Fortum YritysTarkka avtalsvillkor

 

Elförsäljningsavtalet mellan kunden och Fortum Markets Oy (nedan Försäljare), görs enligt dessa villkor, prislistor och beställningsblankett för el. För övrigt följs vid varje tidpunkt ikraftvarande elförsäljningsvillkor och i tillämpliga fall elleveransvillkor (Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet ikraftvarande EFV2010 Elförsäljningsvillkor och ELV2010 Elleveransvillkor) samt övriga officiella myndighetsbestämmelser berörande elförsäljning.

Den el som levereras enligt detta avtal är fri från CO2 utsläpp och den levererade elmängden produceras enligt kriterierna för Fortum Carbon Free-miljömärkning. Produktionen förorsakar inga koldioxidutsläpp i atmosfären. Kriterierna för Fortum Carbon Free -miljömärkningen är offentligt tillgängliga på adressen www.fortum.fi/yritysasiakkaat. Fortum Markets Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering. Fortum sänder meddelande om ändringen till kundens faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft.

Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.

Ditt nätbolag debiterar överföringsavgifter och andra nättjänstavgifter enligt sin prislista som gäller för respektive tidpunkt. Mätningssättet bestäms enligt det lokala nätbolagets praxis, om inte annat har överenskommit. Eventuella störningar i elleveransen anmäls till det lokala nätbolaget.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORTUM TARKKA

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID

Fortum Tarkka -elavtalet är i kraft tillsvidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Elförsäljaren är inte förpliktad att ingå ett nytt Fortum Tarkka -avtal med samma kund eller till samma förbrukningsställe, ifall det är mindre än 12 månader från utgången av kundens föregående Fortum Tarkka -elavtalsperiod.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA

I FAKTURERINGEN

För mätning av elförbrukningen svarar innehavaren av det lokala distributionsnätet (nätbolaget). Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av nätbolaget fördelad enligt faktureringskurvan på faktureringsperiodens månader (fakturering enligt uppskattning) eller förbrukningsvärden för varje timme som innehavaren av distributionsnätet har meddelat (timmätning).

Börspriset är det av den nordiska elbörsen (Nord Pool AS) publicerade timvisa elpriset för Finlands prisområde. För fakturering av förbrukningsställen som har timmätning multipliceras energiförbrukningen för varje timme under faktureringsperioden med samma timmes börspris. De timvärden man fått räknas ihop och från denna summa beräknas månadens genomsnittspris som uppges i fakturan. Till detta genomsnittspris tillkommer det ett förmedlingsarvode på 0,13 c/kWh (moms 0 %).

Om kunden inte har timmätning, fås medelpriset genom att väga månadens timvisa börspriser med värden i den typbelastningskurva som nätbolaget valt för respektive kund. För dag- och nattperioder beräknas separata vägda medelpriser. Till medelpriset som beräknats på det ovanbeskrivna sättet tilläggs ett förmedlingsarvode på 0,15 c/kWh (moms 0 %).

Typbelastningskurvorna är fastställda av Handels- och industriministeriet och används även i balansutredningen mellan elhandelsparterna. Försäljaren tillämpar den typbelastningskurva som nätbolaget angett. Ifall kundens faktiska förbrukning inte motsvarar den av nätbolaget givna typbelastningskurvan som tillämpades då avtalet trädde i kraft, kan den bytas ut senare antingen av nätbolaget eller försäljaren. Den nya typbelastningskurvan tillämpas under den faktureringsperiod som följer efter ändringen.

Faktureringen enligt uppskattning avstäms på basen av de förbrukningsmängder som nätbolaget meddelat. Vid utjämningsfaktureringen räknas tiden efter den föregående avstämningen på nytt med hjälp av den verkliga förbrukningsmängden vägd enligt faktureringskurvan och vägda börspriser. Kunden får antingen en kreditfaktura eller en tilläggsdebitering, varvid inexaktheten i prognosen för den årliga förbrukningen inte inverkar på den slutliga kostnaden för elenergin för den tidsperiod som avstäms.

Fortum Tarkka -elen faktureras i faktureringsperioder av utvald längd i efterskott. Priset och förbrukningen för varje månad som ingår i respektive faktureringsperiod bestäms på ovannämnda sätt. För den månad, då avtalet börjar, tillämpas vid fakturering av månadens förbrukning det pris som bestäms på ovannämnda sätt och meddelade eller beräknade förbrukningsmängder för hela ifrågavarande månad. För den månad, då avtalet upphör, tillämpas vid faktureringen för månadens förbrukning det pris som bestäms på ovankonstaterade sätt och meddelade eller beräknade förbrukningsmängder för föregående månad.

Ifall det inte är tekniskt möjligt att använda timvärden för timmätna förbrukningsställen tillämpas den ovannämnda proceduren med typbelastningskurvorna.

Energipriser per timme specificeras inte i fakturan.

Utöver energipriset faktureras av kunden också övriga överenskomna avgifter.

Kunden får inte förhandsbesked om kommande elfakturor.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan på elpriset av förändringar i skatter, allmänna avgifter och andra med dessa jämförbara avgifter tas omedelbart i beaktande fr.o.m. det datum de träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dess inverkan på prissättningen så fort som möjligt efter att han fått kännedom om ändringen.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkor eller –priser genom att meddela om dessa åt kunden 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa förändringar genom att skicka informationen till den av kunden avgivna post- eller elpostadressen. Växlingar i elenergins månadspriser är dock inte sådana förändringar i pris- eller avtalsvillkor, som kunden informeras om i förväg (EFV2010 8.2 / ELV2010 13.2 ).

4 ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet gäller elförsäljningen. Avgifterna för elöverföringen faktureras av det lokala nätbolaget. Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljnings- och elleveransvillkor (vid den tidpunkt då avtalet sluts gäller EFV2010 och ELV2010) eller villkor som ersätter dessa eller motsvarande i branschen använda villkor.

Elförsäljningsvillkor för företagsavtal

Dessa villkor är en del av elförsäljningsavtalet (Avtalet) mellan Fortum Markets Oy (Försäljaren) och Kunden. Avtalet är specifikt för varje förbrukningsställe.

1. Inledande av elleverans

För att elleveransen till de förbrukningsställen som avses i Avtalet ska kunna inledas på den överenskomna dagen, ska Kunden tillställa Försäljaren de nödvändiga uppgifterna för detta senast 21 dagar före den överenskomna dagen då leveransen ska inledas.

Genom detta Avtal befullmäktigar Kunden Försäljaren att på Kundens vägnar utreda eventuella fel i uppgifterna om förbrukningsställena mot en ersättning enligt Försäljarens allmänna prislista över tjänster.

Kunden ger ett separat uppdrag för detta arbete.

Kunden ansvarar för att de mätarrangemang inklusive dataöverföringsförbindelser på det förbrukningsställe som omfattas av Avtalet följer elmarknadslagstiftningen under hela avtalsperioden. I annat fall kan Försäljaren bli tvungen att lämna förbrukningsstället utanför Avtalet.

Om elmarknadslagstiftningen förutsätter ändringar i mätningssättet, avtalar Kunden om ändringarna på förbrukningsstället med den lokala nätinnehavaren och tillställer Försäljaren uppgifterna om förbrukningsstället 45 dagar före den dag då leveransen ska inledas.

En förutsättning för att leveransen ska kunna inledas enligt Avtalet är även att det på den dag då elleveransen ska inledas inte finns ett gällande avtal med en annan elförsäljare för det förbrukningsställe som omfattas av Avtalet.

Genom detta Avtal befullmäktigar Kunden Försäljaren att sköta de praktiska arrangemangen i anslutning till bytet av elförsäljare utan separat upprättad fullmakt.

2. Fastställande av elvolymer

De levererade elvolymerna fastställs med hjälp av de mätdata som levereras av nätoperatörerna och andra mätansvariga. Om det upptäcks brister eller fel i mätdata, fastställs de levererade elvolymerna genom att till denna del uppskatta elvolymerna utifrån den föregående faktureringsperiodens mätvärden eller andra tillförlitliga uppgifter.

Avtalet och dess prissättning grundar sig på de elförbrukningsvolymer som Kunden meddelade Försäljaren när avtalet upprättades. Om det framkommer att Kundens elförbrukningsvolymer har ändrats på ett relevant sätt i förhållande till de ursprungliga elförbrukningsvolymerna, har Försäljaren rätt att uppskatta ändringens

effekt på prissättningen och vid behov häva avtalet.

3. Slutande av avtal

Avtalet sluts när Kunden skriftligen eller muntligen har godkänt den offert som Försäljaren har gett.

4. Ändringar i Kundens ägarförhållande och rättsliga ställning

Kunden är skyldig att senast inom 3 dygn meddela Försäljaren om ändringar i bolagets ägarförhållande och rättsliga ställning, såsom ändringar av företagsformen, fusion eller delning. Om bolaget försätts i

likvidation eller om bolaget lämnar in en ansökan om företagssanering, ska Kunden meddela Försäljaren detta senast följande vardag efter att ansökan har inlämnats.

5. Granskning av kredituppgifter – säkerhet eller förskottsbetalning

Försäljaren har rätt att innan Avtalet sluts och under Avtalet granska Kundens kredituppgifter och få tillgång till ett bokslut som har bestyrkts av Kunden för den senast avslutade räkenskapsperioden. Om det i

granskningen upptäcks brister i Kundens ekonomiska vederhäftighet och Försäljaren anser det nödvändigt, har Försäljaren rätt att när som helst kräva att en tillräcklig säkerhet eller förskottsbetalning tillhandahålls

eller att en befintlig säkerhet eller förskottsbetalning kompletteras till Försäljaren.

Säkerheten eller förskottsbetalningen ska vara tillräcklig för att täcka Avtalets totala risk under avtalsperioden. Om Kunden har flera avtal med Försäljaren, beaktas samtliga avtal som en helhet i granskningen av säkerheten eller förskottsbetalningen, och säkerheten eller förskottsbetalningen kan användas för att uppfylla skyldigheterna i vilket som helst av dessa avtal.

Om Kunden inte ställer en säkerhet eller betalar en förskottsbetalning inom utsatt tid har Försäljaren rätt att häva Avtalet. Kunden är skyldig att betala för den el enligt avtalspriserna som han har förbrukat fram till tidpunkten för hävningen samt de eventuella kostnader som är en följd av hävningen (t.ex. kostnaderna för redan anskaffad el).

6. Betalningstid och dröjsmålsränta

Kunden betalar de avtalsenliga elavgifterna till Försäljaren senast den 14:e dagen efter fakturadatum.

Anmärkningar på fakturan ska göras skriftligen inom 7 dygn efter fakturadatum.

För försenade betalningar har Försäljaren förutom till de uteblivna betalningarna rätt till respektive dröjsmålsränta som Försäljaren tillämpar med början från förfallodagen samt till ersättning för kostnader som orsakats av dröjsmålet. Till dessa räknas även kostnader för påminnelser och verkställande av indrivning.

7. Force majeure

Med force majeure avses en händelse eller omständighet som förhindrar eller gör det oöverstigligt svårt eller oskäligt att fullfölja avtalet.

Den part som åberopar force majeure ska omedelbart underrätta den andra avtalsparten i händelse av force majeure eller när force majeure inte längre föreligger.

Under tiden som force majeure fortgår försöker avtalsparterna i möjligaste mån att uppfylla Avtalet genom att följa allmän praxis på elmarknaden.

8. Avtalsbrott

Om Kunden underlåter att erlägga förfallna betalningar, att ställa säkerheter eller att erlägga förskottsbetalning, har Försäljaren rätt att avbryta elleveransen till Kunden. Dessutom har Försäljaren rätt att avbryta elleveransen om Kunden på annat sätt väsentligen underlåter att följa avtalsvillkoren.

Kunden har 7 dagar tid på sig från avbrottsvarslet att erlägga betalningen innan elleveransen avbryts. Om Försäljaren enligt föregående stycke har rätt att avbryta elleveransen, har Försäljaren även rätt att häva avtalet.

9. Meddelanden angående avtalet

Försäljaren skickar meddelanden gällande avtalet till den faktureringsadress som Kunden senast har uppgett. Kunden ansvarar för att kontaktuppgifterna är aktuella.

10. Inspelning av samtal

Försäljaren har rätt att spela in samtal i anslutning till fullföljandet av Avtalet.

11. Överlåtelse av avtal

Försäljaren har rätt att överlåta detta avtal till en tredje part. Kunden kan inte överlåta Avtalet till en tredje part utan skriftligt medgivande från Försäljaren.

12. Skadestånd

Bägge avtalsparterna har rätt till ersättning för direkta skador som förefaller har orsakats den skadelidande avtalsparten på grund av den andra avtalspartens vållande eller uppsåtliga och väsentliga avtalsbrott. Skadeståndsskyldigheten är begränsad till respektive kalenderår omfattande ett års betalningar enligt Avtalet, dock maximalt upp till 10 000 euro, med undantag för de fall där den avtalspart som brutit mot Avtalet bevisligen har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller uppsåtlighet. I samband med att Avtalet upphör i förtid har Försäljaren dock alltid rätt att få full ersättning för de förluster som har uppstått (bl.a. värdet på i förväg anskaffad el).

Avtalsparterna ansvarar inte gentemot varandra för indirekta eller medelbara skador, såsom produktionsavbrott, utebliven vinst eller eventuell förlust.

13. Övriga villkor

I övrigt följs för respektive tid gällande produktspecifika villkor samt elförsäljnings- och elleveransvillkoren (vid den tidpunkt då avtalet sluts gäller EFV2010 och ELV2010).

Om villkoren är sinsemellan motstridiga, följs i första hand de produktspecifika villkoren, därefter dessa villkor och därefter för respektive tid gällande elförsäljnings- och elleveransvillkor.

14. Lag och forum

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av detta Avtal avgörs slutgiltigt genom skiljeförfarande med en skiljeman i enlighet med reglerna som getts av Centralhandelskammarens skiljenämnd.

Skiljedomstolen sammanträder i Esbo eller Helsingfors. Meningsskiljaktigheter gällande betalningsskyldigheter som grundar sig på Avtalet kan emellertid avgöras i Helsingfors tingsrätt.