Så fungerar fjärrvärmeFjärrvärme tar tillvara på värme som finns naturligt i vår omgivning. Möjligheterna att utnyttja olika former av energi i produktionen av fjärrvärme är en stor samhällstillgång. Inte minst öppnar detta förutsättningar för lokala lösningar.


Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och uppvärmningsformen fortsätter att expandera. Fortum är landets ledande leverantör av fjärrvärme. Årligen produceras nära 9 000 GWh värme i Fortums hel- och delägda fjärrvärmeverk i Stockholmsområdet.
Det viktiga är att fjärrvärme till stor del är baserad på förnybara bränslen och spillvärme. I kombination med väl utvecklad teknik får vi en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur.

Idag utgör biobränslen eller på annat sätt förnybar energi 86 % av all tillförd energi i Fortum Värme och utvecklingen inom bolaget fortgår. Fortums ambition är att erbjuda marknadens bästa uppvärmningsalternativ och därmed vara fastighetsägarnas förstahandsval

 

2016-12-14