M - O

Moc cieplna

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny.

Moc zamówiona

Zamówiona moc cieplna jest to największa moccieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie. Jej wielkość powinna zapewnić: utrzymanie należytego komfortu cieplnego w  warunkach obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), pozwalając na pokrycie strat ciepła i wymiany powietrza w pomieszczeniach. Powinna zapewnić także utrzymanie  temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie. Moc zamówiona jest określana w Umowie na podstawie wniosku Odbiorcy

MW

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI. Przedrostek M oznacza wartość równą 1*10 6 wata.

Nielegalne pobieranie ciepła

Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży ciepła, albo z całkowitym bądź częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ. Z reguły ingerencja taka ma wpływ na zafałszowanie pomiarów pobrania energii cieplnej.

Nośnik ciepła

W ciepłownictwie są to woda gorąca lub para – nazywane czynnikiem grzewczym.

Obiekt

Budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Odbiorca
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Odbiorca końcowy

Konsument ciepła systemowego. Może nim być mieszkaniec domu wielorodzinnego lub użytkownik lokalu czy też klient instytucji, do której Dostawca dostarcza ciepło.

Opłata stała

Opłata za moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, czyli za gotowość dostarczenia zamówionej mocy cieplnej. Ustalana jest jako opłata roczna i wnoszona w 12 równych miesięcznych ratach w postaci sumy opłat:
- za zamówioną moc cieplną - iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę oraz miesięcznej raty (ceny) za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej,
- za usługi przesyłowe - iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i stawki (miesięcznej raty) za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik

Cena ośnika ciepła dla danej grupy taryfowej podzielona przez  ilość nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych.

Opłata zmienna

Sumy opłat ponoszone w okresie faktycznego poboru ciepła:
- za ciepło - iloczyn ilości dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,
- za usługi przesyłowe - iloczyn dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika ciepła, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz zmiennej stawki opłat za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
 

04/07/2014