Zabrze okolice ul. Pordzika

Oferta dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej - rejon Zaborze Północ.

Przedmiot oferty: Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu zlokalizowanych w okolicach ul. Ambrożego Pordzika. Obecnie nieruchomość stanowią grunty orne i nieużytki z dojazdem od ulic Pordzika, Rolnika, Pawliczka i Korczoka.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagodspodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze: przeznaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej i średniej intensywności.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 47 402 m2

Osoba prowadząca:

ZABRZE Działka I  dron.jpg


ZABRZE Działka I.jpg

29/12/2016