Roboty elektryczne w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P209)

​Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - firmą Elektrobudowa S.A.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - firmą Elektrobudowa S.A.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 7 października 2016 r.

The deadline for tenders submission is prolonged till October 7th, 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A. ogłasza przetarg na zadanie pn. „Roboty elektryczne w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P209). Przedmiotem przetargu są m. in. prace elektryczne wraz z dostawą materiałów, prace instalacyjne, prace rozruchowe.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 13 stycznia 2017 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Silesia S.A. launches the tendering procedure for „Electrical Works for CHP Zabrze investment (P209). The subject of the tender are electrical works including the delivery of materials, installation works and commissioning services.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on January 13th, 2017.

Contact person:

omasz Kusyomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

02/06/2017