Systemy przeciwpożarowe w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (402)

Fortum Silesia S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - INSTAC Sp. z o.o.

Fortum Silesia S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - INSTAC Sp. z o.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Systemy przeciwpożarowe w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P402). Przedmiotem przetargu jest:

  • Zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i wstępny rozruch instalacji mgły wodnej i instalacji stałego urządzenia gaśniczego gazowego.

  • Budowa, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i wstępny rozruch pompowni przeciwpożarowej i instalacji zraszaczowej na transformatorach.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 31 maja 2017 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy: e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.


Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for „Firefighting systems for CHP Zabrze investment (P402).

The subject of the tender is:

  • Design, construction, delivery, erection, Purchaser`s personnel training and pre-commissioning of water mist fire protection system and gas fire extinguishing systems.

  • Construction, delivery, erection, Purchaser`s personnel training and pre-commissioning of fire pump station and water spray system for transformers.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on May 31st , 2017.

 Contact person:

Tomasz Kusy: e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

13/09/2017