ilkivallasta vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko.
- Murrolla tarkoitetaan äkillistä ja ennalta arvaamatonta murtau- tumista vakuutetun asuntona käyttämään, rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen tai huoneeseen.  Vakuutusturva kattaa myös vakuutetun vakituisena asuntona käyttämän ja vakituisessa osoitteessa sijaitsevat, asuinhuoneiston käyttöön liittyvät, yksityisessä käytössä olevat ullakko-, tai kellaritilat tai yhteisessä käytössä olevat urheilu- ja harrastevälinevarastot ja autotallit.
- Vahinkoa ei korvata, jos rikoksentekijä on vakuutuksenottajan perheenjäsen tai henkilö, joka asuu vakuutetun luvalla tai suostumuksella vakuutetussa tilassa; tai jos varkaus on tehty käyttämällä avainta (tai sen kopiota), ellei avainta ole saatu haltuun uhkaamalla, väkivalloin tai varastamalla.
- Ryöstöllä tarkoitetaan varkautta, joka on tehty väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten.
- Vakuutus ei korvaa varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä,
-olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.
- Ilkivalta tarkoittaa muun kuin vakuutetun tahallisesti aiheutta- maa vahinkoa.
4.3. Putkistovuototurva
Putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai säiliöstä tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.
4.4. Luonnonilmiöturva 4.4.1.Myrsky- ja sadeturva
Myrsky- ja sadeturvasta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
- Äkillinen ja ennalta arvaamaton ja poikkeuksellisen voimakas myrsky, jos vakuutetulle irtaimistolle ja huoneiston osille syntyneet vahingot johtuvat samanaikaisesti rakennukselle aiheutuneista myrskyvahingoista.
- Äkillinen ja ennalta arvaamaton rankkasateesta johtuva maanpinnan tai parvekkeen tulviminen.
- Poikkeuksellisen rankka raesade.
- Meren, järven, joen tai puron tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata, ellei se johdu rankkasateesta.
4.4.2.Tulvaturva
Tulvaturvasta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
- äkillinen ja ennalta arvaamaton vesistö- tai merivesitulva
- jään liikkuminen, joka johtuu vesistö- tai merivesitulvasta
4.5. Särkymis- ja menetysturva
Särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut vakuutetun omaisuu- den vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi muusta tähän vakuutuk- seen sisältyvästä turvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä.
Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutu- misesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytke- tystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.
4.6. Asumisen keskeytysturva
Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset, AIG:n etukäteen hyväksymät, vakuutetulle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat
siitä, että vakuutuksen kohteena olevaa, vakuutetun vakituista asuntoa tai osaa siitä ei voida käyttää vähintään 24 tuntiin ilman kohtuutonta vakuutetuille aiheutuvaa haittaa johtuen siitä, että asuntoon on kohdistunut näiden vakuutusehtojen mukaan korvat- tava vahinko.
Vakuutuksesta korvataan väliaikaisesta asunnosta ja varastoinnista aiheutuneet ylimääräiset vuokrakulut sekä kuljetuskustannukset irtaimen omaisuuden siirtämisestä väliaikaisiin varastointitiloihin. Mitään muita kuluja, kuten ruokailukustannuksia tai muita kuljetus- tai viestintäkuluja, ei korvata.
Korvattavia kuluja ovat toteutuneet vuokrakulut, varastointi- ja kulje- tuskustannukset, joista vähennetään säästyneet kustannukset, kuten vahingoittuneen asunnon vuokra.
Asumisen keskeytymisturvan mukaiset ylimääräiset kustannukset korvataan vaikka enimmäiskorvausmäärä ylittyisi ja suoran esinevahingon lisäksi.  Korvausta maksetaan enintään 2.000 euroa kuukaudessa ja enintään kahdentoista (12) kuukauden ajalta.
Asumisen keskeytysturvasta korvattavista kustannuksista vähenne- tään 10 %:n ylimääräinen omavastuuosuus.

5. YLEISET RAJOITUKSET (KORVAUSPIIRIN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT VAHINGOT)
Vakuutuksesta ei korvata:
a. Katoaminen, unohtuminen tai määrittelemätön varkaus
- vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta
- vahinkoa, jonka tapahtumahetkeä ei voida yksilöidä tai määri- tellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuh- teita ja –paikkaa ei voida tarkoin määritellä.
b. Arvokkaan omaisuuden varkaus ajoneuvosta, perävau- nusta, veneestä tai teltasta
- moottoriajoneuvoon, perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäiliöön, ajoneuvon tavaralauk- kuun tai telttaan jätettyjen  rahojen, muiden maksuvälineiden ja arvopapereiden tai erityisten arvoesineiden (ks. kohta 3.4) anastusta
- perävaunuun, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavara- säiliöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen anastusta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen anastusta matkailuperävaunusta.
c. Urheilu- ja harrastevälineiden vahingot
- urheiluvälineen tai -varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun niitä käytetään tarkoitukseensa, ellei vahinko ole aiheutunut kolmannen osapuolen huolimattomuudesta
d. Vähitellen aiheutuvat vahingot
- vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle sen kulumisesta, ruostumi- sesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoami- sesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään maakosteudesta aiheutunutta vahinkoa.
- vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle käyttövirheestä
- vahinkoa, joka on aiheutunut esineen tavanomaisesta käytöstä, riittämättömästä suojauksesta, kulumisesta (mukaan lukien normaalit naarmut ja tahrat), naarmuuntumisesta, kolhiintumi- sesta, ruostumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
- vahinkoa, joka aiheutuu hajusta
e. Lemmikkieläimen tai muiden eläinten aiheuttama vahinko
- vahinkoa, jonka hyönteiset, rotat, hiiret, lepakot, linnut, myyrät, oravat, jänikset ja kanit, syöpäläiset ja tuhoeläimet ovat aiheutta- neet
- vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut pureskelemalla, repimällä, raapimalla tai eritteillä.
f. Tietokonevahingot
- atk-laitteille tai niiden tietokoneohjelmille syntyneitä vahinkoja, kun syynä on tietojen tai ohjelmien aiheuttama virhetila, virheelli- syys tai toimintakyvyn lakkaaminen
- tietokoneviruksen tai haittaohjelman tai vastaavan aiheuttamaa vahinkoa
g. Rakennus-, valmistus- tai työvirhe
- suunnittelu-, perustus-, asennus-, rakennustyö, - käsittely- ja työvirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa
- vahinkoa, joka on aiheutunut rakenne-, valmistus-, tai aineviasta
- vahinkoa, joka on aiheutunut perustamis- tai rakennusvirheestä taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamista van vastaisesta rakentamisesta
- vahinkoa, joka on aiheutunut korjaukseen tai rakentamiseen käytetyistä vääristä tai huonoista osista tai materiaaleista
- vesistötulvasta, merivesitulvasta tai niiden seurauksena jään liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa rakennukselle tai siellä olevalle irtaimistolle, jos rakennus on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti
- nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä, tai nesteen aiheutta- maa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.
h. Ammattimainen maanrakennustyö
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammattimainen räjäytys-, louhinta- tai paalutustyö. Vakuutuksen piiriin kuuluva vahinko kor- vataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuulliseksi todettu osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään.
i. Sääolosuhteiden ja luonnonilmiöiden aiheuttama vahinko
- vahinkoa, joka on aiheutunut roudasta, pakkasesta, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta, eikä sateesta tai
lumesta ellei syynä ole ehtokohtien 4.4.1 tai 4.4.2 mukainen, poikkeuksellinen sade tai vesistö- tai merivesitulva.
- lumen tai jään painosta tai niiden liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa. Tätä rajoitusehtoa ei sovelleta vesistö- tai merivesitul- vasta johtuvan jään liikkumisen aiheuttamaan vahinkoon.
- vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan vaihtelusta aiheutu- neesta aineen laajenemisesta tai supistumisesta
- vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä
- vahinkoa, jonka luonnonolosuhteet ovat aiheuttaneet puu- tarha-, maa- tai metsätaloustuotteille tai puutarhakasveille.
j. Sopimusvastuu
- vahinkoa, joka korvataan tai voidaan korvata takuun, lain tai muun sopimuksen tai sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella tai julkisista varoista
k. Huolto- ja kunnossapitokustannukset
- huolto- ja kunnossapitokustannuksia
l. Kunnallisen vesi- tai viemärijohdon rikkoutuminen
- kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon tai vastaavan rakennelman rikkoutumisesta, tukkeutumisesta tai toimimatto- muudesta aiheutunutta vahinkoa, ellei syynä ole kohtien 4.4.1 ja 4.4.2 mukainen poikkeuksellinen sade-, vesistö- tai merivesitulva.
m. Tulivahinko
- esineen kuumentumisesta, sulamisesta tai reikiintymisestä, ellei vahinkoa ole aiheuttanut irtipäässyt tuli
- vahinkoa esineelle, joka on tarkoituksellisesti pantu alttiiksi tulen tai lämmön vaikutukselle
n. Varallisuusvahinko, petos ja kavallus
- puhtaita varallisuusvahinkoja
- vahinkoja, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai muusta petollisesta menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta
- vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimatto- muudella
o. Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla olevat vahingot
- huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutuneet vahingot korva- taan vain, jos kiinteistön ja/tai rakennuksen omistaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa
- vahinkoa, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista.
p. Polttomoottorikäyttöisten laitteiden vahingot
- polttomoottorin tai polttomoottorikäyttöisen laitteen vahinkoa lukuun ottamatta vahinkoa, joka aiheutuu ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä tai irtipäässeestä tulesta
- perämoottoriin veteen putoamisesta aiheutunutta vahinkoa
q. Muut korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
- esineelle sen vääränlaisesta käytöstä aiheutunutta vahinkoa
- rahaa ja muita maksuvälineitä tai arvopapereita, kun vahinko tapahtuu muualla kun vakuutuspaikassa
- epäsuoraa vahinkoa, esimerkiksi matkapuhelimen tai maksu- kortin varkauden seurauksena tai maksukortin tai matkapuheli- men luvattomasta käytöstä syntyneitä kuluja
- vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikattoa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy
- varkaus- tai ilkivaltavahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, venettä, veneeseen kiinnitettyä moottoria, puutarhakalusteita, puutarhagrilliä tai lastenvaunuja
- esineen rikkoutumisvahinkoa, joka on aiheutunut esineessä olevasta viasta tai esineen käyttövirheestä
- huumekasvien viljelystä aiheutunutta vahinkoa
- rakenteiden liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
- mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai juomaa sisältävien pullojen särkymisestä aiheutunutta vahinkoa
- mukana olevien syövyttävien tai tahraavien aineiden aiheutta- maa vahinkoa
- vahinkoa, joka aiheutuu postilähetykselle tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana

6. KORVAUSSÄÄNNÖT
Korvauksenhakijan velvollisuuksista, korvausoikeuden vanhentumi- sesta ja vakuutusyhtiön velvollisuuksista kerrotaan Yleisissä vakuu- tusehdoissa. Vakuutuksesta korvattavat enimmäiskorvausmäärät on merkitty vakuutuskirjaan ja näihin ehtoihin.
6.1. Korvauksen määrän lähtökohtana irtaimen esineen uudishinta
Irtaimistovahingossa korvauksen määrän perusteena on irtaimen esineen uudishinta.
Irtaimen omaisuuden vahingon määrä
Enintään viisi (5) vuotta vanhan irtaimen esineen vahingon määrä lasketaan vastaavanlaisen irtaimen esineen uudishinnan mukaan. Seuraavassa arvotaulukossa lueteltujen esineiden tai esineryhmien vahingon määrä lasketaan kuitenkin aina taulukon mukaan.
Vahingon määrä saadaan laskemalla omaisuuden vahinkohetken irtaimen esineen uudishinnasta iän mukainen arvo arvotaulukkoa käyttäen.
Irtaimen esineen ikä lasketaan vähentämällä vahinkovuodesta esineen käyttöönottovuosi. Esineen ensimmäinen käyttövuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön.
Taulukon ylärivissä näkyy esineen ikä vuosina. Vuosimäärien alapuolella näkyvät ne prosenttiosuudet, jotka maksetaan uuden vastaavan esineen hinnasta.
Muun yli viisi (5) vuotta vanhan omaisuuden vahingon määrä lasketaan sen nykyhinnan mukaan. Erityisten arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden käyvän hinnan mukaan.
Mikäli omaisuudella on arvoa vielä vahingon jälkeen, otetaan tämä vähennyksenä huomioon korvauksen laskemisessa. Jäännöshinta määritellään samojen perusteiden mukaan kuin hinta ennen vahinkoa.
Putkistovuototurvasta maksettavien korvausten osalta irtaimistolle aiheutuneet vahingot korvataan edellä esitettyjen korvaussääntöjen mukaisesti. Huoneiston kiinteään sisustukseen kuuluvalle omaisuu- delle aiheutunut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuutuksenottajan omalle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vakuutuksen perusteella makset- tava enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.
6.2. Aineellisten vahinkojen lisäksi korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan aineellisten vahinkojen lisäksi kohtuulliset kustannukset vakuutetulle, jotka ovat syntyneet vakuutetun ryhdyttyä vahingon torjumis- tai rajoittamistoimiin vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa.
6.3. Korvaamistavat
Ensisijaisesti vahingoittunut vakuutettu omaisuus korvataan korjaut- tamalla vahingoittunut esine. Korjauskustannuksina korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Jos korjauskustan- nukset ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn vahingon määrän, korvaus on kuitenkin enintään vahingon määrän suuruinen. Korjauskustannukset maksetaan sen hinnan mukaan, jolla AIG olisi voinut korjauttaa omaisuuden. Korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kustannuksia ei korvata.
Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista, korvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, enintään kuitenkin omaisuuden uudishinta ennen vahinkoa.
Jos omaisuutta ei voida korjata, korvauksen maksetaan enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta vähen- nettynä vahingoittuneen esineen jäännöshinnalla, ikävähennyksillä ja omavastuulla.
AIG:lla on oikeus myös hankkia vaurioituneen tai varastetun tilalle vastaavanlainen ja samaan käyttöön tarkoitettu esine. Jos vakuu- tettu ei halua tilalle hankittavan vastaavanlaista esinettä, korvauk- sen määränä maksetaan se hinta, jonka AIG olisi esineestä maksanut sen myyjälle.
AIG:lla on oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.
6.4. Korvaamisen rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata:
1) arvon alentumista. Arvonalentumisella tarkoitetaan sitä, että vahingoittuneen omaisuuden käypä arvo on alentunut, vaikka omaisuus on vahingon jälkeen korjattu vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.
2) korvauksen määrää arvioitaessa ei oteta huomioon värisävy- eroja eikä muita vastaavanlaisia kosmeettisia muutoksia, jotka eivät vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen
3) tunne- tai muita vastaavia arvoja ei oteta huomioon
4) vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuk- sia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
5) huolto- ja kunnossapitokustannuksia
6) kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että esine, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
7) ylityö- tai sunnuntaityökorvauksia
 
Taulukon ylärivissä näkyy esineen ikä vuosina. Vuosimäärien alapuolella näkyvät ne prosenttiosuudet, jotka maksetaan uuden vastaavan esineen hinnasta.

​Esineryhmä
​0 ​1 ​2 ​3 ​4 ​5 ​6 ​7 ​8 ​9 ​10 ​11 ​12
Matkapuhelimet oheislaitteineen​ ​100 ​70 ​50 ​30 10​ 10​ 10​ 10​ 10​ 10​ 10​ 10​ ​10
ATK-laitteet (tietokoneet, tabletit)​ ​100 ​70 ​50 ​30 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Urheilu- ja harrastusvälineet​ ​100 ​80 ​60 ​40 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Vaatteet, asusteet ja jalkineet​ ​100 ​80 ​60 ​40 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Irtaimisto ammattikäytössä​ ​100 ​80 ​60 ​40 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Digikamerat​ ​100 ​80 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Optiset laitteet​ ​100 ​90 ​70 ​50 ​30 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Muut päätelaitteet​ ​100 ​90 ​70 ​50 ​30 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Silmälasit ja aurinkolasit​ ​100 ​90 ​70 ​50 ​30 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Muut elektroniset laitteet​ ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10 ​10
Kodinkoneet​ ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10
Polkupyörät​ ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10 ​10
​Moottorikäyttöiset työkalut ja -koneet ​100 ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10
Muut työkalut ja -koneet​ ​100 ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10
Perämoottorit​ ​100 ​100 ​90 ​80 ​70 ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10 ​10
Huonekalut​ ​100 ​100 100​ 90​ 80​ 70​ ​60 ​50 ​40 ​30 ​20 ​10 ​10

  

6.4 Korvaamisen rajoitukset
 
6.5. Omavastuu ja muut vähennykset 6.5.1.Omavastuu
Jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään korvattavan vahingon määrästä.
Omavastuuta ei vähennetä vahingon torjumis- ja rajoittamiskustan- nuksista.
6.5.2.Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset.
6.5.3.Omavastuun ja muiden vähennysten laskemisjärjestys
Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:
1. mahdollinen veron määrä
2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys)
3. omavastuu
4. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen alentaminen (esim. laiminlyönti suojeluohjeiden noudattamisessa).

7. SUOJELUOHJEET
7.1. Suojeluohjeiden merkitys
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä yleisten vakuutusehtojen kohdan 6 mukaisesti.
7.2. Paloturvallisuus
7.2.1. Sähkö-, lämmitys- ja varoitinlaitteet
Tulisijojen, hormien ja palomuurien käyttöturvallisuutta tulee jatkuvasti valvoa. Niitä ei saa ottaa käyttöön ennen palo- tai rakennusviranomaisten hyväksymistä. Mikäli tulisijoissa, hormeissa tai palomuureissa on puutteellisuuksia, ei niitä saa käyttää ennen palo- tai rakennusviranomaisen tarkastusta ja uudelleen käyttöön hyväksymistä.
Nuohouksesta on huolehdittava siten, että tulisijat hormeineen riippumatta käytettävästä polttoaineesta nuohotaan kerran vuo- dessa. Nuohouksen suorittajalla tulee olla nuohoojan ammattitut- kinto.
Kiukaan sijoittamisessa on otettava huomioon tarvittava suojaetäi- syys. Vaatteiden tai muun palavan materiaalin kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai muuten kiukaan välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Kotitalouskoneiden virta on katkaistava käytön jälkeen. Rakennuk- sesta poistuttaessa on varmistettava, että erityisesti lieden, silitysrau- dan ja muiden palovaarallisten kotitalouskoneiden virta on katkaistu.
Tilapäisten lämmityslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon laitekohtaisesti tarvittavat suojaetäisyydet. Hehkuvapintaisia lämmittimiä tai hehkuvastuksella varustettuja koteloimattomia sähkölämmittimiä ei saa sijoittaa pölyisiin tiloihin eikä käyttää niiden tarkoituksen vastaisesti. Lämmityslaitteita ei saa peittää.
Ajoneuvon moottorin, voimansiirtolaitteiden, sisätilan ja muiden osien lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan ajoneuvokäyttöön hyväksyttyjä laitteita. Hyväksyttyjä laitteita ovat:
- verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan ajoneuvokäyttöön tarkoitetut CE-hyväksytyt laitteet. Ajoneuvojen sisätilalämmitti- missä on suojatut hehkulangat ja yleensä teksti “Auton sisä- lämmitin”. Sisätilalämmittimen ilmankierto on varmistettava.
- muista laitteista CE-hyväksytyt ajoneuvokäyttöön tarkoitetut laitteet, jotka hyväksytty asennusliike on asentanut.
Peitteen asettaminen ajoneuvon konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua.
Moottoriajoneuvosuojan lämmitykseen käytettävien lämmityslaittei- den pintalämpötila ei saa nousta yli +125 C°:n. Öljy-, kaasu- ja petrolikäyttöisten lämmityslaitteiden sekä kamiinoiden käyttö moottoriajoneuvosuojassa on kielletty.
Asuinhuoneistossa sekä asuin- ja huvilarakennuksessa pitää olla viranomaismääräysten mukainen toimintakuntoinen palovaroitin. Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellariker- rokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroitti- mella. Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden on oltava yksi varoitin.
 
7.2.2. Tupakointi ja avotulenteko
Tupakointi on kielletty pölyisissä ja palonarkoja materiaaleja sisältä- vissä paikoissa sekä paikoissa, joissa varastoidaan tai käsitellään syttyviä nesteitä, kaasuja ja räjähteitä.
Tupakointi vuoteessa on kielletty.
Avotulen teko ilman vaadittavia lupia on kielletty. Avotulta on jatkuvasti valvottava, ja se on sammutettava erityisen huolellisesti.
Avotulta tai kuumailmapuhallinta ei saa käyttää putkien sulatuk- sessa.
Tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Tuhkan käsittelyn tulee kytemisvaaran vuoksi olla erityisen huolel- lista. Tulisijasta poistettu tuhka tulee rakennuksessa ja sen läheisyy- dessä säilyttää palamattomassa kannellisessa astiassa, kunnes tuhka on täysin jäähtynyt.
Palavia kynttilöitä ja ulkotulia tulee valvoa. Ne on sijoitettava palamattomalle alustalle ja siten, ettei liekki tai lämpö sytytä palavaa materiaalia.
7.2.3.Tulityöt
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasu- liekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällaisia töitä ovat muun muassa hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta, juottaminen, lämmitys sekä vedeneristys- ja kattotyöt.
Kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä huolellisuutta ja soveltuvin osin seuraavia ohjeita:
- Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on ennen tulitöiden aloittamista ympäristöineen puhdistettava ja suojattava. Syttyvä materiaali on poistettava. Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava.
- Paikalla pitää olla hitsauspeite, riittävä alkusammutuskalusto ja paineellinen vesiletku.
- Ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan.
- Palovartioinnista on huolehdittava työn aikana ja lopettamisen jälkeen vähintään kahden tunnin ajan.
Moottoriajoneuvo- tai irtaimistosuojassa ei saa tehdä korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, avoliekkiä, hehkuvia tai kipinöiviä laitteita.
7.2.4.Syttyvät nesteet, kaasut, helposti syttyvät aineet ja räjähteet
Syttyvät nesteet ja kaasut sekä helposti syttyvät aineet ja räjähteet tulee säilyttää paloviranomaisten määräysten mukaisesti eikä niiden käsittelyn yhteydessä saa tupakoida eikä käyttää avotulta. Aineiden läheisyydessä ei saa olla myöskään kipinöiviä laitteita. Nestekaasu- laitteiden venttiilit ja liitokset tulee tarkastaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa vuotojen havaitsemiseksi. Helposti syttyvien nesteiden käsittelyssä käytetyt välineet tulee käytön jälkeen sijoittaa niin, etteivät ne voi aiheuttaa tulipaloa mahdollisesta itsesyttymisestä huolimatta.
7.3. Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan 7.3.1.Omaisuus rakennuksessa, asunnossa, majoitustiloissa
ja niiden säilytystiloissa sekä varastoituna
Irtaimiston säilytyspaikkojen ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee olla suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen varalta. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta. Kun omaisuutta säilytetään varastoituna, arvoesineiden tulee lisäksi olla siten sijoitettuna tai peitettynä, ettei sivullinen näe niitä tilaan murtautumatta. Arvoesi- neiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, arvokokoel- mat ja taide-esineet.
Asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen tilojen läheisyyteen. Lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava, jos on aihetta olettaa, että avain on asiattoman henkilön hallussa.
Kun omaisuutta säilytetään hotellihuoneessa, hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa on arvoesineiden ja yli 800 euron arvoisten esineiden tai laitteistojen oltava kiinteässä erikseen lukittavassa tilassa. Arvoesineiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, arvokokoelmat ja taide-esineet.
7.3.2. Omaisuus rakennuksen, asunnon, majoitustilojen ja niiden säilytystilojen ulkopuolella
Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Vakuutettu ei saa jättää mukanaan olevaa omaisuutta eikä matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla kuten kadulla, liikenne- asemilla, toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, uimarannoilla, urheilukentillä, yleisissä kulkuneuvoissa ja yleisissä nähtävyyskohteissa, vierailukohteissa ja yleisötilaisuuksissa.
Jos mukana olevaa omaisuutta ei valvota, se tulee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.
Moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen, ajoneuvon tai perävau- nun ulkopuolisen tavarasäilön tai ajoneuvon tavaralaukun tulee olla lukittuna, kun siinä säilytetään irtainta omaisuutta. Lisäksi omaisuuden tulee olla siten sijoitettuna tai peitettynä, ettei sivullinen näe sitä tilaan murtautumatta. Tavarasäilön tai -laukun tulee olla ajoneuvoon tai perävaunuun lukittuna tai kiinnitettynä siten, että sitä ei voi irrottaa ilman työkaluja. Kun perävaunussa säilytetään omaisuutta, perävaunun tulee olla lukittuna laitteella, joka estää sen kytkennän vetoajoneuvoon tai lukittuna siten, että sen siirtämi- nen selvästi vaikeutuu.
Puutarhatraktoria ja moottoroitua harrasteajoneuvoa on varkauden välttämiseksi säilytettävä suojaavasti suljetussa, lukitussa säilytyspai- kassa tai se on lukittava ohjauslukolla tai luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.
Omaisuutta ei saa jättää telttaan ilman valvontaa.
Yleisissä kulkuneuvoissa arvoesineet tulee kuljettaa käsimatkatava- rana. Arvoesineiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, arvokokoelmat ja taide-esineet.
Rahaa, muita maksuvälineitä ja arvopapereita ei saa jättää hotellihuoneeseen, hyttiin tai vastaavaan majoitustilaan ja niitä tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.
Tunnuslukua ei saa säilyttää pankki-, luotto- eikä vastaavan maksukortin lähellä. Korttia ei saa käyttää siten, että tunnusluku joutuu ulkopuolisen tietoon.
7.3.3. Urheilu- ja harrastusvälineiden lisäohjeet
Polkupyörän tulee olla varkauden välttämiseksi lukittuna asianmu- kaisella lukolla.
Mikäli matkatavaravakuutuksella vakuutettuna olevia suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä joudutaan jättämään ulos tai yleisessä käytössä oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden tulee olla lukittuna tätä tarkoitusta varten olevaan telineeseen tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.
7.3.4. Veneet, venemoottorit ja veneiden varusteet
Venettä on varkauden välttämiseksi säilytettävä suojaavasti sulje- tussa, lukitussa säilytyspaikassa tai kettingillä ja terässankaisella riippulukolla kiinteään kiinnityspaikkaan lukittuna.
Kun venettä säilytetään ulkona, on perämoottorin ja veneeseen kuuluvien varusteiden oltava lukittuina edellä kerrotulla tavalla lukittuun veneeseen.
Veneestä irrotettua moottoria tulee säilyttää lukitussa säilytystilassa.
7.4. Omaisuuden suojelu vuotovahingoilta
Käyttäessään suihkua kylpyhuoneessa käyttäjän on valvottava, että suihkuvesi valuu lattiakaivoon eikä viemärissä ole tukoksia.
Vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittävästä lämmityksestä on huolehdittava. Mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttövesi- pumppu kytkettävä pois käytöstä. Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana, on vesijohtoverkosto ja LVI-laitteet tyhjen- nettävä ja rakennuksen ulkopuolella oleva tonttivesijohdon sulku- venttiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.
Kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyputkistot on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenentenä käyttövuotena ja tämän jälkeen terässäiliöt joka viides vuosi ja muut säiliöt joka kymmenes vuosi. Käytöstä poistetuista lämmitysöljysäiliöistä on poistettava lämmitysöljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi ja poistettava täyttöyh- teys seuraavan lämmityskauden alkuun mennessä.
Pesukone (astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivauskone) on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestä- vällä täyttöletkulla vesijohtoverkostoon. Pesukoneen poistoletku tulee asentaa kiinteästi viemäriverkostoon tai pesukoneen toimintaa tulee valvoa. Pesukonetta ei saa jättää käyntiin, kun asunnosta poistutaan. Pesukoneiden paineellisten vesijohtojen sulkuventtiilit tulee sulkea pesuohjelman päätyttyä. Putkistoliitosten pitävyyttä tulee seurata ja varmistaa, etteivät letkut ole taittuneet.
Kun astianpesukone asennetaan, tulee sen alle laittaa asianmukai- nen turvakaukalo.
Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
 
7.5. Omaisuuden suojelu luonnonilmiövahingoilta
Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja sade(hule)vesipoistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.
Tontti on liitettävä kunnalliseen sade(hule)vesiverkostoon, mikäli sellainen on alueella.
Tontin ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa. Toiminta- kunto on varmistettava vuosittain.
Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripump- pujen kunnossapidosta on huolehdittava.
Maanpinnan alapuoleisissa varastotiloissa säilytettävä kosteus- ja kastumisvahingoille altis omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
Vakuutuskirjaan merkittyjä ja vakuutussopimuksessa muutoin erikseen sovittuja  suojeluohjeita on noudatettava.
7.6. Muut ohjeet
Esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöoh- jeita on noudatettava.
Helposti rikkoutuvat esineet tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.
Syövyttävät ja tahraavat aineet sekä nesteitä sisältävät pullot ja pakkaukset tulee pakata suojaavasti erikseen muusta mukana olevasta omaisuudesta.
Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen tai säilytyksen aikana, on tapahtumasta tehtävä asianmukainen ilmoitus ja korvausvaatimus kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.
Rakennukset ja koneet tulee pitää maankäyttö- ja rakennuslain, rakentamismääräysten ja työsuojelumääräysten mukaisessa kunnossa.

B. VASTUUVAKUUTUS
1. VAKUUTUSTURVAN TARKOITUS
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko todetaan yhden (1) vuoden sisällä vahingon aiheuttamisesta.
Lisäksi korvataan lapsen aiheuttama vahinko, vaikka hän ei vielä ikänsä tai kehityksensä puolesta ole korvausvelvollinen. Vakuutuk- sesta korvataan myös vakuutetun omistaman seuraeläimen aiheuttama vahinko riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata lapsen tai seuraeläimen hoi- tajalleen aiheuttamaa esinevahinkoa, eikä vahinkoja, josta hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.

Vakuutuksesta korvataan Suomessa tapahtuneita vahinkoja.

2. KUKA ON VAKUUTETTU? – VAKUUTETUT
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa nimetty vakuutuksenottaja, sekä hänen kanssaan samassa taloudessa (vakuutuspaikassa) vakinai- sesti asuvat perheenjäsenet. Henkilön katsotaan asuvan vakinaisesti vakuutuksenottajan osoitteessa (vakuutuspaikassa), kun tämä on hänen väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkitty osoitteensa.

Vakuutettuja perheenjäseniä ovat vakuutuksenottajan puoliso/ avopuoliso, sekä vakuutuksenottajan ja/tai puolison/avopuolison lapset, lapsenlapset, lapsipuolet, adoptiolapset sekä kasvattilapset, jotka asuvat samassa osoitteessa vakuutuksenottajan kanssa.

Vakuutettuja perheenjäseniä ovat lisäksi vakuutuksenottajan tai tämän puolison/avopuolison vanhemmat tai isovanhemmat, jotka asuvat samassa osoitteessa vakuutuksenottajan kanssa.

Lisäksi vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan ja/tai puolison/ avopuolison lapset, lapsipuolet adoptiolapset sekä kasvattilapset, jotka asuvat toisen vanhempansa kanssa, kun he oleskelevat vakuutuspaikassa sen vanhempansa luona, joka on väestörekisteri- viranomaisen rekisteriin merkitty pysyvästi vakuutuspaikassa asuvaksi.

Mikäli samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt eivät ole perheenjäseniä, edellytetään erillisten vakuutusten ottamista.
Huonetoverit eivät voi olla vakuutettuna samassa vakuutuksessa.

Vakuutus ei kata alivuokralaisia.

Vakuutus ei kata minkäänlaista lyhytaikaista asunnon vuokrausta.
 
 
3. KORVAUSPIIRIN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT VASTUUT
1) Vahinko, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle tai  oikeushenkilölle, jonka määräysvallasta vakuutetuilla yhdessä tai yksittäin on yli 50%.
2) Vahinko, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.
3) Tahallisesti aiheutettua vahinkoa, ellei aiheuttaja ole alle 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä voitaisi rikoksesta rangaista.
4) Vahinko on aiheutunut vakuutetun ollessa alkoholin tai huu- mausaineen vaikutuksen alaisena niin, että tämä seikka on vaikuttanut vahinkotapahtumaan.
5) Vahinko, josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuk- sen, sitoumuksen, lupauksen tai takuun perusteella, tai vahinko on puhdas varallisuusvahinko, joka ei ole seurausta henkilö- tai esinevahingosta; tai joka on aiheutunut sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuk- sen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista.
6) Vahinko, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, työ-, elinkeino-, työharjoittelu-, ja liiketoiminnassa tai vastaavassa, tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa; mukaan lukien huoneiston tai sen osan vuokraamisen toiselle henkilölle; tai vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa työnantajalleen; taikka vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa tämän vakuutuksen jonkun vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun tarkoitetulle omaisuudelle.
7) Vahinko, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana.
8) Kiinteistön omistajana tai haltijana aiheutettua vahinkoa kaivaus-, louhinta- , paalutustöissä tai vastaavissa.
9) Vahinko, joka rakennus- tai peruskorjaustyön yhteydessä kohtaa putkistoja tai kaapeleita, ellei vakuutettu ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt työmaata koskevia kaapeli- tai putkisto- karttoja.
10) Vahinko, joka aiheutuu teräsöljysäiliöiden tai niiden putkistojen rikkoutumisesta, ellei säiliöitä ole tarkastettu asiantuntijaliikkeen toimesta ensimmäisen kerran viimeistään  kymmenentenä vuonna ja tämän jälkeen vähintään viiden vuoden välein tai, ellei tarkastuksessa todettuja toimenpiteitä ja korjauksia ole tehty. Pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt on tarkistettava viiden vuoden välein.
11) Vastuu vahingoista, jotka sattuvat metsästäessä ja jotka korvataan metsästysvakuutuksesta tai jotka tulisi korvattavaksi lakisääteisestä metsästysvakuutuksesta.
12) Vahinko, jonka tärinä, savu, noki, kaasu, kosteus, vesi, jätevesi taikka vesistön, pohjaveden tai maaperän saastuminen vähitellen aiheuttaa. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde. Katso myös kohta 13.
13) Vastuu saastumisen aiheuttamasta vahingosta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, joka on aiheutunut yksittäisestä onnettomuudesta eikä vakuutettu ole  rikkonut voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennuksen omistajan vastuu saastuttamisesta ei ole koskaan korvattavaa.
14) Vahinko, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöi- sen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteen käyttämisestä; samoin kuin vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikenneva- hingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut. Moottoriajoneuvolle tai moottorikäyttöiselle laitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa ei myöskään korvata.
15) Vastuu vahingoista, joita aiheutuu moottoriajoneuvon tai ilma-aluksen käyttämisestä, mukaan lukien radio-ohjattavat laitteet kuten helikopterit, lentokoneet ja vastaavat. Vakuutuk- sesta ei myöskään korvata edellä mainitulle omaisuudelle itselleen aiheutunutta vahinkoa.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vastuu seuraavissa tapauksissa:
• pyörätuolin käytöstä aiheutunut vahinko, kun vahingon on aiheuttanut henkilö, joka lääketieteellisistä syistä tarvitsee pyörätuolia
• lelu, jonka teho on alle 5 hv, käytöstä aiheutunut vahinko
• puutarhatyökalu, jonka teho on alle 5 hv, käytöstä aiheutunut vahinko
• vahinko ilma-alukselle, moottoriajoneuvolle tai muulle moottorikäyttöiselle laitteelle, kun vahingon on aiheuttanut alle 12-vuotias lapsi ja siinä määrin kuin vahingonaiheuttaja katsotaan korvausvelvolliseksi
 
16) Vastuu vahingosta, joka aiheutuu veneen tai aluksen käyttämi- sestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainitulle omaisuudelle itselleen aiheutunutta vahinkoa.
17) Vastuu vahingoista, joka aiheutuu vuokratulle tai lainatulle omaisuudelle, esineille tai eläimille.
18) Vastuu vahingoista, joka aiheutuu omaisuudelle, esineille tai eläimille, jonka joku vakuutetuista tai henkilö, joka vakituisesti asuu samassa taloudessa kuin vakuutettu:
• omistaa
• käyttää tai on käyttänyt
• varastoi, kuljettaa, hoitaa, käsittelee, valmistaa, asentaa, korjaa tai on tehnyt kaikkea edellä lueteltuja
• pitää hallussaan tai on pitänyt hallussaan tai käyttänyt omaksi hyödykseen; tai on tai on ollut huolehdittavana tai muusta syystä pitänyt huostassaan
Vuokratuille ja lainatuille esineille aiheutuneista vahingoista, katso myös kohta 17.
Vastuuvakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun vastuu vahingoista, joka on aiheutunut huoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille seuraavasti:
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan ja hänen per- heensä ehtokohdan 2.1 mukaisesti asuntona käytetyn huoneis- ton rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, kun vahinko aiheutuu vakuutetun tuottamuksesta ja edellyttäen että vahinkoa ei korvata muusta vakuutuksesta.
Hotellihuoneistot tai hotellihuoneet ja vuokratut asuinrakennuk- set eivät ole tämän vakuutuksen ehtojen mukaisia vuokrahuo- neistoja.
Vastuuvakuutus ei korvaa pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta taikka kulumisesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, joka aiheutuu huoneiston kiinteälle sisustukselle.
19) Vastuu, joka on aiheutunut kilpailemisesta tai osallistumisesta kilpaurheiluun tai toimintaan tai osallistumisesta vaaralliseen urheiluun tai toimintaan kuten (näihin rajoittumatta) vuoristokii- peily, luolien tutkiminen, nyrkkeily, polo, laskuvarjohyppy, purjelento, purjeliito, laitesukellus. Urheilu tai toiminta, joka edellyttää fyysistä kontaktia ja joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa.
20) Vahinkoa, joka aiheutuu pohjaveden korkeuden muuttumisesta.
21) Vahinko, joka johtuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suorite- tusta louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpai- numasta tai maansiirtymästä.
22) Vahinko, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun tai muun rikollisen teon yhteydessä.
23) Sakko, sopimussakko tai muu samankaltainen seuraamus.
24) Vahinko, jonka on aiheuttanut lakko tai muu sen kaltainen syy.
25) Vahinko, joka aiheutuu siitä, että vakuutettu suorittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle huolto-, kunnossapito- tai korjaus- töitä.
26) Vahinko, joka aiheutuu työ- tai asennusvirheestä.
27) Vahinko, joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta.
28) Vahinko, joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu-, rakenne-, asennus- tai rakennusvirheestä.
29) Vahinko, joka aiheutuu huumekasvien viljelystä.
30) Kustannukset, jotka aiheutuvat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamistoimenpiteistä.

4. TOIMENPITEET VAKUUTUSTAPAHTUMAN SATUTTUA
Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa AIG selvittää, onko vakuu- tettu korvausvelvollinen, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja suorittaa vahingon edellyttämän korvauksen.

Vakuutetun tulee varata AIG:lle mahdollisuus tarkastaa vahinko sekä vaikuttaa asian ratkaisemiseen sopimalla.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuk- sen, tämä ei sido AIG:tä, ellei korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikea.
Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava AIG:lle, jos vakuutustapah- tuma johtaa oikeudenkäyntiin.

Jos AIG on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa vahinkojen korvaamisesta, mutta vakuutettu ei siihen suostu, AIG ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä selvittelemään asiaa enempää.

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laimin- lyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten vakuutusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

5. KORVAUSSÄÄNNÖT
Vakuutusmäärä ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärää ei ole sidottu indeksiin.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

Henkilövahingoissa sairaanhoitokustannukset korvataan julkisen terveydenhuollon yleisen maksuluokan mukaisen taksan mukaan.

Seuraeläimille aiheutuneiden vahinkojen osalta korvataan eläinlää- kärin hoitokuluja enintään 1.500 euroa. Seuraeläimen kuoleman- tapauksissa korvataan vain seuraeläimen arvo. Muiden eläinten osalta korvataan hoitokuluja enintään eläimen arvoon asti, ja kuolemantapauksissa vain eläimen arvo.

Jos vahinkoa kärsinyt on itse myötävaikuttanut vahinkoon, vakuu- tuksesta korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta.

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen ehkä vakuutus- tapahtumasta saamaansa etua. Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvä osuus kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

C. YLEISET VAKUUTUSEHDOT
Yleiset vakuutusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/1994). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty.

1. VAKUUTUKSENOTTAJAN JA VAKUUTETUN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset AIG:n esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuk- sen voimassaoloaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista AIG:lle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido AIG:tä. AIG:llä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa AIG:lle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merki- tyssä asiantilassa vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneesta olennaisesti vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota AIG:n ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Vakuutuk- senottajan on ilmoitettava edellä tarkoitetusta muutoksesta AIG:lle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedot- teen saamisesta. AIG muistuttaa vakuutuksenottajaa ilmoitusvelvol- lisuudesta vuositiedotteessaan.

Jos vakuutuksenottaja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö edellä mainitun velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

2. VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN ALKAMINEN JA VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Jos vakuutusyhtiö ei ole sopinut vakuutuksenottajan kanssa erikseen tietystä ajankohdasta, vakuutusyhtiön vastuu alkaa hetkellä, jolloin vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt sitovan vastauksen sopimusosapuolen tarjoukseen/vastaukseen.
Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuutusso- pimus voi päättyä myös kohdissa 3 ja 5 määritellyin perustein.
 
3. VAKUUTUSMAKSUJEN MAKSAMINEN
Vakuutusmaksu joko maksetaan AIG:n tai Fortumin laskulla tai veloitetaan AIG:n tai Fortumin ilmoituksen mukaisesti joko suorave- loituksena, suoramaksuna, laskuna tai e-laskuna pankkitililtä tai korttiveloituksena kerran kuukaudessa tai kerran vuosineljännek- sessä, taikka vakuutuskirjassa tai sen liitteessä tai e-laskussa ilmoitettuna muuna ajankohtana. Vakuutuksenottajan on huolehdit- tava siitä, että tilillä on riittävästi varoja vakuutusmaksujen veloitta- miseen eräpäivänä. Kaikki maksuvaihtoehdot eivät välttämättä aina ole saatavilla.

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusmaksulasku on lähetetty vakuutuksenottajalle.

Mikäli vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäi- vään mennessä, AIG:llä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja kuitenkin maksaa erääntyneen vakuutusmaksun täysimääräisenä ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutussopi- mus ei pääty irtisanomisajan kuluttua.

Mikäli vakuutusmaksusuorituksen myöhästyminen johtuu vakuutuk- senottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua edellä mainitun irtisano- misajan päättymisestä.

AIG voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

AIG:llä on oikeus periä korvaus viivästyneen vakuutusmaksun perintäkuluista sekä viivästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään oikeusteitse, on AIG oikeutettu lisäksi lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja
-kuluihin.

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, AIG:llä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. AIG voi vähentää mahdollisesti palautettavasta vakuutus- maksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. Samoin AIG voi vähentää maksettavasta korvauksesta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut AIG:n erääntyneet saatavat.

4. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN
4.1. Vakuutuskauden vaihtuessa
AIG:llä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on:
- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys
- oikeuskäytännön muuttuminen
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnonilmiö, katastrofi, suuronnetto- muus)
- korvausmenon tai kustannustason muutos
- muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutokset vakuutuksenottajan tai vakuute- tun iässä tai asuinpaikassa, vakuutuksen kohteen tai sen osan iässä, sijaintipaikassa, ominaisuuksissa tai vakuutuspaikassa.
AIG:llä on myös oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tämän vakuutuk- sen vakuutus- ja muihin ehtoihin, mikäli muutokset eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.
AIG lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutus- maksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus muutoksen johdosta. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun AIG on lähettänyt vakuutuksenotta- jalle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

4.2. Vakuutuskauden aikana
AIG:llä on oikeus vakuutuksen voimassaoloaikana muuttaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos:
1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 1. ensimmäisen kappaleen mukaisen tiedonantovelvollisuutensa
2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun AIG:lle sopimusta päätettä- essä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtunut olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta AIG lähettää ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituk- sessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

5. VAKUUTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
5.1. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa tämä vakuutus milloin tahansa. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Muut ilmoitusta- vat eivät ole päteviä. Vakuutus päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin AIG:lle on annettu tai lähetetty kirjallinen irtisanomisilmoitus. Jos vakuutuksenottaja irtisanoo tämän vakuutuksen 30 päivän kuluessa alkamispäivästä, AIG palauttaa vakuutuksenottajan maksaman vakuutusmaksun, ellei vahinkoilmoitusta ole tehty. Jos vakuutuksenottaja irtisanoo tämän vakuutuksen myöhemmin kuin 30 päivää alkamispäivästä, AIG palauttaa vakuutusmaksusta käyttämättä jääneen vakuutusturvan kestoa vastaavan osan.
Vakuutusmaksua ei palauteta erikseen, jos se on alle 8 euroa.
5.2. AIG:n oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden päättyessä
AIG:llä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden päättyessä. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuk- senottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päätty- mistä.
5.3. AIG:n oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana
AIG:llä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana, jos:
1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos AIG oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt
2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun AIG:lle sopimusta solmitta- essa ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota AIG:n ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta solmittaessa
3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen
4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman
5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta.

AIG suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisano- mista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.
Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

6. SUOJELUOHJEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita.
Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt noudattaa mainittuja suojeluohjeita, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
Edellä mainitusta huolimatta, vastuuvakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä vakuutetun huolimattomuuden perusteella vain jos vakuutettu on törkeällä huolimattomuudella laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos vakuutuksenottajan alkoholin tai huumeiden käyttö on vaikuttanut henkilön huolimattomuuteen. Vahinkoa kärsineen oikeus saada korvauksia määräytyy kohdan 9. toisen kappaleen mukaisesti.

7. PELASTAMISVELVOLLISUUS VAHINKOVAKUUTUKSESSA
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia henkilö, tai -omaisuusvahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin AIG:n oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöl- lisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadit- tava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos AIG:n etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa AIG:n sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.
 
AIG korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.
Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvolli- suutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut henkilö- tai omaisuusvahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuute- tun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.
Edellä mainitusta huolimatta, vastuuvakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä vakuutetun huolimattomuuden perusteella vain jos vakuutettu on törkeällä huolimattomuudella laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos vakuutuksenottajan alkoholin tai huumeiden käyttö on vaikuttanut henkilön huolimattomuuteen. Vahinkoa kärsineen oikeus saada korvauksia määräytyy tällöin kohdan 10. toisen kappaleen mukai- sesti.

8. VILPILLINEN MENETTELY
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa 1. tarkoitettua tiedonantovelvollisuuttaan, on seuraamukset määritelty kohdissa 1.  ja 5.3. Mikäli vakuutussopi- mus ei sido AIG:tä, on AIG:llä oikeus pitää suoritetut vakuutusmak- sut, vaikka vakuutus raukeaisi.

9. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN
AIG on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoho- lin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtu- maan.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumeiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, AIG suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineellä luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perittyä.

10. KORVAUSMENETTELY
Haettaessa korvausta tämän vakuutuksen nojalla on otettava yhteyttä AIG:n asiakaspalveluun mahdollisimman pian vahingon tapahduttua. AIG:lle on varattava tilaisuus vahingon tarkastami- seen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava poliisiviranomaiselle.
Korvauksen hakijan tulee täyttää korvaushakemuslomake. Korvauk- sen hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki korvaushakemusta tukevat todistukset ja muut tiedot omalla kustannuksellaan.
Korvauksen hakijan on annettava AIG:lle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen AIG:n vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon AIG:n mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos korvauksen hakija on vakuu- tustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä AIG:n vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
Mikäli korvauksen hakijalle on jo maksettu vakuutuskorvausta virheellisten tietojen perusteella, on korvauksen hakija velvollinen palauttamaan saamansa korvauksen AIG:lle.

11. KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄMISAJANKOHTA JA VANHENTUMINEN
Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä AIG:lle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilö- vahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseu- raamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

 
12. MUUTOKSENHAKUOIKEUS
Mikäli vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, voi tämä ottaa yhteyttä:

AIG Europe Limited sivuliike Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki
Puh. 0203 03457

Jos vakuutuksenottajan tai korvauksen hakijan mielestä AIG on tehnyt virheellisen korvauspäätöksen tai muun väärän ratkaisun, hänellä on oikeus saada päätökseen vaikuttaneista asioista lisätietoja. AIG oikaisee päätöksen, jos selvitykset antavat siihen aihetta.

Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot
Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi kääntyä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.
AIG:n päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi (www.fine.fi). Vakuutuslautakunta käsittelee vapaaehtoiseen vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistui- messa.
AIG:n päätös voidaan toimittaa myös käsiteltäväksi Kuluttajariita- lautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), joka antaa kuluttajansuojalain- säädäntöön perustuvia ratkaisusuosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn korvauksen hakijan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)
Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta eivät ota käsiteltä- väksi asiaa, joissa ei ole tehty päätöstä tai tapauksia, joista on oikeuden ratkaisu. Edellä mainittujen toimielinten antamat lausun- not ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Käräjäoikeus
Mikäli korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi laittaa vireille kanteen oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.
Kanne AIG:n tekemän korvausta koskevan päätöksen taikka vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavan muun päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon AIG:n päätök- sestä ja tästä määräajasta.
Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Finanssivalvonta
AIG Europe Limited on Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, UK) valtuuttama.  AIG Europe Limited sivuliikkeen toimintamaissa sovellettavat sääntelyjärjestel- mät poikkeavat osittain tai kokonaan Yhdistyneessä kuningaskun-
nassa sovellettavista järjestelmistä. AIG Europe Limitedin toimintaa Suomessa valvoo Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki).

13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
AIG on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, korvauksen hakijoi- den ja muiden liiketoimintaansa liittyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asiakkaisiin tai muihin henkilöihin (esimerkiksi asiakkaan huollettaviin) yksilöitävissä olevia ja liittyviä tietoja. Antamalla henkilötietoja henkilö antaa myös suostumuk- sensa niiden käyttöön jäljempänä määritellyillä tavoilla. Antamalla muun henkilön henkilötietoja, henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu antamaan tällaiset tiedot jäljempänä mainittuun käyttötarkoituk- seen.

AIG:n keräämät henkilötietotyypit ja tietojen keräämisen syyt
Henkilötietojen kerääminen voi sisältää: tunnistamis- ja yhteystie- toja, maksukortti- ja pankkitilitietoja, luottotietoja, arkaluonteisia henkilön terveydentilaa tai hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja sekä muita henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
- vakuutusten myöntämiseen, ylläpitämiseen ja muuhun hallinnoin- tiin, esimerkiksi yhteydenpito, korvausvaateiden käsittely ja korvausten maksaminen
- vakuutuksen sopimus- ja maksuehdoista päättämiseen
- avustamiseen ja neuvontaan sairaanhoitoa ja matkustamista koskevissa asioissa
- rikosten ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja tutkimiseen, mukaan lukien petokset ja rahanpesurikokset
- oikeuksien suojaamiseen ja puolustamiseen
- lakien ja muun sääntelyn noudattamisesta huolehtimiseen, mukaan lukien rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolella voimassa- olevat lait ja säännökset
- puhelinkeskusteluiden kuuntelemisen ja nauhoittamisen osalta laadunvalvonta-, koulutus- ja turvallisuustarkoituksiin
- markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin.
Asiakassuhteen päättymisen jälkeen AIG siirtää asiakasrekisterin tietoja markkinointirekisteriinsä ja tietoja saatetaan käyttää AIG:n tuotteiden markkinointiin.
Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä sähköpos- titse aigfinland@aig.com tai kirjoittamalla osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland.
Pyydämme huomioimaan, että markkinoinnin kieltämisestä huolimatta AIG voi kuitenkin lähettää muita vakuutuksen hallin- nointiin liittyviä tiedotteita vakuutuksia tai korvausvaatimuksia koskien.

 

Henkilötietojen jakaminen
AIG voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, välittäjille ja muille palveluiden jakeluun osallistuville osapuolille, vakuutus- ja jälleenvakuuttajayhtiöille, luottolaitoksille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja muille palveluntarjoajille yllä mainittuihin tarkoituksiin. Lista konserniyhtiöistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa, on saatavissa osoitteesta: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Henkilötietoja luovutetaan myös muille kolmansille osapuolille (mukaan lukien viranomaiset), jos laki sitä vaatii. Henkilötietoja (mukaan lukien tiedot vahingoista) voidaan jakaa muiden vakuutusyhtiöiden välillä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle tai potentiaaliselle ostajalle AIG:n liiketoiminnan kaupan tai muun luovutuksen tai valmistelun yhteydessä.

 

Kansainvälinen siirtäminen
AIG-konsernin kansainvälisestä liiketoiminnasta johtuen henkilötie- toja voidaan siirtää ulkomailla sijaitseville osapuolille, mukaan lukien osapuolet, jotka toimivat Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin rekisteröidyn asuinmaassa.

 

Henkilötietojen turvallisuus ja säilyttäminen
Henkilötietojen suojaamiseen käytetään tarkoituksenmukaisia keinoja ja turvatoimia. AIG:n palveluntarjoajat on valittu huolella ja myös heitä vaaditaan käyttämään tarvittavia turvatoimia. Henkilö- tietoja säilytetään niin kauan, kuin edellä mainittujen käyttötarkoi- tusten kannalta on perusteltua tai niin kauan, kuin se on lainsää- dännön edellyttämää tai sallimaa.

 

Pyynnöt tai kysymykset
Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä markki- noinnin kielto-oikeus. Henkilötietojen tarkastus-, korjauspyyntöjen, tai käytön kieltämispyyntöjen osalta ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen aigfinland@aig.com tai kirjoittakaa osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland. Lisätietoja koskien henkilötietojen käyttöä löytyy Tietosuojakäytän- nöstämme www.aig.com/fi-privacy-policy-finnish tai pyytämällä siitä jäljennöstä edellä mainituista osoitteista.

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutus- sopimuksen ehdot ovat saatavissa suomen ja ruotsin kielellä.


AIG Europe Limited (Finland)

Kasarmikatu 44
00130 Helsinki Finland

+358 2030 3457 ● FortumKotivakuutus@sos.eu
(ma-pe klo 9-21, la klo 10-18, sekä hätätilanteissa joka päivä 24h)
www.AIG.fi/vahinkoilmoitus

​