Fortum Värmes miljövärden 2016

Tillsammans för ett grönare Stockholm
Nu är 2016 års miljövärden för Fortum Värmes produkter fjärrvärme och fjärrkyla klara. Vi är glada och stolta över att vi har lyckats minska våra utsläpp. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 000 ton.

”Vi är på rätt väg och har nu tagit ett rejält kliv mot lägre utsläpp. Nu är nio och tio kilowattimmar fjärrvärme producerade av förnybara eller återvunna energislag. Med soldriven bioenergi, spillvärme och energi från restprodukter minskar vi behovet av ändliga råvaror ur jordskorpan rejält”, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.
 
På grund av variationer i bränslepriser, elpriser, väder och tillgänglighet i våra fjärrvärmeanläggningar, varierar våra årliga resultat för utsläpp av koldioxid inom ett visst spann. År 2016 minskade utsläppen något jämfört med 2015. Från och med våren 2016 bidrog det nya biokraftvärmeverket i Värtan till att andelen förnybar energi ökade. Vi räknar med att utsläppen kommer att variera kring denna nya lägre nivå till dess att vi når nästa steg - fjärrvärme utan fossila bränslen.

Diagrammen och siffrorna nedan är en sammanfattning av miljövärdena för våra produkter 2016. Om du vill läsa mer detaljerad information som förklaringar och historik kan du ladda ned PDF-filen.

Fortum Värme miljövärden 2016
 
 
Tillförd energi i Fortum Värmes produktion 2016
 
Total produktion 350_.png

Fjärrvärme-350.gif

Förteckning-Fjärrvärme-350.gif

 El-350.gif

Förteckning-El-350.gif

Fjärrkyla-350.gif

Förteckning-fjärrkyla-350.gif

Förklaring till miljööversikt
 
1. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter.

2
. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. 2016 återvann
Fortum Värme 130 GWh från fjärrkylanätetvilket möjliggjorde produktion av 195 GWh
fjärrvärme.

3.
Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4 klassas
som fossilt. I diagrammet ingår dessutom endast andel av tillförda bränslen och el,
medan det i miljöbokslutet för fjärrvärme även ingår rökgaskondensering. Detta är två anledningar
till att inte andelen fossilt är detsamma i diagrammet som i bokslutet.

4.
Frikyla: Naturlig kyla, t ex kallt sjövatten som inte behöver kylas i någon process. Elförbrukning
endast för distribution av kyla. COP inkldistribution år 2016: 22.

5.
Spillkyla: Kyla som utvinns i en värmepumpprocess där produktionsekonomin för värmeproduktionen
inte påverkas. Elförbrukning endast för distribution.COP inkl distribution år 2016: 22.
 
6. Värmepumpkyla: Kyla som produceras samtidigt som värme i en värmepumpprocess där produktionsekonomin
för värme påverkas. COP inkldistribution år 2016: 4,8.
 
7. Kylmaskinskyla: Kyla som produceras i en värmepumpprocess som inte återvinner värme. COP inkl distribution
och kyllager år 2016: 2,2. 
 
Tabell 1.png

Tabell 2.png
 

Ny tabell 3.png

Förklaring till miljöbokslut fjärrvärme och fjärrkyla

1. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. Leverans exklusive särskilda avtal om allokering av produktion, så kallad ”residualmix”. För kunder med särskilt avtal framgår av detta vilka utsläpp som garanteras.
 
2. I Dessa nyckeltal är framtagna enligt Värmemarknadskommittén VMK, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföreningen Sverige. Under 2011 kom VMK fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. För ”Andel fossila bränslen” ingår fossil olja och kol per totalt tillförd energi där även rökgaskondensering ingår. I enlighet med Värmemarknadskommittén, VMK, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Under 2011 kom VMK fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Detta är ett av dessa nyckeltal. För ”Andel fossila bränslen” ingår fossil olja och kol per totalt tillförd energi där även rökgaskondensering ingår.
 
3. För 2013 klimatkompenserade Fortum Värme utsläppet ned till 2012 års nivå. Sedan 2014 klimatkompenserar Fortum Värme utsläppen från kol och olja i den egna värmeproduktionen. Detta görs genom att investera i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer.Klimatkompensationen gäller all egen fjärrvärmeproduktion och ingår således i Fortum Värmes hela fjärrvärmeerbjudande.
 
4. Nyckeltalet avser konsekvens av värmeleverans ur ett globalt systemperspektiv som omfattar nettobalansen  mot kraftnätet. Koldioxidutsläppet för den nordiska marginalproduktionen är hämtad från Elforsks rapport 8:30 och uppgår till 670 g/kWh. Nyckeltalet kan användas för jämförelse med andra uppvärmningsalternativ där både lokalautsläpp och elsystemets utsläpp beaktas.
 
5. Med förnybar energi menas biobränslen, biooljor, bioandel i avfall och returbränslen, energi lagrad i sjövatten samt andel förnybar energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan. Med återvunnen energi menas spillvärme, återvunnen energi i avloppsvatten, andel av avfall och returbränslen som inte identifieras som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan.
 
6. El till fjärrkyla och värmepumpar är ursprungsmärkt vind-, bio- och vattenkraft.
 
7. ”Coefficient of Performance”. Förhållandet mellan producerad kyla och tillförd el, vilket beskriverproduktionens effektivitet.
 
8. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. För år 2016 återvann Fortum Värme 130 GWh från fjärrkylanätet vilket möjliggjorde produktion av 195 GWh fjärrvärme.
 
 
9. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter, total leverans. att investera i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer.Klimatkompensationen gäller all egen fjärrvärmeproduktion och ingår således i Fortum Värmes hela fjärrvärmeerbjudande.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två filmer om hur Fortum Värme klimatkompenserar

Senast 2030 ska vår produktion ske med 100 % förnybara och återvunna bränslen. Under tiden vi investerar och utvecklar vår verksamhet för att nå målet klimatkompenserar vi för våra fossila utsläpp. Vi investerar i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer. Det är projekt som inte hade blivit av utan detta stöd. Filmerna nedan visar två av de projekt vi inversterar i.

 

Biogas från djurhållning i Vietnam (VER/Gold Standard)

Från djurhållningen skapas stora mängder gödsel från vilken illaluktande gaser varit ett problem. Programmet finansierar installation av utrustning för infångning och omvandling till biogas. Biogasen används i hushållen och för småskalig elproduktion. Programmet skapar arbetstillfällen och bättre miljö både utomhus och inomhus.
 
 

Rimba Raya, Indonesien (REDD+)

På den indonesiska sidan av Borneo förvandlades en koncession för palmoljeplantage till ett reservat för bland annat orangutanger. Utöver ökat upptag av koldioxid och skydd av biologisk mångfald bidrar projektet till arbetstillfällen och rent vatten. Fortum Värme klimatkompenserar, år 2015, 35 000 ton i projektet vilket motsvarar 12 dagars utsläpp från transporterna i Stockholm.
Se film
 

Läs mer om vilka klimatkompensationsprojekt vi investerar i