Power Island dla EC CCGT Wrocław / Power Island for Wrocław CCGT CHP Plant

 
 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jako Podmiot Zamawiający ogłasza przetarg "Power Island (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa) dla CCGT CHP Wrocław".
Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się z pełną treścią Ogłoszenia o Zamówieniu wraz z załącznikami.
Ogłoszenie o Zamówieniu zostało przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Polska wersja językowa pozostaje wiążącym dokumentem, podczas gdy wersja angielska ma charakter pomocniczy. 
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. as an Ordering Party announces the tender "Power Island (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine) for Wrocław CCGT CHP Plant".
Below is a link to the full version of the Contract Notice with appendices.
The Contract Notice has been prepared in two language versions: Polish and English. The Polish version remains the binding document while the English version has a solely auxiliary character. 
 07.04.2011 


Poniżej znajduje się link do wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 1
19.04.2011
Below is a link to Ordering Party explanations – set 1

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się z treścią wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 2
Ponadto poniżej zamieszczony został również link umożliwiający zapoznanie się z treścią Ogłoszenia:
Power Island (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa) dla CCGT CHP Wrocław – zmiana terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.04.2011
 
​Below is the link to Ordering Party explanations – set 2
In addition, below there is also a link to the content of the Notice:
Power Island (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine) for Wrocław CCGT CHP Plant - change of the time limit for receipt of the application for participation in proceeding

​Poniżej znajduje się link do wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 3 oraz do nowej wersji załącznika 6 w języku angielskim
20.05.2011
Below is a link to Ordering Party explanations – set 3 and to the new version of the appendix 6 in English
 

​Poniżej zamieszczony został link umożliwiający zapoznanie się z treścią Ogłoszenia:
Power Island (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa) dla CCGT CHP Wrocław – zmiana terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Nowy termin został wyznaczony na dzień 13.06.2011, godz. 15.00

01.06.2011
​Below there is a link to the content of the Notice:
Power Island (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine) for Wrocław CCGT CHP Plant - change of the time limit for receipt of the application for participation in proceeding
The new deadline was set at 13.06.2011, at. 3.00 p.m.

 

​Poniżej znajduje się link do wyjaśnień Zamawiającego – zestaw 4

07.06.2011
​Below is a link to Ordering Party explanations – set 4

Poniżej znajduje się link umozliwiający zapoznanie się z wykazem Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Power Island (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa) dla CCGT CHP Wrocław”

11.07.2011
Below is a link to the list of Economic Operators which submitted the requests to participate in the proceedings „Power Island (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine) for Wrocław CCGT CHP Plant”
 

Poniżej znajduje się link umożliwiający zapoznanie się z wykazem Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne w przetargu „Power Island (Turbina Gazowa, Kocioł Odzysknicowy, Turbina Parowa) dla CCGT CHP Wrocław”

Below is a link to the list of Economic Operators which submitted the initial offer in the proceedings „Power Island (Gas Turbine, Heat Recovery Steam Generator, Steam Turbine) for Wrocław CCGT CHP Plant”

 

19/05/2015