Jautājumi un atbildes

 • Apkure: Kad Jelgavā atslēdz apkuri?

  Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure automātiski atslēgsies, iestājoties siltākam laikam saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu.
  Par apkures atslēgšanu izlemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, par to paziņojot mājas apsaimniekotājam vai pārvaldniekam (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Fortum Jelgava”, balstoties uz pārvaldnieka, rakstisku iesniegumu, nodrošina apkures atslēgšanu.
 • Apkure: Kad Jelgavā pieslēdz apkuri?

  Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure ieslēgsies automātiski saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu.

  Par apkures pieslēgšanas laiku var izlemt katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, vadoties pēc āra gaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Lēmums ir jāpaziņo mājas pārvaldniekam (apsaimniekotājam, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Fortum Jelgava” pēc pārvaldnieka rakstiski saņemta pieteikuma nodrošina
  apkures pieslēgšanu.
 • Apkure: Mājai pieslēdza apkuri, bet radiatori nesilda (vai nesilda vienā istabā). Kur ir jāgriežas, lai risinātu problēmu un ja nepieciešams atgaisotu radiatoru?

  Iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo pārvaldnieks jeb apsaimniekotājs, un visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, t.sk. pakalpojumu nesaņemšanu iekšējās sistēmās, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.
  Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā ir darba kārtībā un pārvaldnieks ir veicis apkalpošanas darbus, bet telpās joprojām nav nodrošināta vēlamā gaisa temperatūra, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja lemt par mājas siltumapgādes režīma koriģēšanu, paaugstinot temperatūru, par to informējot savu pārvaldnieku.
  Pēc saņemtā pārvaldnieka pieteikuma SIA „Fortum Jelgava” veiks apkures un karstā ūdens padeves režīma pārregulēšanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vēlmēm.
 • Aptauja: Kāpēc tiek veikta iedzīvotāju aptauja?

  ​Dzīvokļa īpašnieki veido dzīvokļu īpašnieku kopību un īpašnieku kopībai ir jārisina mājas pārvaldīšanas jautājumi un jāiesaistās tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

 • Aptauja: Kas saņem aptaujas lapas?

  ​Mājas vecākais aptaujas izdala dzīvokļu īpašniekiem.

 • Individuālais siltumpunkts: Kāpēc ir jāmaksā par individuālā siltumpunkta apkalpošanu?

  ​Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pantu, 10.pantu, Enerģētikas likuma 18.pantu un Civillikuma 1069.pantu un 1071.pantu, individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju, un tās apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu.
  Tā kā individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi ir uzņēmuma pastāvīgie izdevumi, kas nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma, maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir noteikta kā konstants ikmēneša maksājums visa gada garumā. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā. Maksa par siltumpunkta apkalpošanu ir 0.05 EUR/m².
 • Līgums: Kādi dokumenti nepieciešami, lai fiziska persona varētu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu dzīvoklī ar SIA „Fortum Jelgava”?

   

  ​Ar dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku - fizisku personu līgums netiek slēgts. Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visai ēkai kopumā starp SIA Fortum Jelgava” un dzīvojamās ēkas pārvaldnieku.
  Gadījumā, ja dzīvoklim mainījušies īpašnieki vai īrnieki, tad SIA „Fortum Jelgava” uz īpašuma/īres tiesību apstiprinošo dokumentu pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu
  programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu piestādīšanu, nomainot īpašnieka/īrniekanformāciju.
   
  Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas klientu apkalpošanas daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, Zemesgrāmatas apliecību, Pirkuma līgumu, Pieņemšanas nodošanas
  aktu, Inventarizācijas lietu.
   
  Jaunajam īrniekam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, Īres līgums ar Pārvaldnieku (Apsaimniekotāju), Pieņemšanas nodošanas akts, Inventarizācijas lieta.
 • Līgums: Kādi dokumenti nepieciešami, lai juridiska persona varētu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ar SIA „Fortum Jelgava”?

  Ar dzīvokļa vai nedzīvojamo telpu īpašnieku vai nomnieku – juridisku personu – SIA „Fortum Jelgava” slēdz atsevišķu līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu. Norēķinus par dzīvokļos patērēto siltumenerģiju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki veic patstāvīgi ar siltumenerģijas piegādātāju SIA „Fortum Jelgava” bez mājas pārvaldnieka starpniecības. Līgumu var noslēgt SIA „Fortum Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Pasta ielā 47, uzrādot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegumu līguma noslēgšanai (norādot līguma slēdzēju; juridisko adresi; objekta adresi; līguma priekšmetu – apkure, karstais ūdens; līguma sākuma termiņu; bankas rekvizītus, pilnvaroto personu);
  • Īpašumu tiesības apstiprinošu dokumentu kopiju;
  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecību;
  • Personu apliecinošu dokumentu uzņēmuma pārstāvim;
  • ​Tehniskos datus par apsildāmo objektu: platība, būvtilpums, karstā ūdens patērētājuskaits utt. (informācija no inventarizācijas lietas, tās kopija);
 • Līgums: Kāpēc jāpārslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu?

  Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ir jāpārjauno, jo beidzies esošā līguma termiņš, kā arī likumdošanā ir notikušas izmaiņas attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu.

   

 • Līgums: Kāpēc līgums jāslēdz ar katru māju?

  ​Saskaņā ar LR likumdošanu, līgums par siltumenerģijas piegādi jāslēdz ar tās Lietotāju. Siltumenerģijas Lietotājs daudzdzīvokļu mājā ir Dzīvokļu īpašnieku kopība jeb Māja. 

   

 • Maksa par apkuri: Kā tiek aprēķināta maksa par apkuri?

  Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai SIA ”Fortum Latvija”, ja pastāv attiecīga vienošanās, nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz SIA „Fortum Jelgava”.
  Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.
  Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Fortum Jelgava”.​
 • Parādnieki: Kā tiks risināts jautājums ar nemaksātājiem?

  ​Lai varētu veikt piedziņas darbības pret nemaksātājiem, ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarojums. Tāpat ir nepieciešams pilnvarojums nodot parādu piedziņas tiesības trešajām personām, kas specializējas parādu pirmstiesas piedziņā.

 • Parāds: Kā rīkoties, ja ir izveidojies siltumenerģijas parāds?

  ​Klients var vienoties ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas parāda apmaksas kārtību, to veicot vairāku mēnešu laikā, ar noteiktiem ikmēneša maksājumiem. Lai noslēgtu vienošanos, nepieciešams:
  • apmaksāt vismaz 10% no parāda;
  • ierasties SIA „Fortum Jelgava” klientu apkalpošanas daļā Pastā ielā 47, Jelgavā, līdz ņemot personu apliecinošu dokumentu;
  • aizpildīt iesnieguma veidlapu par parāda pēcapmaksu;
  • ja ir saņemta, tad iesniegt izziņu par bezdarbnieka statusa vai maznodrošinātā statusa piešķiršanu vai izziņu no darbavietas par algas apmēru;​
 • Rēķina sagatavošana, 1.27 EUR +PVN: Kāpēc jāmaksā par "Rēķina sagatavošanu"?

  ​2013. gada 1. decembrī stājās spēkā SIA „Fortum Jelgava” jaunie samazinātie siltumenerģijas tarifi, kurus izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

  Ņemot vērā SPRK norādes, jaunajā siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu un sadalīšanu pa dzīvokļiem vai ēkas siltumpunkta apkalpošanu un uzturēšanu.
  Šos pakalpojumus var veikt ne tikai siltumenerģijas ražotājs, bet arī citi kompetenti uzņēmumi, kas ir specializējušies šādu pakalpojumu sniegšanā.
   
  SIA „Fortum Jelgava” ir noteikusi maksu „Rēķina sagatavošana” - 1.27 EUR + PVN. Šī summa tiks iekļauta rēķinos par 2014.gada janvāra mēnesi, kurus klienti saņems 2014. gada februārī.
  Nosakot maksu par „Rēķinu sagatavošanu”, ir ņemtas vērā izmaksas, kādas šī tarifā neiekļautā papildus pakalpojuma sniegšana rada uzņēmumam. Šajā maksā ir iekļauta ne tikai rēķinu sagatavošana, tas ir maksājums par to, ka SIA „Fortum Jelgava” veic siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem un sagatavo rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā. Maksa sedz arī datu bāzu uzturēšanas, atjaunošanas, programmatūras uzturēšanas un uzlabojumu izmaksas.
  Ja SIA „Fortum Jelgava” izraksta vienu rēķinu ēkai, maksājums par Rēķina sagatavošanu netiek iekasēts.
  Dzīvokļu īpašnieki var lemt, vai šos pakalpojumus turpināt uzticēt veikt SIA „Fortum Jelgava”, vai kādai citai kompetentai personai vai institūcijai.

 • Skaitītāju rādījumi: Kam jāsūta skaitītāju rādījumi, ja turpmāk rēķinus saņemšu tikai elektroniski?

  ​Karstā ūdens skaitītāju rādījumi ir jānodod mājas pārvaldniekam vai mājas vecākajam. Tas nekādā gadījumā nav saistīts ar rēķina saņemšanas veidu (papīra veidā vai elektroniski).

 • Tarifs: No kā sastāv SIA „Fortum Jelgava” apstiprinātais siltumtarifs un kāpēc katru mēnesī tas var mainīties?

  Mainīgo izmaksu daļu ap ¾ apmērā no siltumenerģijas tarifa veido maksa par dabas gāzi, bet pārējās ir fiksētās izmaksas siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē, kas ietver elektroenerģijas izmaksas, ūdeni, nodokļus, darbinieku algas un citus obligātos maksājumus.

  Dabas gāzes cena var mainīties katru mēnesi, un par dabasgāzes cenu attiecīgajā mēnesī un cenas prognozi AS „Latvijas Gāze” paziņo savā mājas lapā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Līdz ar to attiecīgi mainās SIA „Fortum Jelgava” apstiprinātais siltumenerģijas realizācijas tarifs.

  Katra mēneša rēķinā SIA „Fortum Jelgava” paziņo par siltumenerģijas tarifu nākamajam mēnesim.
 • Temperatūra dzīvoklī: Kā nomainīt temperatūras režīmu dzīvoklī?

  ​Ja dzīvokļa īpašnieks vēlas mainīt temperatūru dzīvoklī, tad viņam jāgriežas pie mājas vecākā ar šādu ierosinājumu.
  Mājas vecākais ar rakstisku iesniegumu brīvā formā griežas pie mājas pārvaldnieka, kas, saskaņā ar siltumenerģijas piegādes līgumu, lūdz SIA "Fortum Jelgava" mainīt siltumenerģijas padeves režīmu mājas individuālajā siltumpunktā, nosaucot precīzus rādītājus, kā maināms režīms.
  "Fortum" klientu apkalpošanas daļā var uzzināt, kāda temperatūra ir iestatīta mājas individuālajā siltumpunktā un par kādu lielumu to labāk izmainīt, lai iedzīvotāji justos komfortabli.

 • Vienošanās: Kas ir vienošanās par norēķinu veikšanu un rēķinu sagatavošanu?

  ​Šī ir maksa par aprēķinu veikšanu, lai mājas kopējais enerģijas patēriņš tiktu sadalīts pa dzīvokļiem: par apkuri, par karstā ūdens sagatavošanu un siltumenerģijas patēriņu k.ūd. piegādes sistēmā, jeb cirkulāciju. Maksu sadali dzīvokļu īpašnieki var uzticēt  jebkurai citai personai, kas sadalīs mājas kopējo rēķinu rēķinos katram dzīvoklim.

Izvēloties kategoriju varēsiet apskatīt vairāk jautājumu un atbilžu

Izvēloties kategoriju varēsiet apskatīt vairāk jautājumu un atbilžu