Fortum Tarkka opiskelijasopimuksen sopimusehdot

 
 

Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n, jäljempänä Myyjä, välinen sähkönmyyntisopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja ja soveltuvissa tapauksissa sähkön toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014-sähkönmyyntiehdot ja sopimuksen tekohetkellä voimassa STE2014-sähköntoimitusehdot) sekä muita sähkönmyyntiä koskevia viranomaismääräyksiä.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -merkin (Tarkka-sopimukset) tai eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän (Kesto-, Takuu-, Vakaa ja Tuulisähkö-sopimukset) mukaisesti. Sähkön tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Fortum Markets Oy varaa oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi

Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut.

Siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut veloittaa verkkoyhtiösi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Sähkön mittaustapa määräytyy verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.

FORTUM TARKKA MYYNTIEHDOT, OPISKELIJA SÄHKÖSOPIMUKSET

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Fortum Tarkka -opiskelija sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla, ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2 LASKUTUS JA VIESTINTÄ

Sopimuksen voimassaolo edellyttää, että asiakas solmii e-laskusopimuksen oman pankkinsa kanssa vastaanotettuaan ensimmäisen tätä sopimusta koskevan sähkölaskun ja viimeistään ennen toisen laskun maksamista. Tietoa e-laskun solmimisesta asiakas saa oman pankkinsa verkkopalvelusta. Asiakas vastaa e-laskusopimuksen tekemisestä ja voimassaolosta oman pankkinsa kanssa.

Fortum Tarkka -opiskelija sopimus laskutetaan e-laskuna 4 kertaa vuodessa kohdan 3 mukaisesti. Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun päiväyksestä.

Lisäksi tähän sopimukseen ja asiakkuuteen liittyvä viestintä edellyttää sähköisten viestimien käyttöä. Näitä ovat asiakkaan sopimuksen teon yhteydessä valitsema sähköposti ja matkapuhelin. Asiakkaan tulee myös huolehtia omien sähköisten yhteystietojensa ylläpidosta ja päivittää tiedot osoitteessa www.fortum.fi (asiakkaan omat palvelut). Fortum ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat viestien perillemenon estymisestä, mikäli asiakkaan ilmoittama yhteystieto ei ole ollut voimassa viestin lähetyshetkellä. Muilta osin vastuu määräytyy sovellettavien sähköntoimitusehtojen mukaisesti.

Asiakas sitoutuu vastaanottamaan sopimukseen ja asiakkuuteen liittyvää viestintää em. sähköpostiosoitteeseensa ja matkapuhelimeensa. Keräämme yhteystietoja mm. rekisteröitymisen yhteydessä, jotta voisimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme keräämiämme tietoja kehittääksemme palveluamme, tuotteitamme, asiakaspalveluamme sekä kertoaksemme tuotteista, palveluistamme sekä ajankohtaisista asiakkuuteen liittyvistä eduista ja tarjouksista.

Halutessaan asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä markkinointiviestintää. Suoramarkkinointikiellon voi ilmoittaa vapaamuotoisesti esim. sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@fortum.com. Mikäli asiakas kieltää sähköisen markkinointiviestinnän yllä mainittujen viestimien välityksellä, Fortumilla on kuitenkin edelleen oikeus lähettää tähän sopimussuhteeseen liittyvää informaatiota em. viestimien välityksellä.

3 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutuskäyrällä laskutusjakson kuukausille (arviolaskutus) tai jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikohtaisia kulutuslukemia (tuntimittaus).

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen aluehinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään välityspalkkio 0,30 c/kWh (alv 24 %).

Mikäli asiakkaalla ei ole tunneittain mittaavaa mittaria, keskihinta saadaan painottamalla kuukauden tuntikohtaiset pörssihinnat jakeluverkon haltijan asiakaskohtaisesti valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla. Päivä- ja yöjaksoille lasketaan omat painotetut keskihinnat. Edellä kuvatulla tavalla laskettuun keskihintaan lisätään välityspalkkio 0,30 c/kWh (alv 24 %).

Tyyppikuormituskäyrät ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia ja niitä käytetään myös sähkökaupan osapuolien välisessä taseselvityksessä. Myyjä soveltaa sopimukseen verkkoyhtiön ilmoittamaa tyyppikuormituskäyrää. Mikäli asiakkaan toteutunut vuosikulutus ei pysyvästi vastaa jakeluverkkoyhtiön ilmoittamaa sopimuksen voimaan tullessa sovellettavaa tyyppikuormituskäyrää, se voidaan myöhemmin vaihtaa joko verkkoyhtiön tai myyjän toimesta. Vaihdettua tyyppikuormituskäyrää sovelletaan muutosta seuraavassa laskutusjaksossa.

Arviolaskutus tasataan paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamien kulutusmäärien perusteella. Tasauslaskutuksessa edellisen tasauksen jälkeinen aika lasketaan uudelleen laskutuskäyrällä painotetun todellisen kulutusmäärän ja painotettujen pörssihintojen avulla ja suoritetaan hyvitys tai lisäveloitus, jolloin vuosikulutusennusteen epätarkkuus ei vaikuta lopulliseen sähkön energiakustannukseen tasattavalta aikajaksolta.

Fortum Tarkka -sähkö laskutetaan valitun pituisissa laskutusjaksoissa jälkikäteen. Kullekin laskutusjaksoon kuuluvalle kuukaudelle hinta ja kulutus määräytyvät edellä todetulla tavalla. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus alkaa, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan koko kyseisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus päättyy, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan edellisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä.

Mikäli tuntimitatun käyttöpaikan tuntitietojen käyttö ei ole teknisesti mahdollista sovelletaan edellä mainittua tyyppikäyrämenettelyä.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut.

Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

 

4 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Sopimusehtojen tai -hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelut eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen.

Mikäli asiakas ei täytä molempia kohdassa 2 mainittuja edellytyksiä (e-laskun ja sähköisten viestinten käyttö), sopimus muuttuu normaalin Tarkka -sopimuksen ehtojen ja hintojen mukaiseksi sopimukseksi. Muutos astuu voimaan 1 kuukauden kuluttua siitä, kun sähkönmyyjä on ilmoittanut, etteivät mainitut edellytykset enää täyty. Tällöin asiakkaalla on 14 päivän irtisanomisoikeus.

5 MUUT EHDOT

Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön siirron maksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija kulloinkin voimassa olevin hinnoin. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan liitteen mukaisia kulloinkin voimassa olevia Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2014). Sopimus siirtyy automaattisesti uuteen käyttöpaikkaan Suomessa asiakkaan käyttöpaikan vaihtuessa, esimerkiksi käyttäjän muuton takia, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta käyttöpaikan vaihtuessa. Muutosta tulee ilmoittaa 14 päivää ennen sen voimaantuloa.

Sähkösopimuksen peruuttamislomake pdf 54 kB