Pientuottajan ostaessa sähköä hintaan lisätään arvonlisävero. Sen sijaan pientuottajan myydessä  ylijäämäsähkönsä Fortumille,  on myynti verotonta, ellei pientuottaja  ole sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisäverovelvollinen. Lisäksi myyntihinnasta vähennetään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen välityspalkkio.
Sopimus tulee voimaan kun Fortum on vastaanottanut asiakkaan täydentämän sopimuslomakkeen. Olen lukenut ohessa olevat sopimusehdot ja hyväksyn ne. Valtuutan Fortum Markets Oy:n hoitamaan  sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät toimenpiteet  puolestani.

 
SOPIMUSEHDOT SÄHKÖN PIENTUOTANNON TOIMITUKSESTA

 
1  SOPIMUSPUOLET
Pientuottaja,  jäljempänä  Myyjä, ja Fortum Markets Oy, Y-tunnus 1852328-0,  jäljempänä  Fortum, ovat tehneet seuraavan  sähkön toimitussopimuksen.
 
2  SOPIMUKSEN TARKOITUS  JA VOIMASSAOLO
Myyjä toimittaa ja Fortum vastaanottaa  sähköä tässä sopimuksessa ja liitteenä olevissa sähkönmyyntiehdoissa mainituilla  ehdoilla paikallisen  jakeluverkonhaltijan verkkoon toimitettuna.
Fortum vastaanottaa avoimena  toimituksena  sähköä Myyjän tuotantolaitokselta Myyjän omaan tuotantokäyttöpaikkaan liittyvän kulutuksen  / laitoksen omakäytön  yli jäävän tuotanto-osuuden.
Myyjä vastaa siitä, että tuotantolaitteisto on voimassa olevien määräysten  mukainen ja että tuotantokäyttöpaikalle on voimassa oleva liittymis- ja siirtosopimus paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sisältäen toimituksen  edellyttämän aktivoidun  tuntimittauslaitteiston koko tämän sopimuksen  voimassaoloajan.
Tuotantokäyttöpaikka on liitetty paikallisen  jakeluverkonhaltijan verkkoon. Myyjä on sopinut paikallisen  jakeluverkon haltijan kanssa tuntimittaustietojen toimittamisesta
Fortumille sähkömarkkinoiden ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.
Myyjä voi sopia omaan käyttöönsä  hankkimastaan sähköstä Fortumin kanssa erillisellä Fortum Kesto, Takuu, Tarkka tai Vakaa -sähkösopimuksella. Sopimuksen  soveltaminen alkaa kun jakeluverkon haltija aloittaa sähkön tuotantoa koskevien tuntimittaustietojen toimittamisen Fortumille.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla, ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden  irtisanomisajalla.
 
3  TOIMITUS JA LASKUTUS
3.1 Toimitettujen sähkömäärien toteaminen
Tällä sopimuksella toimitettavat  sähkömäärät mitataan tunneittain  ja todetaan jakeluverkonhaltijan mittalaitteiden mittaustietojen avulla. Sähkömäärien toteamiseen liittyvien mittaustietojen toimittamisesta ja raportoinnista sovitaan ennen toimituksen  aloittamista.
Tässä sopimuksessa määritellyn  palvelun aloittamisen  edellytyksenä on, että Myyjän Fortumille  toimittamat  energiamäärät voidaan selvittää tuntiperusteisesti.
Fortum ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toimittamatta  jääneestä energiasta,  toteutumatta  jääneestä  myynnistä ja/tai muista välittömistä  tai välillisistä vahingoista,  joita verkkopalvelun toimimattomuus Myyjälle aiheuttaa.
3.2 Toimituksia  koskevat ilmoitukset  ja toimituksen  laskutus
Fortum vastaa laskutusperusteiden (tunneittaiset  toimitetut energiat ja hinnat sekä sovittuun hinnoitteluun perustuvat  rahamäärät)  selvittämisestä. Myyjä voi seurata tunneittaisia  myyntimääriä Fortum Valpas –palvelusta.
Myyjän ostaessa Fortumilta sähkön kulutuskäyttöpaikkaansa hyvitetään  Myyjän Fortumille  toimittama sähkö kulutuskäyttöpaikan laskulla kuukausittain, mikäli hyvitystavaksi on valittu rahallinen korvaus, ja jos sähköä on toimitettu verkkoon kuukauden  aikana. Tätä käytäntöä noudatetaan, jos Myyjä ei ole sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisävelvollinen.
Myyjä voi halutessaan valita vaihtoehtoiseksi hyvitystavaksi ladattua arvoa Fortumin tarjoamaan Charge & Drive -palveluun. Fortum tarjoaa kyseisen ladatun arvon siten, että se vastaa kaksinkertaista määrää verrattuna Fortumin normaaliin kulloiseenkin hyvitykseen Myyjän toimittamasta sähköstä [(hyvityshinta – välityspalkkio) * 2)]. Kyseinen ladattu arvo on voimassa kaksitoista kuukautta sen lataushetkestä, jonka jälkeen se poistuu Myyjän RFID-kortilta peruuttamattomasti. Fortum varaa kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia tähän hyvitystapaan tai siinä noudatettavaan hyvitysperiaatteeseen saatavan arvon osalta, taikka poistaa sen kokonaan 30 päivän varoitusajalla. Jos tämä hyvitystapa poistetaan kokonaan, siirtyy Myyjä automaattisesti takaisin tavanomaiseen hyvitystapaan. Tämä hyvitystapa on mahdollista vain, jos Myyjä on Charge & Drive -palvelun asiakas eikä ole sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisäverovelvollinen.
RFID-kortille ladattu arvo on käytettävissä kaikilla Charge & Drive -palvelun verkostoon kuuluvilla julkisilla latauspisteillä Suomessa, ellei näillä ole erikseen toista mainittu. Fortum pidättää oikeuden rajata yksipuolisesti palvelun piiriin kuuluvia latauspisteitä. Fortum varaa oikeuden periä miinuksella oleva Charge & Drive -palvelun saldo Asiakkaan seuraavan kuun ylijäämätuotannosta taikka jos Asiakas on irtisanonut palvelun, laskuttaa tämä. Myyjä on oikeutettu vaihtamaan kahden edellä mainitun hyvitystavan välillä aina kuukauden vaihteessa tekemällä tästä ilmoituksen Fortumille vähintään kahta viikkoa ennen kuukauden loppua.
Jos Myyjä on sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisävelvollinen tai Myyjällä ei ole sähkön ostosopimusta Fortumin kanssa, laatii Fortum laskun Myyjän puolesta niin kutsuttuna  ostajan itselaskuna  siten, että laskuttajana  on Myyjä ja maksajana  Fortum. Fortum vie laaditun laskun tiedot omiin järjestelmiinsä ja lähettää sen tiedoksi Myyjälle. Fortum maksaa laskun Myyjän tilille.
Fortumilla on oikeus käyttää Myyjän jakeluverkkoon toimittamasta sähköstä Fortumin laskuttamia  maksuja Myyjän Fortumilta  ostamien sähköntoimitus- tai sähkönmyyntisopimuksiin perustuvien  erääntyneiden saatavien,  kertyneiden  viivästyskorkojen ja kohtuullisten  perimiskulujen suorittamiseen.
Myyjä ilmoittaa Fortumille tilinumeronsa IBAN -muodossa  ja BIC -koodin sekä tiedon arvonlisäverovelvollisuudestaan sähkön tuotannon myynnin osalta ja sitä koskevan tunnuksen.  Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Fortumille mahdolliset  muutokset  näissä tiedoissa.
Fortum maksaa hyvityksen  Myyjälle kuukausittain tai usean kuukauden  jaksoissa riippuen hyvitystavasta ja laskutusrytmistä. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen välittömästi,  mikäli yhteyshenkilöissä tai muissa tässä tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Muilta osin toimitusten  toteamisessa noudatetaan  voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja sähkökaupan toimintaperiaatteita.
 
4  HINNOITTELU
4.1 Sähköntoimitus Fortumille
Fortum maksaa Myyjälle tämän tunneittain  toimittamasta sähköstä Nord Pool Spot AS:n Suomen alueen toteutuneen  Spot -tuntihinnan  vähennettynä 0,24 c/kWh (ALV 0
%) suuruisella  hintatekijällä.
Kunkin tunnin toteutunut  Spot -hinta vähennettynä 0,24 c/kWh kerrotaan vastaavan  tunnin aikana mitatulla ja jakeluverkonhaltijan verkkoon toimitetulla  energiamäärällä.
4.2 Palvelumaksu
Fortum veloittaa laskutuspalvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun. Sopimuksen  tekohetkellä  maksu on 0 €/kk.
4.3 Maksujen muutokset
Fortum voi muuttaa kohdassa 4.1 tarkoitettua  hintatekijää  ja kohdassa 4.2 tarkoitettua  palvelumaksua ilmoittamalla  siitä Myyjälle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista  lähettämällä  ilmoituksen  asiakkaan  ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.
4.4 Muut maksut
Edellä mainittujen  hintojen lisäksi laskutuksessa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat verot ja viranomaismaksut, kuten arvonlisävero ja sähkövero.
4.5 Muut ehdot ja riitojen ratkaiseminen
Jos taloudellisten tai kaupallisten  olosuhteiden muutokset,  lainsäädännössä tapahtuvat  muutokset,  viranomaisten toimenpiteet  tai muut sopimuspuolista riippumattomat syyt, joita sopimusta  tehtäessä ei ole voitu kohtuudella  ottaa huomioon,  johtavat suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopimuspuolet neuvottelevat hintojen tai muiden sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen  poistamiseksi.
Suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen  epäsuhteeseen johtavaksi  syyksi ei kuitenkaan  lueta sähkön markkinahintatason vaihtelua Suomessa  ja Pohjoismaissa. Sopijapuolet  sitoutuvat pitämään luottamuksellisena tämän sopimuksen  ehdot.
Sopijapuolet  sulkevat vahingonkorvausvastuunsa ulkopuolelle  tämän sopimuksen  voimassa ollessa mahdollisesti aiheutuvat  välilliset vahingot. Sopimukseen sovelletaan  Suomen lakia.
Mahdolliset  erimielisyydet ratkaistaan  ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta ellei tämä ole mahdollista,  Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa  välimiesmenettelyssä
Helsingissä.
Sopimusosapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa sopimusta  koskevat maksuerimielisyydet (ja kuluttajilla myös muut erimielisyydet) Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Muilta osin noudatetaan  soveltuvin  osin kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkön myyntiehtoja. Mikäli yleiset sähkönmyyntiehdot poikkeavat  tämän sopimuksen  ehdoista tai ovat niiden kanssa ristiriidassa,  noudatetaan  tämän sopimuksen  ehtoja. Yleiset sähkön myyntiehdot  löytyvät osoitteesta   www.fortum.fi/sopimusehdot.