Reko fjärrvärme

Reko fjärrvärme-märkeVi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme utifrån kundernas krav och förväntningar. För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning och årliga informationsmöten samt att vi i alla lägen följer kraven och intentionerna med Reko. Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om. Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Till Kvalitetsnämnden kan man som kund vända sig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

Fortum arbetar ständigt för att kunder och omvärld ska uppleva Fortum Värme som det självklara valet - tryggt, enkelt och hållbart.

Genomgående är Fortums ambition att skapa tillfällen för dialog och utrymme för synpunkter - erfarenheter som omsätts i kommande planering och verksamhet. Inom företaget finns en strävan att öka den uppsökande verksamheten, till exempel att delta med personal vid årsstämmor i bostadsrättsföreningar.

Verksamhetsgenomlysning

Du som fjärrvärmekund kan ta del av Fortum Värmes verksamhetsgenomlysning. Denna rapport utgör ett verktyg för fjärrvärmekunder att öka möjligheten till insyn i fjärrvärmeverksamheten.

2015-09-29