Realizacja przyłączenia

Umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, wykonywanych i finansowanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.  Zazwyczaj zakres prac, jaki musi zostać wykonany, żeby przyłączyć węzeł do sieci ciepłowniczej, obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Według obowiązującego prawa, Fortum zobowiązana jest do wykonania i sfinansowania przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po stronie Klienta. Jeżeli w umowie o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej umówiliśmy się na taki właśnie wariant,  wówczas bardziej szczegółowy podział obowiązków zazwyczaj wygląda tak:

Po stronie Fortum:

- dokumentacja  projektowa  przyłącza ciepłowniczego oraz uzyskanie  decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo,
-
budowa przyłącza na podstawie ww. dokumentacji,
-
dokumentacja projektowa węzła cieplnego,
-
budowa węzła cieplnego na podstawie ww. dokumentacji,
-
zakup i montaż układu pomiarowo--rozliczeniowego oraz regulatora przepływu

Po stronie Klienta:

- dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji odbiorczej
-
budowa  wewnętrznej instalacji  odbiorczej na podstawie ww. dokumentacji

 

Czym kończy sie etap realizacji przyłączenia:

Etap realizacji kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej.
W końcowej fazie tego etapu wspólnie podpisujemy
Umowę na podstawie, której dostarczane będzie ciepło.

18/05/2015