Miljöeffekter av kärnkraft

Av vår kraftproduktion är cirka en tredjedel kärnkraft. Kärnkraften är, förutom vattenkraften, vårt främsta bidrag till att motverka klimatförändringarna.

​De största miljöeffekterna från kärnkraften uppstår i samband med byggandet av kraftverket, bränsleanskaffningen, efterbehandlingen och slutdeponeringen samt genom kylvattnets värmebelastning på vattendragen.

I Finland äger Fortum kärnkraftverket i Lovisa och är delägare i Olkiluoto med en andel på 26,6 %. Fortum har också en 25-procentig andel i den kärnkraftsreaktor som byggs i Olkiluoto. I Sverige är vi delägare i kärnkraftverken Forsmark (22 %) och Oskarshamn (43 %).

Kärnkraften ger ett litet koldioxidavtryck

I produktionsskedet ger kraftproduktion med kärnkraft inte upphov till några betydande utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Om man ser till produktionens hela livscykel har kärnkraften en klimatpåverkan som ligger på samma nivå som vind-, vatten- eller solkraft.

Bränsleanskaffning

Bränsleråvaran är naturligt uran, som schaktas ur berggrunden. Bränslet för kraftverket i Lovisa anskaffas från det ryska TVEL som en helhetslösning som omfattar allt från anskaffning av naturligt uran till beredning av bränsleknippen.

Vi kan hela bränslekedjan och utvärderar regelbundet hälso- och miljöeffekterna för anrikningen och tillverkningen, men också arbetsförhållandena i gruvorna, hälsovården, arbetsmiljön samt hur nationella och internationella krav uppfylls.​​​

2015-05-20