Pristak

Varför ett Pristak?

Pristaket som Fortum Värme ställer ut i marknaden syftar till att öka förutsägbarheten i prisutvecklingen och att öka kundens möjlighet att utvärdera fjärrvärme som uppvärmningsform. Pristaket gäller för Fjärrvärmeabonnemang Trygg. Pristaket är således inte tillämpligt på de övriga fjärrvärmeabonnemang som Fortum Värme erbjuder. 

Pristaket avser en maximal prisjustering av respektive priskomponent, d.v.s. Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag), i Fjärrvärmeabonnemang Trygg enligt nedan. Pristaket avser alltså inte faktiskt utfall för en enskild kund, eftersom kundens egen värmeanvändning kan förändras från ett år till ett annat.

Fortum Värme meddelar Pristaket i samband med prisaviseringen för följande år. Pristaket avser de två år som följer närmast efter det år prisaviseringen avser. Eftersom prisaviseringen avser år 1 gäller följande ifråga om Pristaket för år 2 och 3.

Pristak år 2: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent*)  i Fjärrvärme Trygg, från år 1 till år 2.

Pristak år 3: Pristaket avser en maximal största prisjustering för respektive priskomponent*)  i Fjärrvärme Trygg, från år 2 till år 3.

Utfall Pristak 2015

Pristaket för 2015 var baserat på förändringen av konsumentprisindex (SCB, se länk nedan) under perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014, med april 2014 som basmånad. Utfallet av konsumentprisindex under aktuell period blev  0 %. Fortum Värme väljer dock att sänka priset för Fjärrvärme Trygg 2015 med 0,5 % för att ytterligare stärka fjärrvärmens konkurrenskraft.

Pristak 2016

2016 bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex. Det betyder att priset för 2016 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex för varje priskomponent*) jämfört med priserna för dessa 2015. Skulle förändringen av konsumentprisindex vara negativ, åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent*) med den procentsats aktuell förändring i konsumentprisindex motsvarar.

Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2016 fastställs av den procentuella förändringen av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 maj 2014 – 30 april 2015, där april 2014 är basmånad. Skulle indextalet för april 2015 ha förändrats i förhållande till indextalet för april 2014, ska priset för varje priskomponent*) således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar.

Pristak 2017

2017 bestäms Pristaket av förändringen av konsumentprisindex + 2,5 procentenheter. Det betyder att priset för 2017 maximalt får höjas med nedan beskrivna förändring av konsumentprisindex (”KPI-delen”) + 2,5 procentenheter för varje priskomponent*) jämfört med priserna för dessa 2016. Skulle summan av KPI-delen + 2,5 procentenheter vara negativ åtar sig Fortum Värme även att sänka priset för varje priskomponent*) med denna summa av KPI-delen + 2,5 procentenheter.

Aktuell förändring av konsumentprisindex för Pristak 2017 fastställs av konsumentprisindex (1980=100 fastställda tal) under perioden 1 augusti 2015 – 31 juli 2016, där juli 2015 är basmånad. Skulle indextalet för juli 2016 ha förändrats i förhållande till indextalet för juli 2015, ska priset för varje priskomponent*) såvitt gäller KPI-delen av Pristak 2017 således justeras med maximalt det procenttal denna förändring i konsumentprisindex motsvarar.

*) Effektpris, Energipris, Temperaturavgift/-bonus och Volymrabatten (Fast avgift och Prisavdrag)

 

2015-10-28