Projekt, dostawa, nadzór nad montażem i rozruchem dwóch pomp ciepła (P023)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Projekt, dostawa, nadzór nad montażem i rozruchem dwóch pomp ciepła” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Andra Sp.zo.o.
 
Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Design, delivery, erection supervision and commissioning supervision of two heat pumps” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Andra Sp.zo.o.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, dostawa, nadzór nad montażem i rozruchem dwóch pomp ciepła (P023)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, budowa, dostawa, szkolenie personelu Zamawiającego oraz nadzór nad montażem i rozruchem dwóch pomp ciepła dla Układu Wody Sieciowej (całkowita moc chłodzenia – powyżej 6 000 kWt) w związku z inwestycją EC Zabrze.
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, delivery, erection supervision and commissioning supervision of two heat pumps (P023)”. The subject of the tender is design, construction, delivery, Purchaser`s personnel training, commissioning supervision and erection supervision of two heat pumps for District Heating Water System (minimum total capacity of 6 000 kWt) regarding CHP Zabrze investment.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on July 1st , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.
 
 
Umowa została podpisana z firmą Andra Sp. z o.o. / The contract was signed with Andra Sp. z o.o.

10/11/2016