1200x628_facebook_cover_PH_1a.jpg

Dzień Otwarty w Elektrociepłowni Zabrze

Sobota: 9 września 2017

Adres: ul. Wolności 416

Godz. 9:00 - 14:00

Uwaga, pamiętaj:

Wstęp na teren Elektrociepłowni możliwy wyłącznie w płaskim, pełnym obuwiu oraz odzieży zakrywającej ciało (długie rękawy i długie nogawki spodni). Osoby, których ubiór nie będzie spełniał tych wymogów, nie zostaną wpuszczone na teren Elektrociepłowni.

Liczba zwiedzających Elektrociepłownię będzie ograniczona ze względów bezpieczeństwa.

Wstęp na teren Elektrociepłowni od lat 12. Osoby zwiedzające, które nie ukończyły 18. roku życia, wpuszczane będą na teren Elektrociepłowni wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym. Opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za nadzór nad osobami niepełnoletnimi.

Zwiedzanie Elektrociepłowni jest dobrowolne i bezpłatne.

REGULAMIN „Dnia Otwartego”

Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu

1.         Informacje ogólne

1.1.   Organizatorem Dni Otwartych jest FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 331.197.500,00,00 zł, opłaconym w całości.

1.2.    Dzień Otwarty odbędzie się w Zabrzu przy ul. Wolności 416 na terenie Elektrociepłowni (dalej jako: „teren Dnia Otwartego”) w dniu 09.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

1.3.   Osoby do kontaktu:

Magdalena Jarząbek, tel. 602 338 044, e-mail magdalena.jarzabek@fortum.com

 

1.4.   W ramach Dnia Otwartego na terenie Elektrociepłowni w wyznaczonym miejscu odbędzie się piknik, podczas którego będą się odbywały różnego rodzaju atrakcje dla dzieci (konkursy, quizy, zabawy) oraz wydzielona zostanie strefa muzyki i relaksu.

1.5.   W ramach Dnia Otwartego będzie możliwe zwiedzanie Elektrociepłowni (obszaru produkcyjnego) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.         Warunki uczestnictwa w Dniu Otwartym

2.1.   Uczestnik Dnia Otwartego, który chce zwiedzić Elektrociepłownię (dalej: „osoba zwiedzająca”) musi mieć ukończone 12 lat.

2.2.   Osoby zwiedzające, które nie ukończyły 18 roku życia wpuszczane będą na teren Elektrociepłowni wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym.

2.3.   Opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za nadzór nad osobami niepełnoletnimi.

2.4.   Uczestnictwo w Dniu Otwartym jest bezpłatne.

2.5.   Uczestnictwo w zwiedzaniu Elektrociepłowni podczas Dnia Otwartego jest jednoznaczne z:

a)    akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości i wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień,

b)   wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody Uczestnika Dnia Otwartego na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 331.197.500,00,00 zł, opłaconym w całości - administratora danych osobowych,  w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszych Dni Otwartych,

c)    wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody uczestnika Dnia Otwartego - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), w szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Dnia Otwartego oraz jego syna/córki/podopiecznego, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/zdjęciach oraz filmie/filmach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie.

3.         Zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania Elektrociepłowni

3.1.   Uczestnicy Dnia Otwartego mogą poruszać się tylko po wyznaczonym terenie.

3.2.   Zwiedzanie Elektrociepłowni jest dobrowolne.

3.3.   Na obszarze produkcyjnym można przebywać tylko w obecności osoby oprowadzającej wyznaczonej przez Organizatora. 

3.4.   Każda osoba zwiedzająca zobowiązana jest ubrać kask ochronny, okulary ochronne oraz kamizelkę odblaskową.

3.5.   Wstęp na teren Elektrociepłowni możliwy jest wyłącznie w płaskim, pełnym obuwiu oraz odzieży zakrywającej (długi rękaw okrycia wierzchniego, długa nogawka spodni).

3.6.   Nie dopuszcza się spódnic, sukienek, krótkich spodenek, bluzek z krótkimi rękawami, bluzek na ramiączkach.

3.7.   Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na wstęp na teren obiektu.

3.8.   Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą.

3.9.   Skład osobowy grupy zwiedzającej będzie ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od określonej trasy zwiedzania. Liczba osób w grupie zwiedzającej nie może przekroczyć 15.

3.10.         Przed rozpoczęciem zwiedzania każda pełnoletnia osoba zwiedzająca składa podpis pod oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.11.         Osoby zwiedzające zostaną zapoznane z podstawowymi zasadami BHP i ochrony ppoż. obowiązującymi na terenie Elektrociepłowni w Zabrzu przy ul. Wolności 416, przed wejściem na jej teren.

3.12.         W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń podczas zwiedzania Elektrociepłowni, Uczestnik Dnia Otwartego zobowiązany jest niezwłocznie i bezwarunkowo  dostosować się do wskazówek osób oprowadzających.

3.13.         Uczestnik Dnia Otwartego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracownika Organizatora o złym samopoczuciu, lęku wysokości lub lęku otwartej przestrzeni.

3.14.         W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się przerwanie zwiedzania i skierowanie całej grupy zwiedzającej poza teren Elektrociepłowni.

3.15.         Podczas Dnia Otwartego bezwzględnie zabronione jest:

a)    Wchodzenie na teren Dnia Otwartego pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,

b)    Dotykanie urządzeń znajdujących się w Elektrociepłowni

c)    Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie Dnia Otwartego,

d)    Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia na terenie Dnia Otwartego,

e)    Fotografowanie i filmowanie obiektu bez zezwolenia,

f)     Fotografowanie i filmowanie pracowników Organizatora,

g)    Oddalanie się od grupy zwiedzającej i wchodzenie do miejsc niedozwolonych,

h)    Opóźnianie tempa zwiedzania Elektrociepłowni.

3.16.         Uczestnicy Dnia Otwartego zobowiązani są do podporządkowania się wszelkim zaleceniom Organizatora i osób oprowadzających.

3.17.         Uczestnicy Dnia Otwartego zakłócający przebieg wizyty i nie stosujący się do poleceń pracowników zakładu zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu Dnia Otwartego.

3.18.         Osoby chętne do udziału w Dniu Otwartym będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Dnia Otwartego.

3.19.         Uczestnicy Dnia Otwartego, które swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem w jakikolwiek sposób przyczynią się do zakłóceń w produkcji lub narażą Organizatora na straty lub stworzą zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub innych osób, w tym Uczestników Dnia Otwartego, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

4.         Ochrona danych osobowych

4.1.  Dane osobowe uczestników Dnia Otwartego (zwiedzania Elektrociepłowni) będą przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz daty urodzenia, wyłącznie w celu przeprowadzenia Dnia Otwartego.

4.2.  Administratorem danych osobowych uczestników Dnia Otwartego jest Organizator.

4.3.  Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Dnia Otwartego w celach związanych z organizacją Dnia Otwartego, innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w drodze umowy zawartej na piśmie.

4.4.  Podanie przez uczestnika Dnia Otwartego danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia jednak udział w zwiedzaniu elektrociepłowni.

4.5.  Uczestnicy Dnia Otwartego zostali  poinformowani o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz żądania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. 

5.         Postanowienia końcowe

5.1.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Dnia Otwartego w każdym czasie, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

5.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

OŚWIADCZENIE

W związku z organizacją przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 331.197.500,00,00 zł, opłaconym w całości Dnia Otwartego w dniu 9.09.2014 r. niniejszym oświadczam, iż:

1)      zwiedzam Elektrociepłownię na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się ściśle stosować do zaleceń oprowadzającego.

2)      ponoszę pełną odpowiedzialność za wprowadzane przeze mnie dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

3)      zostałem/zostałam zapoznany/a z obowiązującymi na terenie Elektrociepłowni zasadami bezpieczeństwo i higieny pracy (BHP) oraz przeciwpożarowymi (ppoż.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania,

4)      akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu w całości i wyrażam bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień,

5)      wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych/danych osobowych mojego syna/córki/podopiecznego …………………………………………………………………………………………………………. przez FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33402, NIP 118-16-06-457, o kapitale zakładowym w wysokości 331.197.500,00,00 zł, opłaconym w całości - administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszych Dni Otwartych (zwiedzania Elektrociepłowni),

6)      wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), w szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora mojego wizerunku/wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego …………………………………………………………………………………………………………, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/zdjęciach oraz filmie/filmach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie.

                        (imię i nazwisko)                                                                            (podpis)​