Dostawa przemienników częstotliwości w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P207)

 

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - ABB Sp.zo.o.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - ABB Sp.zo.o.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Termin składania ofert został przedłużony do dnia 8 listopada 2016 r.

The deadline for tenders submission is prolonged till November 8, 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa przemienników częstotliwości w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P207)”. Przedmiotem przetargu jest dobór, wykonanie i dostawa wybranych przemienników częstotliwości.

 
 
 
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.
 
 
 
Termin składania ofert upływa 8 listopada 2016 r.
 
 
 
Osoba kontaktowa:
 
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
 
Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for „Delivery of Variable Speed Drives for CHP Zabrze investment (P207)”. The subject of the tender is selection, manufacturing and delivery of selected variable speed drives.
 
 
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
 
 
The deadline for tenders submission is scheduled on November 8th, 2016.
 
 
 
Contact person:
 
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
 
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

07/02/2017