Miljöcertifiering av byggnader

​I Fortums system för fjärrvärme och fjärrkyla är det möjligt att utnyttja energi som annars går förlorad. I valet av energialternativ känns det tryggt att veta att vår bränslemix garanterar hög miljöprestanda vid miljöklassning av byggnader. Här redovisar vi aktuella nyckeltal för fjärrvärme och fjärrkylas miljöpåverkan enligt certifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Aktuella bilagor kommer inom kort.

Våra investeringar i förnybar och återvunnen energi kommer från 2016 att minska användningen av fossil energi i Stockholm. Det får en positiv global klimatpåverkan genom minskade globala koldioxidutsläpp. Restprodukter från skogsindustri och samhälle kommer att minska behovet av primärenergi och därmed reduceras utsläppen av koldioxid ytterligare. Vår vision är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara klimatneutral senast 2030.

Utbyggnaderna av fjärrkylasystemen i Hornsberg och Hammarby innebär ökad kapacitet och bättre miljövärden. Notera att fjärrkyla är bortförd energi från en fastighet. Det är endast den el som gått till produktion och distribution som ska anses som tillförd energi. Verkningsgraden visar att elbehovet per bortförd kWh överskottsvärme är mycket lågt. En del av denna värme återvinns i fjärrvärmenätet under vinterhalvåret.

Nyckeltal vid miljöklassning

Man kan bedöma hur miljömässigt och ekonomiskt hållbar en byggnad är genom miljöklassificering. Sweden Green Building Council (SGBC) rekommenderar fyra system för miljöklassifiering av byggnader – BREEAM, Green Buidling, LEED och Miljöbyggnad. Byggherrar och fastighetsägare kan ansöka om ett miljöcertifikat. Även många hyresgäster ställer höga miljökrav i val av lokal. Nyckeltal vid miljöklassning enligt Breeam, LEED och Miljöbyggnad visar att fjärrvärme och fjärrkyla är fördelaktiga energialternativ.


BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och administreras av BRE. Internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder. Här kan du ladda ner aktuella siffror:

BREEAM nyckeltal

 
LEED administreras av U.S. Green Building Council och är anpassat för alla typer av byggnader. LEED kan användas i projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Här kan du snart ladda ner aktuella siffror:
LEED nyckeltal
LEED köldmedier
LEED stöddokument
LEED ködmedieläckage vid skrotning (svenska)
LEED ködmedieläckage vid skrotning (engelsk)

  
Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet används för nyproducerade och befintliga byggnader. En samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material görs enligt betygen brons, silver eller guld. Vi kan erbjuda en bättre bränslemix till byggherrar och fastighetsägare som kräver silver eller guld. Här kan du ladda ner aktuella siffror med våra kommentarer om vår bränslemix för Miljöbyggnad. Siffrorna är även skickade till SGBC för uppdatering av deras hemsida.

 

Nyckeltal för primärenergi

Primärenergi är energi som finns som naturresurser (t ex råolja, sol, vind, skog) och som inte har omvandlats av människan till någon ny form av energi (t ex bensin, el, fjärrvärme). Det går alltså åt energi för att producera energi. Vi minskar primärenergibehovet genom att ersätta kolet med skogsflis och avfallsbränslen. Här kan du snart ladda ner aktuella siffror:
Primärenergi nyckeltal

Kontakt

I Fortum Värmes miljöredovisning 2016 redovisar vi bränslemixen. Välkommen att kontakta Christer Boberg, tel 076-764 94 67 eller christer.boberg@fortum.com om du önskar mer information eller har några frågor.

2017-03-16