Projekt, dostawa, montaż i rozruch układu ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń CEMS (P103)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Projekt, dostawa, montaż i rozruch układu ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń CEMS (P103)” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - OMC Envag Sp. z o.o.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Design, delivery, erection and commissioning of Continuous Emission Measurement System (P103)” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - OMC Envag Sp. z o.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, dostawa, montaż i rozruch układu ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń CEMS (P103)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i rozruch układu ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń CEMS, w skład którego wchodzi kompletnie wyposażony kontener CEMS, sondy, czujniki, przetworniki oraz inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego działania układu CEMS, w związku z inwestycją EC Zabrze.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 28 listopada 2016 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, delivery, erection and commissioning of Continuous Emission Measurement System (P103)”. The subject of the tender is design, manufacturing, delivery, erection, the Purchaser`s personnel training and commissioning of Continuous Emission Measurement System consisting of completely furnished CEMS container, measuring probes, sensors, transmitters and other equipment necessary for proper functioning of CEMS, regarding CHP Zabrze investment.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on November 28th , 2016.

Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

20/01/2017