Dostawa stacji redukcyjno-schładzających w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P018)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa stacji redukcyjno-schładzających w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P018)". Przedmiotem przetargu jest projekt, wykonanie i dostawa dwóch stacji redukcyjno-schładzających, zaworów regulacyjnych oraz filtrów dla układu pary pomocniczej.
 
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.
 
Termin składania ofert upływa 21 października 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for „Delivery of pressure reducing and de-superheating stations for CHP Zabrze investment (P018)”. The subject of the tender is design, manufacturing and delivery of two pressure reducing and de-superheating stations, control valves and mechanical filters for auxiliary steam system.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on October 21st , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

20/01/2017