Frikyla på Beckholmen

Efterfrågan på fjärrkyla ökar i Stockholm och Fortum planerar att bygga ut fjärrkylaproduktionen. Genom att nyttja kallt bottenvatten i Saltsjön kommer vi att förse Stockholms city med ännu mer miljövänlig fjärrkyla. Det gör att vi kan öka kapaciteten i nätet med 90 MW och den totala kapaciteten efter utbyggnaden blir 355 MW. Det innebär en utsläppsminskning med cirka 20 000 ton koldioxid per år jämfört med om man skulle använda egna kylmaskiner. Anläggningen beräknas vara i full drift 2016.

Hur går det till?

Från 30 meters djup i Saltsjön och 100 meter söder om Beckholmen kommer vi att ta havsvatten och leda det till produktionsanläggningen på Beckholmen. Det kalla havsvattnet kyler fjärrkylavattnet genom värmeväxlare och därefter släpps havsvattnet ut på cirka 15 meters djup strax söder om Beckholmen.

Två ledningar planeras att dras på botten av Saltsjön från Beckholmssundet till Strömbrons norra fäste. Därefter läggs ledningar i mark fram till vårt fjärrkylanät vid Kungsträdgården, UD och Tegelbacken.

Fjärrkyla ett miljövänligt alternativ

Fjärrkyla är ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till andra nedkylningsmetoder. Fjärrkyla ger en lägre elförbrukning jämfört med egna kylmaskiner, vilket minskar utsläppen av koldioxid. Och varje enskild kund, nya såväl som befintliga, betyder effektivare energihushållning, minskad global resursförbrukning och mindre miljöpåverkan. Andra miljöfördelar är möjligheten att minska köldmedieläckage, kemikalieförbrukning, störande buller från lokala kylanläggningars fläktar, samt att risken för legionellaspridning från dåligt skötta kyltorn minskar. Fjärrkyla ligger även i linje med ”Energiplan för Stockholm 2008” som Stockholms stad har tagit fram. Där står det bland annat att: "Staden ska verka för att fjärrkylan byggs ut och att principen frikyla används."

                                                                                                Klicka på bilden för att se kartan i större format och för att läsa förklaring.
                                           

Tillståndsansökan

Samråd har skett med myndigheter och berörda. Miljötillståndsansökan har lämnats in till Mark- och miljödomstolen och är nu under behandling. Vi hoppas på svar på vår miljötillståndsansökan under första kvartalet 2014. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer att fattas tidigast 2015.

Kontakt gällande projektet:
Projektledare: Erik Skoglund, erik.skoglund@fortum.com, tel 08-671 88 11
Beställare: Ola Axelsson, ola.axelsson@fortum.com, tel 08-671 82 82

Kontakt gällande tillståndsansökan:
Charlotte Gyllenhammar, Sweco Environment, charlotte.gyllenhammar@sweco.se, tel 08-695 61 67
Anne Ramström, Fortum, anne.ramstrom@fortum.com, tel 070-693 52 02

2015-10-05