Aparatura 110 kV oraz systemy powiązane z wyprowadzeniem mocy (P202)

Umowa została podpisana z firmą Elektrobudowa S.A. / The contract was signed with Elektrobudowa S.A.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie: „Aparatura 110 kV oraz systemy powiązane z wyprowadzeniem mocy (P202)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i wstępny rozruch aparatury 110 kV, linii kablowych 110 kV oraz systemów powiązanych z wyprowadzeniem mocy w związku z inwestycją EC Zabrze.
 
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for “110 kV equipment and power output related systems (P202)”. The subject of the tender is design, construction, delivery, erection, the Purchaser`s personnel training and pre-commissioning of 110 kV equipment, 110 kV cable lines and power output related systems regarding CHP Zabrze investment.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on August 16th, 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.
 
 
 

07/02/2017