Projekty inwestycyjne / Investment projects

Koncern energetyczny Fortum jest obecny na polskim rynku energetycznym od 2005 roku. Jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w sektorze produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Strategia inwestycyjna firmy opiera się zarówno na uczestnictwie w procesach prywatyzacyjnych polskich przedsiębiorstw energetycznych, jak również projektach inwestycyjnych typu „green-field”.
 
Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pozostaje odnalezienie równowagi pomiędzy zwiększeniem mocy, a realizacją polityki redukcji emisji zanieczyszczeń. Inwestycje Fortum mają na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.  Elastyczny program inwestycyjny dotyczy rozwiązań łączących w sobie poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie oddziaływania na środowisko.  Priorytetem Fortum są inwestycje w przyjazne dla środowiska technologie energetyczne, pozwalające na lepsze zaspokojenie potrzeb klienta, poprzez budowę źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.
 
W 2010 roku koncern energetyczny Fortum uruchomił swoją pierwszą elektrociepłownię w Polsce, która została zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Rejtana. Jest to jedna z najnowocześniejszych oraz najbardziej efektywnych instalacji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Elektrociepłownia o mocy  120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych kosztowała około 130 mln EUR.
Aktualnie kluczowymi projektami Fortum  są inwestycje we Wrocławiu oraz Zabrzu. Pierwsza z nich dotyczy budowy od podstaw bloku gazowo-parowego CCGT o mocy około 400 MW elektrycznych, której wartość wyniesie około 350-400 mln EUR. Drugi projekt wiąże się natomiast z budową elektrociepłowni w Zabrzu o mocy maksymalnej 145MW cieplnych i 75 MW elektrycznych. Pod koniec czerwca zostały podpisane umowy na dostawy trzech kluczowych elementów elektrociepłowni - turbiny, kotła, a także systemu podawania paliwa. Cała wartość inwestycji wynosi ok. 200 MEUR. Budowa elektrociepłowni, która będzie dostarczać ciepło do ponad 70 000 gospodarstw domowych ma się zakończyć w trzecim kwartale 2018 roku. 
 
Inwestycje Fortum w Polsce realizowane są w modelu EPCM lub EPC w zależności od charakteru inwestycji. W modelu EPCM Fortum występuje jako generalny wykonawca, jak również zatrudnia konsultanta EPCM, który ma za zadanie dostarczyć zasobów niezbędnych do pomocy w zarządzaniu  projektem. Inwestycja zostaje podzielona na pakiety, w ramach których Fortum zawiera umowy z poszczególnymi wykonawcami robót. Konsultant EPCM wykonuje funkcje związane pracami projektowymi, inżynieryjnymi, zarządzaniem i organizacją zamówień oraz nadzorem konstrukcyjnym, zarządzaniem i nadzorem budowy.
Energy company Fortum has been present on the Polish energy market since 2005. It is one of the largest investor in the electricity and heat generation sector in Poland. Company’s investment strategy is based both on participation in privatization process of the Polish energy companies, as well as greenfield investment projects. 
 
 
When it comes to the investment decisions, the starting point is always finding a balance between increasing power and emissions reduction targets.  Fortum’s investments are designed to meet the growing demand for electricity and heat taking into account the sustainable development principles. Flexible investment program refers to the solutions which bring together higher energy efficiency and lower climate impact. Company’s priority is to invest in environmentally friendly energy technologies that meet customer’s needs in a better way through construction of electricity and heat generation sources. 
 
  
In 2010, Fortum took into commercial use its first CHP plant in Poland which was located in Czestochowa, on Rejtana street. It is one of the most modern and most efficient CHP plant of its kind in Central and Eastern Europe. CHP plant in Czestochowa with a capacity of 120 MW heat and 64 MW electricity cost about 130 million EUR.
 
There are two key Fortum’s investments in Poland at the moment – in Wroclaw and in Zabrze. The first one relates to the construction of combined cycle gas turbine (CCGT) plant with the capacity of about 400 MW electricity and the value of 350-400 million EUR. The second projects refers to the construction of the CHP plants in Zabrze with the capacity of maximum 145 MWt and 75 MWe. At the end of June Fortum signed agreements for the delivery of 3 key elements of the new CHP plant which will be constructed in Zabrze - boiler, turbine and fuel handling system. Total value of the investment is about 200 MEUR (about 870 MPLN). New CHP will deliver heat to approximately 70 000 of households in Zabrze and Bytom. The end of construction is planned for the Q3 of 2018.
 
 
Fortum’s projects in Poland are carried out on EPCM or EPC basis depending on investment character. In EPCM model Fortum acts as the main contractor and recruits EPCM consultant that is responsible of providing project management supporting resources. Investment is divided into numerous purchasing packages. The main contractor signs agreements with different suppliers. EPCM consultant is responsible of design, engineering, procurement, construction supervision, management of the investment project.
 

19/10/2015