Fortum YritysAktiivin myyntiehdot

 

1  Yleistä

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus).

YritysAktiivi on käyttöpaikkakohtainen sopimus ja tarkoitettu asiakkaille joiden käyttöpaikkakohtainen sähkönkulutus on enintään 5 GWh vuodessa. YritysAktiivi-sopimus edellyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkakohtaista tunneittain rekisteröivää mittalaitetta. Mikäli asiakkaalla on tuntimitattuja kohteita, voidaan kuitenkin myös käyrämitattuja kohteita liittää YritysAktiiviin.

2 Hinnan muodostuminen

Kaikkien YritysAktiivi-asiakkaiden käyttöpaikkoihin toimitettava sähkö hankitaan yhteiseen hankintasalkkuun. Hankintasalkun ennustetun toimitusmäärän hinta suojataan etukäteen.

YritysAktiivin sähkön hinta muodostuu yhteishankintasalkkuun etukäteen tehtyjen hintasuojausten ja laskutettavan kuukauden toteutuneen Spot-hintaisen sähkönhankinnan yhteenlasketusta kuukausikustannuksesta. Tämän perusteella lasketaan yhteishankinnan toimitetulle energiamäärälle laskutettava keskihinta. Keskihintaan sisältyy lisäksi sähkön toimittamiseen liittyvä kulloinkin voimassa oleva kantaverkkomaksu. Käyrämittauskohteiden vuosiennuste jaetaan tyyppikäyrä 3 avulla tuntienergioiksi hintasuojausten sekä Spot -hankinnan toteuttamiseksi sekä salkun kuukausittaisen energiahinnan laskennassa.

Hintasuojausten tarkoitus on vakauttaa sähkön hankintahintaa ja niiden vaikutus kuukauden toteutuneeseen sähkönhankintakustannukseen voi olla joko laskeva tai nostava riippuen sähkön markkinahintakehityksestä.

Edellä kuvatun mukaisesti laskettuun kuukauden keskihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio (c/kWh). Lisäksi veloitetaan käyttöpaikkakohtainen perusmaksu (€/kk), joka kattaa mm. mittaustietojen käsittelykustannukset.

Kuukausittaisen keskihinnan laskenta toteutetaan toimituskuukautta seuraavan kuukauden alussa. Laskenta-ajankohtana mahdollisesti puuttuvia mittaustietoja vastaavan toimitusmäärän vaikutus keskihintaan lasketaan kuun lopussa. Mahdollisen hintaeron vaikutus siirretään otettavaksi huomioon seuraavan kuukauden laskutushintaa laskettaessa.

Kulloinkin voimassa olevat välityspalkkio, perusmaksu ja kantaverkkomaksu ovat nähtävissä internetosoitteessa www.fortum.fi/yritysasiakkaat. Myyjällä on oikeus muuttaa välityspalkkiota ja perusmaksua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuusi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tästä syystä sopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Ilmoitus muutoksista lähetetään sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan ja ylläpitämään sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Asiakas sitoutuu ylläpitämään edellä mainittuja yhteystietoja.

3 Verot ja muut maksut

Arvonlisävero sekä muut toimitusta koskevat, viranomaisten, verkkoyhtiöiden tai vastaavien kulloinkin sähkön myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut sekä kantaverkkomaksu otetaan huomioon hinnoissa vaikutuksensa mukaisesti.

4 Laskutus

Laskutus tapahtuu käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain jälkikäteen Asiakkaan käyttöpaikan mitattuun sähkömäärään perustuen. Käyrämitatut kohteet laskutetaan kuukausittain arvioina ja laskutus tasataan mittarin lukemisen jälkeen lukemaan perustuen.

5 Sopimuksen päättyminen

Sopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien osapuolien osalta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen sahko.yritys@fortum.com.

Mikäli Asiakas purkaa sopimuksen tai Myyjä joutuu purkamaan sopimuksen asiakkaasta johtuvasta syystä ennen irtisanomisajan päättymistä, Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. hintasuojausten purkamisesta aiheutuvat tappiot).

6 Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Fortum Markets Oy:n Yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja sekä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2010 ja STE2010)

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin näitä sopimusehtoja, sitten Yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö on CO2 päästötöntä ja sähkön alkuperä todennetaan kolmannen osapuolen sertifiointimenettelyllä. Fortum Markets Oy:llä on oikeus tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia (sähkö on muuta kuin CO2 päästötöntä tai sertifioidaan muulla tavalla kuin sopimuksen tekohetkellä käytössä olevalla menetelmällä) ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.
 

Yrityssopimusten sähkönmyyntiehdot

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkön¬myynti¬sopimukseen (Sopimus).

1  Sähkön toimituksen aloittaminen

Sähkön toimituksen aloittaminen Sopimuksen mukaisiin käyttöpaikkoihin sovittuna päivänä edellyttää, että Asiakas toimittaa Myyjälle tätä varten tarvittavat tiedot viimeistään 21 päivää ennen sovittua toimituksen aloituspäivää.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän selvittämään Asiakkaan puolesta mahdollisia käyttöpaikkatietojen puutteita yleisen palveluhinnastonsa mukaista korvausta vastaan. Asiakas antaa tästä työstä erillisen toimeksiannon.

Asiakas vastaa siitä, että Sopimukseen kuuluvan käyttöpaikan mittausjärjestelyt tiedonsiirtoyhteyksineen ovat koko sopimuskauden ajan sähkömarkkinalainsäädännön mukaiset. Muussa tapauksessa Myyjä voi joutua jättämään käyttöpaikan pois Sopimuksen piiristä.

Sähkömarkkinalainsäädännön edellyttäessä mittaustapamuutoksia, Asiakas sopii muutosten toteuttamisesta käyttöpaikan osalta paikallisen verkonhaltijan kanssa ja toimittaa Myyjälle käyttöpaikan tiedot 45 päivää ennen toimituksen aloituspäivää.

Sopimuksen mukaisen toimituksen aloittamisen edellytyksenä on myös, ettei Sopimuksen käyttöpaikalla ole sähköntoimituksen aloittamispäivänä voimassaolevaa sopimusta toisen sähkönmyyjän kanssa.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt ilman erikseen tehtävää valtakirjaa.

2  Sähkömäärien toteaminen

Toimitetut sähkömäärät todetaan verkonhaltijoiden ja muiden mittausvastaavien toimittamien mittaustietojen avulla. Mikäli mittaustiedoissa havaitaan puutteita tai virheitä, toimitetut sähkömäärät todetaan arvioimalla näiltä osin edellisen laskutuskauden mittausarvojen tai muiden luotettavien tietojen perusteella.

Sopimus ja sen hinnoittelu perustuu Asiakkaan Myyjälle sopimusta tehtäessä ilmoittamiin sähkönkäyttömääriin. Mikäli Asiakkaan sähkön käytön määrän havaitaan muuttuneen oleellisesti alkuperäisistä sähkönkäyttömääristä, Myyjällä on oikeus arvioida muutoksen vaikutus hinnoitteluun ja purkaa halutessaan sopimus.

3  Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun Asiakas on hyväksynyt Myyjän tekemän tarjouksen kirjallisesti tai suullisesti.

4  Muutokset Asiakkaan omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa

Asiakas on velvollinen viimeistään 3 vuorokauden kuluessa ilmoittamaan Myyjälle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä. 

5  Luottotietojen tarkistus, vakuus tai ennakkomaksu

Myyjällä on oikeus ennen sopimuksen solmimista ja sen aikana tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja saada käyttöönsä Asiakkaan vahvistettu tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tarkistuksen perusteella Asiakkaan taloudellisessa vastuukyvyssä havaitaan puutteita ja Myyjä katsoo tarpeelliseksi, Myyjällä on oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä Myyjälle.

Vakuuden tai ennakkomaksun tulee olla riittävä Sopimuksen kokonaisriskin kattamiseksi sopimusaikana. Mikäli Asiakkaalla on useita sopimuksia Myyjän kanssa, vakuus- tai ennakkomaksutarkastelussa huomioidaan kaikki sopimukset yhtenä kokonaisuutena ja vakuutta tai ennakkomaksua voidaan käyttää minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ellei Asiakas aseta Myyjän pyynnöstä vakuutta tai maksa ennakkomaksua määräajassa, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus. Asiakas on velvollinen maksamaan purkamishetkeen mennessä käyttämänsä sähkön sopimushintojen mukaisesti sekä mahdollisen purkamismenettelyn seurauksena aiheutuneet kustannukset (esim. jo hankitun sähkön kustannukset).

6  Maksuaika ja viivästyskorko

Asiakas maksaa myyjälle sopimuksen mukaiset sähkömaksut viimeistään 14. päivänä laskun päiväyksestä. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä kirjallisesti. 

Viivästyneiden maksusuoritusten osalta Myyjällä on puuttuvien maksujen lisäksi oikeus kulloinkin Myyjän soveltamaan viivästyskorkoon eräpäivästä alkaen samoin kuin korvaukseen viivästyksestä aiheutuvista kuluista, joihin luetaan myös muistutus- ja perinnän täytäntöönpanokulut.

7  Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka estää tai tekee ylivoimaisen vaikeaksi tai kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle sopimuspuolelle ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta tai sen päättymisestä.

Ylivoimaisen esteen aikana sopimuspuolet pyrkivät täyttämään Sopimusta mahdollisuuksien mukaan ja noudattaen sähkömarkkinalla yleisesti käytettyjä tapoja.

8  Sopimusrikkomukset

Mikäli Asiakas laiminlyö erääntyneiden maksujen taikka vakuuksien tai ennakkomaksun suorittamisen, Myyjällä on oikeus keskeyttää sähköntoimitus Asiakkaalle. Myyjällä on lisäksi oikeus keskeyttää sähkön toimitus, mikäli Asiakas muulla tavoin oleellisesti laiminlyö sopimusehtojen noudattamisen.

Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä Asiakkaalla on 7 päivää aikaa katkaisuvaroituksesta suorittaa maksu ennen kuin sähköntoimitus keskeytetään.

Mikäli Myyjällä on edellisen kappaleen perusteella oikeus keskeyttää sähköntoimitus, Myyjällä on oikeus myös purkaa Sopimus.

9  Sopimusta koskevat ilmoitukset

Myyjä lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

10  Puheluiden nauhoittaminen

Myyjällä on oikeus nauhoittaa Sopimuksen toteutukseen liittyviä puheluita. 

11  Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

12  Vahingonkorvaukset

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka vahinkoa kärsinyt sopimuspuoli näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Vahingonkorvausvelvollisuus on rajattu kutakin kalenterivuotta kohti Sopimuksen vuotuisiin maksuihin, kuitenkin enintään 10 000 euroon, paitsi tapauksissa, joissa sopimusrikkomuksen tehneen sopimuspuolen näytetään syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä Myyjällä on kuitenkin aina oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. ennalta hankitun sähkön arvo).

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

13  Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tuotekohtaisia ehtoja sekä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2010 ja STE 2010).

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin tuotekohtaisia ehtoja sitten näitä ehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.

14  Laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus kokoontuu Espoossa tai Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.