Dostawa wymienników ciepła w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa wymienników ciepła w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P008)” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – SPX Flow Technology Hungary Kft 

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Delivery of heat exchangers for CHP Zabrze investment (P008)” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice  and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - SPX Flow Technology Hungary Kft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa wymienników ciepła w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P008)”. Przedmiotem przetargu jest projekt, wykonanie i dostawa płytowych wymienników ciepła dla układu chłodzenia wody sieciowej (moc wymienników ciepłowniczych 2 x 50 000 kWt) oraz płytowych wymienników ciepła wody uzupełniającej (2 x 2 120 kWt).

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 03.06.2016, (piątek) o godz. 15:00.
Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy: e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura: e-mail: kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for „Delivery of heat exchangers for CHP Zabrze investment (P008)”. The subject of the tender is design, manufacturing and delivery of plate heat exchangers for supplementary cooling water system (required heat exchanged 2 x 50 000 kWt) and plate heat exchangers for make-up DH water system (required heat exchanged 2 x 2 120 kWt).

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is 03.06.2016, (Friday), time: 15:00 CET .

Contact persons:

Tomasz Kusy: e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura: e-mail: kamila.zybura@fortum.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

 

20/09/2016