Modernizacja toru w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P307)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze S.A.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Mostostal Zabrze S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A. ogłasza przetarg na zadanie pn. „Modernizacja toru w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P307)”. Przedmiotem przetargu jest przebudowa torów i urządzeń kolejowych na odcinku o długości ok. 0,9 km.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2017 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy; e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Silesia S.A. launches the tendering procedure for „Railway refurbishment for CHP Zabrze investment (P307)”. The subject of the tender is reconstruction of railway tracks and railway infrastructure on the section of 0.9 km length.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on March 15th, 2017.

Contact person:

Tomasz Kusy; e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment

02/06/2017