Vides pārvaldība

Vides pamatprincipi ilgtspējas politikas īstenošanai

Lai mērķtiecīgi mazinātu uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, mēs:

  • ievērojam Vides pārvaldības sistēmas standarta ISO 14001 prasības un nepārtraukti, savu tehnisko un finanšu iespēju robežās, mazinām piesārņojumu un uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi;
  • stingri ievērojam likumdošanas un citas uzņēmumam saistošās prasības vides jomā;
  • izvērtējam un samazinām savu esošo un plānoto saimniecisko darbību ietekmi uz vidi;
  • efektīvi un taupīgi izmantojam dabas resursus;
  • izmantojam videi draudzīgus energoresursus; meklējam iespējas izmantot atjaunojamos energoresursus;
  • veicam atkritumu šķirošanu un otrreizēju izmantošanu; informējam mūsu klientus, apakšuzņēmējus un uzņēmuma darbiniekus par mums saistošiem vides jautājumiem.

18.05.2015