Ilgtspējas politika

„Fortum” vēlas būt labākais ilgtspējas jomā un tic, ka līdzsvarota pieeja ekonomiskajiem, vides un sociālās atbildības jautājumiem, palielina uzņēmuma konkurētspēju, sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm un ir nepieciešamība, lai attīstītu nākotnes sabiedrību. Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu rezultātus ilgtspējas jomā, izvērtējot mūsu ietekmi un pilnveidojot savu izpildījumu radot pievienoto vērtību.

Ekonomiskā atbildība

„Fortum” ar jēdzienu ekonomiskā atbildība saprot konkurētspēju, izcilu izpildījumu un uz tirgus prasībām orientētu ražošanu, kas rada pievienoto vērtību ilgtermiņā un nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs veicinām uz tirgu balstītas politikas un pasākumu veikšanu, kas palīdz risināt globālās ilgtspējas problēmas un izvirzīt mērķus visefektīvākajā veidā. Mēs apzināmies, ka mūsu saimnieciskā darbība gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē visas iesaistītajās puses, tāpēc mēs nepārtraukti pārskatām mūsu ietekmi uz ekonomiku un labklājības līmeni.

Atbildība pret apkārtējo vidi

„Fortum” mērķis ir piedāvāt klientiem videi draudzīgu enerģiju un pakalpojumus. Mēs esam apņēmušies veikt videi draudzīgu saimniecisko darbību un atbildīgi izmantot dabas resursus. Mēs ņemam vērā mūsu enerģijas produktu dzīves ciklu un nepārtraukti cenšamies novērst saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, pielietojot labāko pieredzi un labākās pieejamās tehnoloģijas. Mēs vēlamies samazināt neatbilstības un starpgadījumus, kas radušies mūsu saimnieciskās darbības rezultātā un var ietekmēt apkārtējo vidi.

Mūsu galvenās prioritātes ir klimata izmaiņu samazināšana un dabas resursu saglabāšana. Mūsu zināšanas par no CO2 brīvas enerģijas ražošanu hidroelektrostacijās, kodolreaktoros un energoefektīvā koģenerācijas procesā atbalsta mūsu vīziju par nākotnes sabiedrību, kas radīs zemāku izmešu daudzumu.

Sociālā atbildība

Nevainojama darba drošība ir viens no „Fortum” darbības stūrakmeņiem un mēs uzskatām, ka darba drošības prasību ievērošana norāda uz profesionalitāti. Mēs ticam, ka ir iespējams izvairīties no jebkādām darba traumām, saslimšanas un ar darbu saistītiem negadījumiem. „Fortum” mērķis ir nodrošināt drošu darba vidi ikvienam darbiniekam, savukārt, ikviena darbinieka pienākums ir uzņemties atbildību par darba drošību. Mums ir kopīgi mērķi un mēs nepārtraukti tiecamies pilnveidoties.

„Fortum” netieši ir atbildīgs par savu piegādes ķēdi. Mēs sadarbojamies ar dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuri rīkojas atbildīgi un saskaņā ar „Fortum” Ētikas kodeksu un Piegādātāju ētikas kodeksu. Sociālā atbildība nozīmē būt uzņēmumam, kas rūpējās par apkārtējo sabiedrību. Mēs ticam, ka inovatīva pieeja, enerģijas ar zemu CO2 izmešu saturu ražošana un piegādāšana veicinās sabiedrības attīstību un kopējā labklājības līmeņa celšanos.

Ilgtspēja* uzņēmuma saimnieciskās darbības procesos

Izcilība ilgtspējībā ir iestrādāta jau uzņēmuma stratēģijā un ir pašsaprotama saimnieciskās darbības daļa . Lai īstenotu šo ilgtspējas politiku, „Fortum”:

  • darbojas saskaņā ar likumdošanas un citām uzņēmumam saistošām prasībām,
  • nepārtraukti pilnveido ilgtspējas mērķus un to izpildījumu;
  • uztur sertificētas vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas visur, kur tiek veikta saimnieciskā darbība;
  • veic ilgtspējas izpildījuma novērtējumu izvēloties piegādātājus, apakšuzņēmējus un sadarbības partnerus;
  • veic ilgtspējas novērtēšanu investīciju izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā;
  • iesaista partnerus aktīvā dialogā;
  • nodrošina atklātu komunikāciju un ik gadu ziņo par savu sniegumu ilgtspējas jomā.
 

* Ilgtspēja - ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

 

Ilgtspējas politika sīkāk ir izklāstīta ilgtspējas politikas pamatprincipos.

10.08.2015