Lämpövoima ja prosessiteollisuus

Fortum Power Solutionsilla on laaja kokemus ja kattavat referenssit voimalaitosten käyttöönotosta, käyttö- ja kunnossapitopalveluista ja erilaisista asiantuntijapalveluista Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Euroopan ja Aasian laajoilla energiamarkkinoilla.

Huippukäytettävyys ja tuottavuus optimaalisin kustannuksin

Tarjoamme palveluita parantamaan teknistä käytettävyyttä  ja taloudellista tuottavuutta niin uusille kuin jo käytössä oleville bio-, jätteenpoltto-, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP)-, kaasu-, hiili- ja  turvevoimalaitoksille. Olemme tarjonneet asiakkaillemme jo vuosikymmeniä palveluita, jotka perustuvat Fortumin pitkään historiaan energiantuottajana Pohjoismaissa ja Venäjällä. Ydinosaamisemme mahdollistaa voimalaitosomistajan näkökulman ja toimittajina olemme laitetoimittajista riippumattomia. Meillä on edellytykset laaja-alaiseen yhteistyöhön eri kumppanien ja verkostojen kanssa. Lämpövima-prosessiteollisuus

Osaamisen ja kokemuksen avulla palvelukonseptit eri tyyppisille voimalaitoksille

Fortumin kokemus, referenssit ja ratkaisut eri tyyppisille voimalaitoksille ja polttoaineille tarjoaa maailmanlaajuisesti mm. seuraavia ratkaisuja ja palveluita: 

  • pitkäaikaiset käyttö- ja      kunnossapitosopimukset sekä koulutus- ja mobilisaatiopalvelut CHP-laitoksille, mutta myös muille voimalaitoksille 

  • palamisenhallintapalvelut päästöjen alentamiseen omaa teknologiaa käyttämällä eri kattilatyypeille kuten esim. hiili- ja muut pölypolttokattilat sekä  kerrosleiju- ja kiertopetikattilat (BFB, CFB). 

  • turbiinien tehonkorotukset ja huollot sekä vikakorjaukset  höyry-  ja kaasuturbiineille sekä generaattoreille 

  • suunnittelu- ja tuottavuuspalvelut sekä etävalvonta- ja kaukokäyttöpalvelut  bio-, jätteenpoltto- ja  CHP-laitoksille hallinnoiden erityisesti käytettävyyttä, energiatehokkuutta, eliniänhallintaa, käyttö- ja kunnossapito- sekä investointikustannuksia sekä ympäristön tarpeita ja tavoitteita. 

  •  IT- tuotteita,  kuten prosessinsuunnittelutyökaluja, dynaamisia suunnittelu- ja  koulutussimulaattoreita, prosessi- ja energianhallintajärjestelmiä sekä voimalaitosomistus-  ja kunnossapitojärjestelmiä perustuen serveri- tai internetsovelluksiin. 

27.1.2017