P - S

Paliwo

Substancja, która emituje przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła.

Podzielnik kosztów ogrzewania

Zwany jest także podzielnikiem ciepła. To urządzenie np. montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Urządzenie służące do wymuszenia przepływu wody w instalacji cieplej wody zainstalowane w węźle cieplnym.

Pompa obiegowa c.o.

Zainstalowane w węźle cieplnym Urządzenie służące do wymuszenia przepływu wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Prawo energetyczne

Akt prawny regulujący działalność rynku energii w Polsce. Opisuje podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych (gospodarstw domowych). Ustawa Prawo Energetyczne została uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i do chwili obecnej podlegała licznym nowelizacjom. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego.

Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło bezpośrednio do jednego węzła cieplnego.

Regulator różnicy ciśnień i przepływu

Urządzenie służące do utrzymania różnicy ciśnień miedzy zasileniem a powrotem na stałym poziomie, odpowiednio do wybranej wartości, oraz do ograniczenia przepływu do wartości wynikającej z mocy zamówionej.

Rozporządzenie taryfowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Sezon grzewczy

Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Ciepło systemowejest dostępne  przez cały rok.

Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje (nazywane czasami ciepłociągami), służące do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody lub pary, ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

System ciepłowniczy

Współpracujące ze sobą urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przesyłania, rozdziału i odbioru ciepła.

04/07/2014