Fortum Sähkövahti - tjänstevillkor

1  Allmänt

En kund som beställer Fortum Sähkövahti-tjänsten av Fortum Sähkönsiirto Oy eller Fortum Espoo Distribution Oy (nedan någotdera "Nätbolag") förbinder sig att följa dessa villkor.

Genom automatiseringen av eldistributionen kan man inte ännu kontrollera hela elnätet fram till kundens anslutningspunkt. På grund av detta skickar vi meddelanden endast om avbrott i mellanspänningsnätet.

Fortum Sähkövahti-tjänsten är avgiftsfri för kunden. (Meddelanden som skickas från kundens telefon har normalt SMS-pris).

2  Ibruktagning och annullering av tjänsten

Kunden kan ta Fortum Sähkövahti-tjänsten i bruk eller annullera den när som helst antingen med sin mobiltelefon enligt instruktionerna på Fortums hemsidor, via Fortums Internetsidor eller genom att ringa till kundtjänsten 0800 1 97000. Nätbolaget aktiverar Fortum Sähkövahti-tjänsten som kunden beställt inom ca 3 dygn från att kunden beställt  tjänsten. Nätbolaget avslutar tjänsten inom ca 3 dygn från det att den mottagit en begäran om att tjänsten skall avslutas. 

Kriterierna för att tjänsten kan tas i bruk och vara i kraft:

  • Kundens förbrukningsställe ligger inom Nätbolagets nätområde och det finns ett gällande nättjänstavtal med Nätbolaget.
  • Kunden beställer separat denna tjänst och godkänner dessa tjänstevillkor.
  • Kunden ansvarar på egen bekostnad för att hans mobiltelefonnummer och e-postadress alltid är up-to-date och att de därtill hörande förbindelserna, apparaterna och programmen fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
  • När nättjänstavtalet upphör för kundens elförbrukningsställe i fråga, slutar Nätbolaget att tillhandahålla kunden Fortum Sähkövahti-tjänsten för detta elförbrukningsställe utan separat meddelande.

3  Tjänsten i undantagssituationer

Vid avvikande situationer eller omfattande störningar i eldistributionen har Nätbolaget rätt att tillfälligt stänga av Fortum Sähkövahti-tjänsten och starta upp den på nytt utan att meddela om detta separat. Vid avvikande situationer eller omfattande störningar kan Nätbolaget från fall till fall efter övervägande skicka information om när störningen har börjat eller en allmän lägesöversikt som meddelande.

4  Övriga villkor

De tider och uppgifter som anges i meddelanden som skickas till kunden inom ramen för Fortum Sähkövahti-tjänsten är informativa. De uppskattade reparations- och avbrottstiderna som anges i meddelandena används inte som grund för standardersättnings- eller skadeståndsberäkning.

Kunden använder den information som tjänsten skickar på eget ansvar och Nätbolaget är inte ersättningsansvarigt för innehållet i meddelandena.

Nätbolaget lämnar inte ut kundens telefonnummer eller e-postadress som bolaget får i samband med beställningen av Fortum Sähkövahti till tredje part. Nätbolaget har dock rätt att använda sig av underleverantörer i verkställandet av tjänsten, varvid uppgifterna också används av underleverantörerna. Nätbolaget använder det mobiltelefonnummer eller den e-postadress som bolaget har fått av kunden enbart för Fortum Sähkövahti-tjänster eller efter nätbolagets övervägande för annan kommunikation gällande eldistributionen till kundens elförbrukningsställe.

Meddelandena innehåller upphovsrättsskyddat material som tillhör Nätbolaget. Nätbolaget förbehåller sig alla de rättigheter som berör meddelandena och som inte uttryckligen överlåts till kunden enligt dessa villkor.

Kunden har inte rätt att skicka vidare, ändra eller distribuera de meddelanden kunden tar emot. Kunden har inte heller rätt att använda meddelandena eller deras innehåll i kommersiellt syfte eller publikationssyfte eller att utnyttja meddelandena för något annat än eget bruk.

5  Förändringar i tjänstevillkoren

Nätbolaget har rätt att ändra Fortum Sähkövahti-tjänsten eller lägga ned tjänsten för vissa eller alla kunder när som helst utan att meddela detta separat. Nätbolaget informerar dock på Fortums webbplats om allmänna ändringar i tjänsten och om bolaget slutar att erbjuda tjänsten till alla kunder.

Fortum Sähkönsiirto Oy:s och Fortum Espoo Distribution Oy:s postadress är PB 100, 00048 FORTUM. Fortum Sähkönsiirto Oy är registrerat i handelsregistret i Finland med FO-nummer 1618314-7 och Fortum Espoo Distribution Oy med FO-nummer 2059588-1. Fortum Sähkönsiirto Oy:s och Fortum Espoo Distribution Oy:s eldistributionsverksamhet övervakas av Energimarknadsverket, vars postadress är Fågelviksgatan10, 00500 Helsingfors och e-postadress virasto@energiamarkkinavirasto.fi.