Płock Kredytowa

​Oferta dotyczy sprzedaży prawa własności działki nr 694/37, Obręb Łukasiewicza AM13, zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 34, stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem wyłączonej z eksploatacji kotłowni. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego Dobrzyńska. 

Dostępna media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe, kanalizacje

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka: Działka zlokalizowana w jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej A - obszar koncentracji usług miastotwórczych, o strukturze funkcjonalnej MW- obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 691 m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 736 m2

Osoba prowadząca:

IMG_100.jpg
IMG_0779.jpg

29/12/2016