Projekt, dostawa, montaż i rozruch Układu Sprężonego Powietrza (P004)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Projekt, dostawa, montaż i rozruch Układu Sprężonego Powietrza (P004)" zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
 
Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Design, delivery, erection and commissioning of Compressed Air System (P004)” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice  and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, dostawa, montaż i rozruch Układu Sprężonego Powietrza (P004)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i rozruch kompletnego Układu Sprężonego Powietrza na cele AKPiA oraz serwisowe w związku z inwestycją EC Zabrze.
 
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 8 lipca 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, delivery, erection and commissioning of Compressed Air System (P004)”. The subject of the tender is design, construction, delivery, erection, Purchaser`s personnel training and commissioning of complete Compressed Air System for I&C and service air purposes regarding CHP Zabrze investment.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on July 8th , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

20/09/2016