2014. gada 10. maijs

Izsludināti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi un par būvmontāžas darbu veikšanu

​Īstenojot projektu "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana Jelgavā", kura mērķis ir samazināt siltuma zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, nomainot atsevišķus virszemes un zem zemes dzelzsbetona kanālos ieguldīto siltuma tīklu (kopgarumā 2790 m) posmu cauruļvadus uz rūpnieciski izolētām caurulēm ar poliuretāna siltuma izolāciju, izmantojot bezkanāla ieguldījuma tehnoloģiju, ir izsludināti iepirkumi par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi un būvmontāžas darbu veikšanu (attiecīgi 13.02.2014. un 17.02.2014.). Tiek veikta cauruļvadu piegādes piedāvājuma vērtēšana, un tuvākajā laikā paredzēts pieņemt gala lēmumu par līguma piešķiršanu. Pēc iepirkuma dokumentācijas saskaņošanas tiks slēgts līgums ar izvēlēto piegādātāju. Atbilstoši kandidātu atlases rezultātiem būvmontāžas darbu veikšanas pretendentiem ir aizsūtīti uzaicinājumi iesniegt finanšu piedāvājumus par būvmontāžas darbu izmaksām. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi ir 12.05.2014. (Centra siltumtīklu būvdarbiem) un 16.05.2014. (Pārlielupes siltumtīklu būvdarbiem). 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 995 740.75 EUR (no tām attiecināmās izmaksas – 1 558 166.43 EUR), un plānotais publiskā atbalsta finansējuma apjoms ir 623 266.57 EUR. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. gada 01. jūnijs.

Atpakaļ