Rozdzielnice SN w ramach realizacj inwestycji EC Zabrze (P203)

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Rozdzielnice SN w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – JM-Tronic Spółka z o.o.

Fortum Silesia S.A. announces, that the tendering  procedure “MV Switchgears for CHP Zabrze” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor –
JM-Tronic Spółka z o.o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Rozdzielnice SN w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze”.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 11.04.2016, (poniedziałek) o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.amawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for MV Switchgears for CHP Zabrze.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission has been extended until 11.04.2016, (Monday), time: 15:00 CET .

Contact persons:

Tomasz Kusy

e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura

e-mail: kamila.zybura@fortum.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

06/07/2016