fortum.fi

FORTUM  YRITYSVAKAAN MYYNTIEHDOT      
     
1 Yleistä

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus).

Fortum YritysVakaa on käyttöpaikkakohtainen sopimus, ja tarkoitettu asiakkaille, joiden käyttöpaikkakohtainen sähkönkulutus on enintään 1 GWh vuodessa. YritysVakaa-sopimus edellyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkakohtaista tunneittain rekisteröivää mittalaitetta. Mikäli asiakkaalla on tuntimitattuja kohteita, voidaan kuitenkin myös käyrämitattuja kohteita liittää YritysVakaaseen.

Sähkösopimus on määräaikaisena voimassa edellä sopimusvahvistuksessa mainitun määräajan ja on tarkoitettu yritysasiakkaille. Kyseistä määräaikaista aloitusjaksoa ja -hintaa sovelletaan kertaluontoisesti saman asiakkaan osalta. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi.

2 Hinnan muodostuminen
 
Fortum YritysVakaan hinta muuttuu säännöllisesti kuuden kuukauden välein. Hintajaksot ovat: 1.1.- 30.6. ja 1.7.- 31.12. Asiakkaan hinta on voimassa kunkin hintajakson ajan. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä kuukautta ennen voimaantuloa osoitteessa www.fortum.fi.

Hinta määräytyy kahden Pohjoismaisessa sähköpörssissä (NASDAQ OMX Commodities) noteerattavan hintatekijän mukaan seuraavasti:

• Hintajakso 1.1. - 30.6.
o Systeemihintaosuus määräytyy 12 kuu-kauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11 – 20.11.)
o Aluehintaosuus määräytyy kuuden kuu-kauden aikana etukäteen (21.5 – 20.11.)

• Hintajakso 1.7. - 31.12.
o Systeemihintaosuus määräytyy 12 kuu-kauden aikana etukäteen (21.5 – 20.5.)
o Aluehintaosuus määräytyy kuuden kuu-kauden aikana etukäteen (21.11 – 20.5.)

 

Fortum YritysVakaan energiahinta perustuu edellä mainittujen hinnanmääräytymisjaksojen aikana poh-joismaisessa NASDAQ OMX Commodities -sähköpörssissä kullekin hintajaksolle noteerattujen kvartaali -tuotteiden sekä vastaavalla hinnanmääräyty-misjaksolla sähköpörssissä noteerattujen Suomen aluehintaerotuotteiden päivittäisten päätöskurssien painotettuihin keskiarvoihin. Painotuksessa käytettävät laskenta-arvot ovat kvartaaleittain: Q1 65%, Q2 35 %, Q3 35 % ja Q4 65 %.

Asiakkaan laskutushinta on edellä mainittujen kvartaali -tuotteiden ja aluehintaerotuotteiden painotettujen keskiarvojen sekä kulloinkin voimassa olevan välityspalkkion summa. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

3 Verot ja muut maksut
 
Arvonlisävero sekä muut toimitusta koskevat viran-omaisten, verkkoyhtiöiden tai vastaavien kulloinkin sähkön myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut sekä kantaverkkomaksu otetaan huomioon hinnoissa vaikutuksensa mukaisesti

4 Laskutus

Laskutus tapahtuu käyttöpaikkakohtaisesti kuukausit-tain jälkikäteen Asiakkaan käyttöpaikan mitattuun sähkömäärään perustuen. Käyrämitatut kohteet laskutetaan kuukausittain arvioina ja laskutus tasataan mittarin lukemisen jälkeen.

5 Sopimuksen päättyminen

Sopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella on molempien osapuolien osalta kolme kuukautta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen sahko.yritys@fortum.com.

Mikäli Asiakas purkaa sopimuksen tai Myyjä joutuu purkamaan sopimuksen Asiakkaasta johtuvasta syystä ennen irtisanomisajan päättymistä, Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. hintasuojausten purkamisesta aiheutuvat tappiot).

6 Muut ehdot
 
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Fortum Markets Oy:n Yrityssopimusten sähkönmyyn-tiehtoja sekä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2014)

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin näitä sopimusehtoja, sitten Yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.​