Fortum YritysTarkka myyntiehdot

(Yritysten sähkön myyntiehtojen lisäksi)

1  Sopimuken kesto ja irtisanominen

Fortum YritysTarkka -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sähkönmyyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta Fortum YritysTarkka -sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen Fortum YritysTarkka -sähkösopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

2  Sähkönkulutuksen mittaaminen, sähkön pörssihinta ja tietojen soveltaminen laskutuksessa

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille (arviolaskutus) tai asiakkaan ilmoittamiin mittauslukemiin perustuvia kulutusmääriä (täsmälaskutus) jaettuna laskutusjakson kuukausille.

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen hinta-alueen hinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan painottamalla kuukauden tuntikohtaiset pörssihinnat jakeluverkon haltijan asiakaskohtaisesti valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla. Päivä- ja yöjaksoille lasketaan omat painotetut keskihinnat. Edellä kuvatulla tavalla laskettuun keskihintaan lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio. Tyyppikuormituskäyrät ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia ja niitä käytetään myös sähkökaupan osapuolien välisessä taseselvityksessä.

Arviolaskutus tasataan paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamien kulutusmäärien perusteella. Tasauslaskutuksessa edellisen tasauksen jälkeinen aika lasketaan uudelleen todellisen kulutusmäärän ja painotettujen pörssihintojen avulla ja suoritetaan hyvitys tai lisäveloitus, jolloin vuosikulutusennusteen epätarkkuus ei vaikuta lopulliseen sähkön energiakustannukseen tasattavalta aikajaksolta.

Fortum YritysTarkka -sähkö laskutetaan valitun pituisissa laskutusjaksoissa jälkikäteen. Kullekin laskutusjaksoon kuuluvalle kuukaudelle hinta ja kulutus määräytyvät edellä todetulla tavalla. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus alkaa, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan koko kyseisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus päättyy, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan edellisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä.

Tuntimitattujen käyttöpaikkojen laskutusta varten laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio. Mikäli edellä kuvattu ei ole teknisesti mahdollista sovelletaan edellä mainittua tyyppikäyrämenettelyä. Tuntimitattujen käyttöpaikkojen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut.

Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

3  Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelut eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME 2010 8.2)

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö on CO2 päästötöntä ja sähkön alkuperä todennetaan kolmannen osapuolen sertifiointimenettelyllä. Fortum Markets Oy:llä on oikeus tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia (sähkö on muuta kuin CO2 päästötöntä tai sertifioidaan muulla tavalla kuin sopimuksen tekohetkellä käytössä olevalla menetelmällä) ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Yrityssopimusten sähkönmyyntiehdot

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus).

1  Sähkön toimituksen aloittaminen

Sähkön toimituksen aloittaminen Sopimuksen mukaisiin käyttöpaikkoihin sovittuna päivänä edellyttää, että Asiakas toimittaa Myyjälle tätä varten tarvittavat tiedot viimeistään 21 päivää ennen sovittua toimituksen aloituspäivää.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän selvittämään Asiakkaan puolesta mahdollisia käyttöpaikkatietojen puutteita yleisen palveluhinnastonsa mukaista korvausta vastaan. Asiakas antaa tästä työstä erillisen toimeksiannon.

Asiakas vastaa siitä, että Sopimukseen kuuluvan käyttöpaikan mittausjärjestelyt tiedonsiirtoyhteyksineen ovat koko sopimuskauden ajan sähkömarkkinalainsäädännön mukaiset. Muussa tapauksessa Myyjä voi joutua jättämään käyttöpaikan pois Sopimuksen piiristä.

Sähkömarkkinalainsäädännön edellyttäessä mittaustapamuutoksia, Asiakas sopii muutosten toteuttamisesta käyttöpaikan osalta paikallisen verkonhaltijan kanssa ja toimittaa Myyjälle käyttöpaikan tiedot 45 päivää ennen toimituksen aloituspäivää.

Sopimuksen mukaisen toimituksen aloittamisen edellytyksenä on myös, ettei Sopimuksen käyttöpaikalla ole sähköntoimituksen aloittamispäivänä voimassaolevaa sopimusta toisen sähkönmyyjän kanssa.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt ilman erikseen tehtävää valtakirjaa.

2  Sähkömäärien toteaminen

Toimitetut sähkömäärät todetaan verkonhaltijoiden ja muiden mittausvastaavien toimittamien mittaustietojen avulla. Mikäli mittaustiedoissa havaitaan puutteita tai virheitä, toimitetut sähkömäärät todetaan arvioimalla näiltä osin edellisen laskutuskauden mittausarvojen tai muiden luotettavien tietojen perusteella.

Sopimus ja sen hinnoittelu perustuu Asiakkaan Myyjälle sopimusta tehtäessä ilmoittamiin sähkönkäyttömääriin. Mikäli Asiakkaan sähkön käytön määrän havaitaan muuttuneen oleellisesti alkuperäisistä sähkönkäyttömääristä, Myyjällä on oikeus arvioida muutoksen vaikutus hinnoitteluun ja purkaa halutessaan sopimus.

3  Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun Asiakas on hyväksynyt Myyjän tekemän tarjouksen kirjallisesti tai suullisesti.

4  Muutokset Asiakkaan omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa

Asiakas on velvollinen viimeistään 3 vuorokauden kuluessa ilmoittamaan Myyjälle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä. 

5  Luottotietojen tarkistus, vakuus tai ennakkomaksu

Myyjällä on oikeus ennen sopimuksen solmimista ja sen aikana tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja saada käyttöönsä Asiakkaan vahvistettu tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tarkistuksen perusteella Asiakkaan taloudellisessa vastuukyvyssä havaitaan puutteita ja Myyjä katsoo tarpeelliseksi, Myyjällä on oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä Myyjälle.

Vakuuden tai ennakkomaksun tulee olla riittävä Sopimuksen kokonaisriskin kattamiseksi sopimusaikana. Mikäli Asiakkaalla on useita sopimuksia Myyjän kanssa, vakuus- tai ennakkomaksutarkastelussa huomioidaan kaikki sopimukset yhtenä kokonaisuutena ja vakuutta tai ennakkomaksua voidaan käyttää minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ellei Asiakas aseta Myyjän pyynnöstä vakuutta tai maksa ennakkomaksua määräajassa, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus. Asiakas on velvollinen maksamaan purkamishetkeen mennessä käyttämänsä sähkön sopimushintojen mukaisesti sekä mahdollisen purkamismenettelyn seurauksena aiheutuneet kustannukset (esim. jo hankitun sähkön kustannukset).

6  Maksuaika ja viivästyskorko

Asiakas maksaa myyjälle sopimuksen mukaiset sähkömaksut viimeistään 14. päivänä laskun päiväyksestä. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä kirjallisesti. 

Viivästyneiden maksusuoritusten osalta Myyjällä on puuttuvien maksujen lisäksi oikeus kulloinkin Myyjän soveltamaan viivästyskorkoon eräpäivästä alkaen samoin kuin korvaukseen viivästyksestä aiheutuvista kuluista, joihin luetaan myös muistutus- ja perinnän täytäntöönpanokulut.

7  Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka estää tai tekee ylivoimaisen vaikeaksi tai kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle sopimuspuolelle ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta tai sen päättymisestä.

Ylivoimaisen esteen aikana sopimuspuolet pyrkivät täyttämään Sopimusta mahdollisuuksien mukaan ja noudattaen sähkömarkkinalla yleisesti käytettyjä tapoja.

8  Sopimusrikkomukset

Mikäli Asiakas laiminlyö erääntyneiden maksujen taikka vakuuksien tai ennakkomaksun suorittamisen, Myyjällä on oikeus keskeyttää sähköntoimitus Asiakkaalle. Myyjällä on lisäksi oikeus keskeyttää sähkön toimitus, mikäli Asiakas muulla tavoin oleellisesti laiminlyö sopimusehtojen noudattamisen.

Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä Asiakkaalla on 7 päivää aikaa katkaisuvaroituksesta suorittaa maksu ennen kuin sähköntoimitus keskeytetään.

Mikäli Myyjällä on edellisen kappaleen perusteella oikeus keskeyttää sähköntoimitus, Myyjällä on oikeus myös purkaa Sopimus.

9  Sopimusta koskevat ilmoitukset

Myyjä lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

10  Puheluiden nauhoittaminen

Myyjällä on oikeus nauhoittaa Sopimuksen toteutukseen liittyviä puheluita. 

11  Sopimuksen siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

12  Vahingonkorvaukset

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka vahinkoa kärsinyt sopimuspuoli näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Vahingonkorvausvelvollisuus on rajattu kutakin kalenterivuotta kohti Sopimuksen vuotuisiin maksuihin, kuitenkin enintään 10 000 euroon, paitsi tapauksissa, joissa sopimusrikkomuksen tehneen sopimuspuolen näytetään syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä Myyjällä on kuitenkin aina oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. ennalta hankitun sähkön arvo).

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

13  Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tuotekohtaisia ehtoja sekä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2010 ja STE 2010).

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin tuotekohtaisia ehtoja sitten näitä ehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.

14  Laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus kokoontuu Espoossa tai Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.