Begreppsförklaringar

I fjärrvärmeprognosen finns en del begrepp för energianvändning och fjärrvärmekostnad. Här förklarar vi fjärrvärmeprognosens olika begrepp​.

Maxeffekt
För kunder med abonnemangen Trygg, Aktiv och Invest 24/60 har vi gjort en rekommendation för fastighetens maxeffektbehov utifrån det faktiska effektuttaget per dygn (kWh/24 h) vardagar under perioden 1 oktober - 30 april.

Vi har beräknat effektuttaget per dygn vid -15°C, vilket är vår bedömning av ditt maxeffektbehov. Skulle ditt faktiska effektbehov vara större, kommer det inte att påverka din fasta kostnad vid val av vår rekommenderade maxeffekt. Skulle du däremot välja en lägre maxeffekt än den rekommenderade, får du betala en övertrasseringsavgift om du överskrider den valda maxeffekten.

Lägsta tillåtna maxeffekt är 10 kW.

Min effekt har ökat, vad beror det på?
En anledning kan vara att värmebehovet i er fastighet har förändrats eller att man utökat ytan för uppvärmning.

Baseffekt – Aktiv och Invest 24/60
För kunder med abonnemangen Aktiv och Invest 24/60 har vi rekommenderat en lämplig baseffekt utifrån aktuell prisnivå Aktiv samt fastighetens uppskattade effektuttag per dygn (kWh/24 h) under ett normalår. Vi har beräknat den baseffekt som förväntas ge den lägsta totalkostnaden under ett normalår. Önskar du själv välja en annan baseffekt än den rekommenderade, går det självklart bra.

Årseffekt – Flexibel
Effekt definieras som dygnsanvändning (kWh) dividerat med 24h. Effekten uttrycks i kW. Årseffekten baseras på kundens högsta uppmätta dygnsanvändning (kWh/24h) under kalenderåret. Kunden debiteras för ”årsandelen” (d.v.s. antal dagar i aktuell månad dividerat med 365 dagar) av kostnaden för den högsta uppmätta effekten under månaden som effekten uppmätts och därefter månatligen för resterande månader under kalenderåret.

Övertrasseringsavgift
Om kunden använder högre effekt än den kunden valt utgår en avgift.

Returtemperatur
Den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det skickas tillbaka till värmeverket från kundens fjärrvärmecentral.

Temperaturavgift/-bonus
Temperaturavgift/-bonus är ett incitament för att utvinna så stor del av värmen som möjligt i fastigheten. Om din returtemperatur är högre än genomsnittet för fjärrvärmekunder betalar du en tilläggsavgift, om din returtemperatur är lägre än genomsnittet får du en bonus.

Energipris Trygg
Energipriset är uppdelat under säsongerna höst (okt-nov, april), vinter dec-mars och sommar (maj-sept).

Energipris Aktiv/Invest
Energipriset består av pris för basenergi och pris för spetsenergi. Basenergi används inom abonnerad kapacitet för baseffekt. När ytterligare kapacitet behövs används spetsenergi för det tillkommande energibehovet.

Energipris Flexibel
Temperaturberoende energipris innebär att kundens energipris ändras på dygnsbasis beroende på utomhustemperaturens medelvärde under dygnet. Energipriset utgår enligt vid var tid gällande prislista och är uppdelat på tre temperaturintervall för utomhustemperaturer: 10,0 °C eller varmare, -2,0 °C till +9,9 °C och -2,1 °C eller kallare.

Volymrabatt
Kunden erhåller en rabatt beroende på storlek på fjärrvärmeleveransen. Volymrabatten består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållanden till köpt volym.

Prognostiserad årsanvändning
Fortum tar fram en prognostiserad årsenergi som är baserad på kundens graddagsjusterade energianvändning mellan maj till april och Fortum Värmes planeringsår. Denna ligger till grund för fjärrvärmeprognosen.

Planeringsår
Fortums planeringsår representerar förväntade dygnsmedeltemperaturer under ett normalår i Stockholm. Det ger en realistisk bild av temperaturernas frekvensfördelning över året, vilken har betydelse för kostnaden i Fortums prismodeller. Planeringsåret har en medeltemperatur som är 1,1 grader högre än SMHI:s officiella normalår 1961-1990 och 0,7 grader högre än normalår 1971-2000 för Observatorielunden, detta för att hänsyn tas till den pågående trenden av stigande temperaturer. Fortum använder även planeringsåret internt för planering och bränsleförsörjning.

Kallt/varmt år
Exempel på ett kallt och ett varmt år har tagits fram genom månadsvis justering av dygnsmedeltemperaturerna i planeringsåret. Justeringens storlek har satts efter kriteriet att medeltemperaturen under perioden november-mars ungefär vart tionde år ska kunna förväntas bli mer extrem än det kalla/varma året. Det bör observeras att scenarierna enbart är illustrativa. Till exempel kan år med samma medeltemperatur skilja sig kraftigt i frekvensen av extrema temperaturer, vilket påverkar kostnaden för prismodellerna i olika utsträckning.

2016-08-08