Registreringsredogörelse

Fortum Markets registerbeskrivning 

 

1. Registerföraren
Fortum Markets Oy
besöksadress: Kägeluddsvägen 1, ESBO
postnummer: PB 100, 00048 FORTUM
e-postadress: förnam.efternam@fortum.com
telefon: 010 4511, fax 010 453 6500

www.fortum.fi

FO-nummer 1852328-0 

 

2. Kontakt

Allmänna uppgifter av kundregistern får du av Fortum Markets Oy:s kundtjänst tel. 0200 19000 (lna/msa) 

 

3. Registernamn

Fortum Markets Oy:s kund och marknadsföringsregister 

 

4. Hantering av personuppgifter och användningsändamål av registern

- Uppehåll av kundförhållandet
- Leverans av produkter och tjänster
- Fakturering
- Marknadsföring
- Utveckling av tjänster och produktutbud 

 

Hantering av personuppgifter grundar sig på personuppgiftslag paragraf 8, punkterna 1,2,5 och 6 i moment 1.  

 

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter samlas och sparas:

Kunduppgifter

- namn
- personbeteckning
- kundnummer
- juridisk eller fysisk person
- språkkod
- kontaktuppgifter för att kunna kontakta kunden 

 

Uppgifter angående förbrukningsstället

- näradress
- postnummer
- postanstalt
- boendeform
- inställning av förbrukning
- värmesystem
- ägandeförhållande
- uppskattning av elförbrukning
- storlek på huvudsäkring
- uppgifter angående elanslutningen 

 

Fakturering och uppgifter över betalningsförmedling

- faktureringsadress
- förfallodag
- faktureringsrytm
- kontonummer
- uppgifter om betalningar

Kundrespons

 

- kundernas belåtenhetsuppgifter
- kommentarer över registerförarens tjänster
- övriga uppgifter som med kundens samtycke sparats 

 

Övriga uppgifter

- uppgifter som berör användning av tjänster
- uppgifter om förbud angående direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring 

 

6. Regelmässig datakälla

Uppgifter angående kunddata fås i samband med offertbegäran, beställningar, i samband med kontakter angående avtal och användning av tjänster eller produkter. 

 

Alla kundkontakter till Fortum Markets sparas. De används i samband med kundreklamationer samt för att utveckla kundtjänsten. 

 

Personuppgifter kan också samlas, sparas och uppdateras enligt Befolkningsregistercentralens register. Dessutom kan personkreditupplysning skaffas från Suomen Asiakastieto Oy. 

 

7. Överlämnandet eller överföringen av regelbundna uppgifter till områden inom EU eller utanför Europas ekonomiska region

Ur Fortum Markets Oy:s kund- och marknadsföringsregister överlämnas inte regelbundet uppgifter utanför Fortum -koncernen. 

 

Fortum Markets använder samma kundtjänstdatasystem som Fortum Sähkönsiirto Oy. 

 

Ur Fortum Sähkönsiirto kundregister överlämnas inte kunduppgifter utanför EU eller Europa. 

 

8. Principen för garderingen av registret

A. Manual material

- Personalanvisningar om omsorgsfull hantering av personuppgifter

 B. Data lagrad i ADB

- Fortum Markets Oy:s dataskyddsanvisningar  

 

INFORMATION FÖR KUNDEN ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAG PARAGRAF 24

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning angående Fortum Markets kundregister finns på Fortums hemsidor. 

Granskningsrätt och rättighet att rätta felaktig information

Kunden har rätt att granska sina uppgifter som finns i kundregistret. Då kunden vill utnyttja sin rättighet angående granskningsrättighet, behöver kunden skicka en egenhändig granskningsbegäran till Fortum Markets med ovannämnda adress.

Kunden kan också besöka Fortum Markets och bör då bevisa sin identitet. Kunden bör meddela sitt namn,  adress och telefonnummer i granskningsbegäran. Fortum Markets sänder kunden ett skriftligt svar inom 30 dagar efter det att kunden besökt Fortum Sähkönsiirto eller efter att kundens skriftliga granskningsbegäran har anlänt till Fortum Markets.

Om det uppstår fel i kundens uppgifter, kan kunden uppvisa begäran om att korrigera felet. 

Behandling av personuppgifter i Fortum Markets

Datainsamling

Personuppgifter samlas i enlighet med personuppgiftslagen då kunden ingår ett avtal eller vid offertbegäran via telefon, fax, e-post eller via internetsidor.

Registerbeskrivning för konsumenten

Granskningsrätt och rättighet att rätta felaktig information

Som vår kund har du rätt att granska uppgifter i vårt kundregister angående dina uppgifter. Då du vill använda dig av din granskningsrätt, var god och skicka granskningsbegäran med ditt underskrift till Fortum Markets Oy, Jukka Toivonen, PB 100, 00048 FORTUM.

Ifall det uppstår fel, kan kunden uppvisa begäran om att korrigera felet.

Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda Fortum Markets att överlåta information till en tredje part angående direkt marknadsföring eller kundforskning. Kunden kan meddela detta skriftligt och skicka förbudet till adressen Fortum Markets Oy, Jukka Toivonen, PB 100, 00048 FORTUM. Man kan också ringa till Fortum Markets kundtjänst, tel. 0200 19000 (lna/msa) må-fr kl 9-17.

Förvaring av data

Datan förvaras i ett skyddat datanät, som är med brandmurar avspärrat från offentliga nätet.

3.6.2013