Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu
 
1.         Informacje ogólne
1.1.    Organizatorem Dni Otwartych jest Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008208, kapitał zakładowy w wysokości 70.232.120 zł, w całości opłacony, NIP 648-00-01-289, REGON 271990231, (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2.    Dni Otwarte odbędą się w Zabrzu przy ul. Wolności 416 na terenie Elektrociepłowni (dalej jako: „teren Dni Otwartych”) w dniu 30.04.2016 r. w godzinach od 8:45 do 15:45. 
1.3.    W ramach Dni Otwartych na terenie Elektrociepłowni w wyznaczonym miejscu odbędzie się piknik, podczas którego będą się odbywały różnego rodzaju atrakcje dla dzieci (konkursy, quizy, zabawy) oraz wydzielona zostanie strefa cateringowa, a także strefa muzyki.
 
2.         Warunki uczestnictwa w Dniach Otwartych
2.1.    Uczestnik Dni Otwartych, który chce zwiedzić Elektrociepłownię (dalej: „osoba zwiedzająca”) musi mieć ukończone 12 lat.
2.2.    Osoby zwiedzające, które nie ukończyły 18 roku życia wpuszczane będą na teren Elektrociepłowni wyłącznie z rodzicem/opiekunem prawnym.
2.3.    Opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za nadzór nad osobami niepełnoletnimi.
2.4.    Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest bezpłatne.
2.5.    Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest jednoznaczne z:
a)     akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w całości i wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień,
b)    wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody uczestnika Dni Otwartych na przetwarzanie podanych przez niego swoich danych osobowych oraz danych osobowych jego syna/córki/podopiecznego w zakresie podanym w pkt 4.1 niniejszego regulaminu przez Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000082088208, kapitał zakładowy w wysokości 70.232.120 zł, w całości opłacony, NIP 648-00-01-2896480001289, REGON 271990231- administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszych Dni Otwartych,
c)     wyrażeniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody uczestnika Dni Otwartych - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), w szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Dni Otwartych oraz jego syna/córki/podopiecznego, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/zdjęciach oraz filmie/filmach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie.
 
3.         Zasady bezpieczeństwa
3.1.    Uczestnicy Dni Otwartych mogą poruszać się tylko po wyznaczonym terenie.
3.2.    Zwiedzanie Elektrociepłowni jest dobrowolne.
3.3.    Na obszarze produkcyjnym można przebywać tylko w obecności osoby oprowadzającej wyznaczonej przez Organizatora. 
3.4.    Każda osoba zwiedzająca zobowiązana jest ubrać kask ochronny, okulary ochronne, zatyczki do uszu oraz kamizelkę odblaskową.
3.5.    Wstęp na teren Elektrociepłowni możliwy wyłącznie w płaskim, pełnym obuwiu oraz odzieży zakrywającej.
3.6.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na wstęp na teren obiektu.
3.7.    Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą.
3.8.    Skład osobowy grupy zwiedzającej będzie ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od określonej trasy zwiedzania. Liczba osób w grupie zwiedzającej nie może przekroczyć 15.
3.9.    Przed rozpoczęciem zwiedzania każda pełnoletnia osoba zwiedzająca składa podpis pod oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.10. Osoby zwiedzające zostaną zapoznane z podstawowymi zasadami BHP i ochrony ppoż. obowiązującymi na terenie Elektrociepłowni w Zabrzu przy ul. Wolności 416, przed wejściem na jej teren.
3.11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń podczas zwiedzania Elektrociepłowni, Uczestnik Dni Otwartych zobowiązany jest niezwłocznie i bezwarunkowo  dostosować się do wskazówek osób oprowadzających.
3.12. Uczestnik Dni Otwartych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracownika Organizatora o złym samopoczuciu, lęku wysokości lub lęku otwartej przestrzeni.
3.13. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się przerwanie zwiedzania i skierowanie całej grupy zwiedzającej poza teren Dni Otwartych.
3.14. Podczas Dni Otwartych bezwzględnie zabronione jest:
a)     Wchodzenie na teren Dni Otwartych pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
b)     Dotykanie urządzeń znajdujących się w Elektrociepłowni
c)     Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie Dni Otwartych,
d)     Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia na terenie Dni Otwartych,
e)     Fotografowanie i filmowanie obiektu bez zezwolenia,
f)      Fotografowanie i filmowanie pracowników Organizatora,
g)     Oddalanie się od grupy zwiedzającej i wchodzenie do miejsc niedozwolonych,
h)     Opóźnianie tempa zwiedzania Elektrociepłowni.
3.15. Uczestnicy Dni Otwartych zobowiązani są do podporządkowania się wszelkim zaleceniom Organizatora.
3.16. Uczestnicy Dni Otwartych zakłócający przebieg wizyty i nie stosujący się do poleceń pracowników zakładu zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Dni Otwartych.
3.17. Uczestnicy Dni Otwartych będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wpuszczeni na teren Dni Otwartych.
3.18. Uczestnicy Dni Otwartych, którzy swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem w jakikolwiek sposób przyczynią się do zakłóceń w produkcji lub narażą Organizatora na straty lub stworzą zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub innych osób, w tym Uczestników Dni Otwartych, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.
 
4.         Ochrona danych osobowych
4.1.    Dane osobowe uczestników Dni Otwartych będą przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz daty urodzenia, wyłącznie w celu przeprowadzenia Dni Otwartych.
4.2.    Administratorem danych osobowych uczestników Dni Otwartych jest Organizator.
4.3.  Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Dni Otwartych w celach związanych z organizacją Dni Otwartych, innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) w drodze umowy zawartej na piśmie.
4.4.    Podanie przez uczestnika Dni Otwartych danych osobowych jest dobrowolne.
4.5.    Uczestnicy Dni Otwartych zostali  poinformowani o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz żądania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. 
 
5.         Postanowienia końcowe
5.1.    Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Dni Otwartych w każdym czasie, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.
5.2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA
 
W związku z organizacją przez Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000082088208, kapitał zakładowy w wysokości 70.232.120 zł, w całości opłacony, NIP 648-00-01-2896480001289, REGON 271990231, Dni Otwartych w Zabrzu przy ul. Wolności 416 na terenie Elektrociepłowni (dalej jako: „teren Dni Otwartych”) w dniu 30.04.2016 r. niniejszym oświadczam, iż:
1)       zwiedzam Elektrociepłownię na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się ściśle stosować do zaleceń oprowadzającego.
2)       ponoszę pełną odpowiedzialność za wprowadzane przeze mnie dzieci, które nie ukończyły 18 lat.
3)       zostałem/zostałam zapoznany/a z obowiązującymi na terenie Elektrociepłowni zasadami bezpieczeństwo i higieny pracy (BHP) oraz przeciwpożarowymi (ppoż.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
4)       akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu w całości i wyrażam bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień,
5)       wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych/danych osobowych mojego syna/córki/podopiecznego ……………………………. przez Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000082088208, kapitał zakładowy w wysokości 70.232.120 zł, w całości opłacony, NIP 648-00-01-2896480001289, REGON 271990231 - administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszych Dni Otwartych,
6)       wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę - na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), w szczególności na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym publikowanie przez Organizatora mojego wizerunku/wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego ………………………………, utrwalonego na opublikowanym zdjęciu/zdjęciach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnej formy i medium, w tym w prasie oraz Internecie.
 
 
 
                                                                                                                     …………………………                                                                                      …………………………..
   (imię i nazwisko)                                                                                                          (podpis)