EC Zabrze / CHP Zabrze

Fortum, w konsekwencji sfinalizowanej pomyślnie na początku roku 2011 akwizycji elektrociepłowni w Zabrzu i Bytomiu, jest aktualnie w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie w Zabrzu wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego (CHP Zabrze), o mocy w paliwie 220 MW. Jako główne paliwa w elektrociepłowni wykorzystywane będą różne rodzaje biomasy, węgiel oraz paliwo alternatywne (RDF). Elektrociepłownia wyposażona będzie  w kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) oraz przeciwprężną turbinę parową.  Projekt Elektrociepłowni w Zabrzu wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Fortum. Energia elektryczna produkowana w skojarzeniu dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. Nowa EC Zabrze będzie dostarczała ciepło do prawie 70 000 gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Inwestycja w CHP Zabrze wiąże się również z innymi projektami min. z budową sieci ciepłowniczej i kotłów szczytowych/ rezerwowych.

Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej technologii wytwarzania energii przy wykorzystaniu paliw odnawialnych elektrociepłownia w Zabrzu będzie przyjazna środowisku i przyczyni się do realizacji założeń Pakietu Klimatycznego w Regionie Górnego Śląska.

Aktualne informacje dotyczące projektu CHP Zabrze będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty Inwestycyjne Fortum”

In consequence of successfully finalized in early 2011 acquisitions of CHP plants in Zabrze and Bytom,  currently Fortum is implementing  in Zabrze project of multifuel cogeneration plant construction (CHP Zabrze), with a capacity of approx. 220MW in fuel. As the main fuels there will be used different types of biomass, coal and alternative fuel (RDF). The  power plant will be equipped with circulation fluidized bed (CFB) Boiler Plant and backpressure  steam turbine. CHP Project in Zabrze is part of Fortum's strategy for sustainable development. Electricity produced in cogeneration will be supplied to the electricity network of the local distribution system operator. Heat generated in CHP Plant will be supplied to the municipal district heating system. New CHP will deliver heat to approximately 70 000 of households in Zabrze and Bytom. Investments in CHP Zabrze is relating to the other projects like construction of peak load boilers and heating network.

Thanks to highly efficient generation technology and using renewable fuels, CHP plant in Zabrze will be environmentally friendly and will contribute to achieving objectives of the EU Climate Package in the Upper Silesia region.

Current information about the project will be posted on the our website in the folder “ Fortum Investment projects”.

 

 

29/07/2015