Ēkas individuālais siltumpunkts

Ēkas individuālais siltumpunkts ir iekārtu komplekss ēkā, kas saņem centralizēto siltumapgādi. Siltumpunktā ir iekārtas, kas paredzētas siltuma sadalei starp patērētājiem.

Veicamo darbu saraksts Siltumpunktos:

 • iknedēļas slēg- un regulēšanas aparatūras un automātikas pārbaude;

 • apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas darba parametru regulēšana;

 • siltumenerģijas efektīva izlietojuma uzraudzība;

 • uzskaites iekārtu rādījumu norakstīšana un to nodošana siltumenerģijas piegādātājam;

 • atklāto defektu novēršana;

 • citi darbi.

Siltumpunkta un siltumanesēja parametru pareiza regulēšana ļauj optimizēt izdevumus ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai un pagarināt iekārtu kalpošanas ilgumu. Ievērojot Jūsu izvēlēto siltumapgādes grafiku, Jūs ieekonomēsiet maksājumus par izmantoto siltumaenerģiju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 23.11.punktu (no 21.10.2008.) viens no Lietotāja pienākumiem ir „nepārsniegt siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūru”. Saskaņā ar minēto noteikumu 42.punktu Piegādātājs ”ir tiesīgs iekasēt kompensāciju par atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras paaugstināšanu vairāk par trim grādiem pēc Celsija salīdzinājumā ar līgumā noteikto temperatūras grafiku."

Vairāk par Individuālo siltumpunktu lasiet šeit


Hidrauliskā pārbaude.

Mājas iekšējās komunikācijas (siltumtīkli, siltumpunkti, apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmas) ir mājas īpašnieka īpašums un to remontu organizē, un izmaksas sedz mājas īpašnieks.

Saskaņā ar MK 21.10.2008. noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 23.3. punktu, siltumenerģijas lietotājam:

 • reizi gadā, pēc saskaņošanas ar piegādātāju, jāveic siltumtīklu, siltumpunktu, apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmu vispārējās pārbaudes un hidrauliskā pārbaude.

 • 10 dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas jāiesniedz siltumapgādes uzņēmumam SIA „Fortum Jelgava”, ēkā (-ās) veiktās hidrauliskās pārbaudes rezultātus.

SIA „Fortum Jelgava” var palīdzēt veikt hidraulisko pārbaudi. Tas ir maksas pakalpojums. Klients var vērsties Fortum klientu apkalpošanas nodaļā ar rakstisku iesniegumu (brīvā formā) veikt pārbaudes un uzzināt pakalpojuma izmaksas.

Hidrauliskās pārbaudes rezultātu fiksē aktā un iesniedz „Fortum” Klientu apkalpošanas nodaļā (personīgi, pa e-pastu vai faksu).

Tajos ISP (Individuālajos Siltumpunktos), ko pēc atsevišķa līguma apkalpo „Fortum”, pārbaudes periodiski jau veic „Fortum” speciālisti un papildus hidrauliskās pārbaudes nav nepieciešamas.

Individuālajos Siltumpunktos, kas ir klienta īpašums, šo pārbaužu veikšana ir klienta pienākums.

Ja pārbaudes netiek veiktas:

 • To ekspluatācija var novest pie cauruļu plīšanas;

 • Fortum ir tiesības siltumapgādi atslēgt, lai netiktu bojāts sistēmā esošais labās kvalitātes ūdens;

„Fortum” iesaka: Labāk pārbaudi veikt vasaras periodā, lai bijājuma konstatācijas gadījumā, tos varētu novērst, neradot problēmas iedzīvotājiem (karstais ūdens, siltums).

Hidrauliskās pārbaudes veicējs uzņemas atbildību par pārbaudes rezultātu.

Iekārtu nomaiņa siltumpunktos.

Ja apkures sistēmas iekārtas un iekārtas siltumpunktos ir vecākas par 20 gadiem, tuvāko 5 gadu laikā tās ir jānomaina. Moderna apkures sistēma ir uzticama un precīzi regulējama, kas nodrošina no āra laika apstākļiem neatkarīgu un nemainīgu istabas temperatūru.

Siltumpunktu iekārtu nomaiņas nepieciešamību nosaka iekārtu kalpošanas laiks un siltuma patēriņa mērīšanas iespējas. Īpašuma uzturēšanas ieteikumi iesaka noteikt iekārtu stāvokli un to modernizācijas nepieciešamību.

Siltumpunktu iekārtas vēlams nomainīt, jo tas dos iespēju ietaupīt un palielinās iekārtu drošību un kvalitatīvu darbību.

Siltumpunktu iekārtu nomaiņa nepieciešama, ja:

 • Ja zaļi krāsotais tehniskais ūdens norāda uz sūcēm

 • Ja ievērojami pieaug apkurei nepieciešamais siltuma daudzums

 • Ja apsildes ūdens cirkulējot caur siltummaiņiem atdziest pārlieku daudz

13.07.2016