FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORTUM YRITYSAKTIIVI
 
1. Allmänt

Dessa villkor är en del av elförsäljningsavtalet (Avtalet) mellan Fortum Markets Oy (Försäljare) och Kunden. Avtalet är specifikt för varje förbrukningsställe.

YritysAktiivi-avtalet är avsett för kunder som har en elförbrukning på högst 10 GWh per år per förbrukningsställe. Ett YritysAktiivi-avtal förutsätter att det finns en timregistrerande mätanordning för respektive förbrukningsställe. Ifall kunden har förbrukningsställen med timmätning, kan även förbrukningsställen som mäts enligt belastningskurva tilläggas till YritysAktiivi-avtalet.

2. Prissättning

All den el som levereras till YritysAktiivi-kunder anskaffas till en gemensam portfölj. Priset för anskaffningsportföljens uppskattade leveransvolym säkras i förväg.

Priset på YritysAktiivi-elen består av på förhand gjorda prissäkringar i den gemensamma anskaffningsportföljen och den sammanlagda månadskostnaden för anskaffning av el till faktiskt Spot-pris för den månad som skall faktureras. Utgående från detta beräknas ett medelpris för fakturering av den energimängd som levererats av den gemensamt anskaffade energin. Medelpriset inkluderar dessutom för respektive tid gällande stamnätsavgift som hör ihop med leveransen av el. Årsprognosen för förbrukningsställen som mäts enligt belastningskurva delas enligt typkurva 3 till energi per timme för att prissäkringar och Spot-anskaffningar skall kunna genomföras samt för att det månatliga energipriset skall kunna beräknas.

Syftet med prissäkringarna är att stabilisera elens anskaffningspris. Prissäkringarna inverkar antingen sänkande eller höjande på den faktiska kostnaden för elanskaffning beroende på utvecklingen av marknadspriset.

På det månatliga, genomsnittliga priset som beräknas på ovannämnda sätt tillkommer för respektive tid gällande förmedlingsprovision (c/kWh). Dessutom debiteras en grundavgift per förbrukningsställe (€/mån) som täcker bl.a. kostnaderna för hanteringen av mätdata.
Det månatliga, genomsnittliga priset beräknas i början av den månad som följer på leveransmånaden. Om det vid beräkningstidpunkten saknas mätdata, beräknas inverkan av den leveransmängd som motsvarar den saknade mängden i slutet av månaden. En eventuell prisskillnad tas i beaktande då följande månads faktureringspris beräknas.
För respektive tid gällande förmedlingsprovision, grundavgift och stamnätsavgift finns till påseende på webbplatsen www.fortum.fi/yritysasiakkaat. Försäljaren har rätt att ändra förmedlingsprovisionen och grundavgiften genom att meddela Kunden om detta sex månader i förväg. Med anledning av detta har Kunden rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på sex månader. Meddelandet om ändringar skickas elektroniskt till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som Kunden har angett och som han upprätthåller. Kunden förbinder sig att uppdatera de ovannämnda kontaktuppgifterna.

3. Skatter och andra avgifter

I priserna beaktas, i förhållande till sin inverkan, mervärdesskatt samt övriga skatter och avgifter som myndigheter, nätbolag eller motsvarande instanser vid respektive tidpunkt ålagt försäljaren att uppbära i samband med leveransen jämte stamnätsavgift.

4. Fakturering

Kunden faktureras månatligen per förbrukningsställe i efterhand enligt den elmängd som har uppmätts på Kundens förbrukningsställe. De förbrukningsställen som mäts enligt belastningskurva faktureras månatligen enligt uppskattning och faktureringen utjämnas efter avläsningen på basen av mätarställningen.

5. Avtalets upphörande

Avtalet upphör till följd av uppsägning eller hävning. Uppsägningstiden är sex månader för bägge parterna. Kunden kan göra en uppsägning per e-post på adressen sahko.yritys@fortum.com.

Om Kunden häver avtalet eller Försäljaren blir tvungen att häva avtalet av en orsak som beror på Kunden innan uppsägningstiden har gått ut, har Försäljaren rätt att få full ersättning för de förluster som föranletts av detta (bl.a. för avvecklande av prissäkringar).

6. Övriga villkor

I övrigt tillämpas Fortum Markets Oy:s för respektive tidpunkt gällande elförsäljningsvillkor för företagsavtal samt allmänna elförsäljnings- och elleveransvillkor (Vid tidpunkten för avtalstecknandet gällde SME2014 och STE2014)

Ifall villkoren är sinsemellan motstridiga, tillämpas först dessa avtalsvillkor, därefter Elförsäljningsvillkor för företagsavtal och därefter för respektive tid gällande elförsäljnings- och elleveransvillkor.