Värmeproduktion och kraftvärme

Fortum producerar och säljer värme i Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Förutom fjärrvärme fokuserar vår värmeverksamhet på industriånga, fjärr- och industrikyla samt avfallsenergi.

Vi producerar energi i flera hundra värmeverk och -centraler samt i 23 kraftvärmeanläggningar i sju länder. För värmeverksamheten i Sverige svarar bolaget Fortum Värme samägt med Stockholms stad, där Stockholms stad äger en andel på 50 %. Bolagets kärnverksamhet är fjärrvärmeproduktion och -försäljning till Stockholmsregionen.

Fortum i Ryssland har sin verksamhet i välutvecklade industriregioner i Uralområdet och västra Sibirien och bolaget är också ledande fjärrvärmeleverantör i sitt område. Värme produceras främst i kraftvärmeverk men även i värmepannor.

Fortum föregångare inom kraftvärme

 

I värmeproduktionen använder vi olika energikällor på ett mångsidigt sätt. Vi ökar kontinuerligt användningen av biobränslen och planerar nya anläggningar som bättre kan utnyttja biobränslen. Vi har tagit fram en egen framtidsinriktad teknik för biobränsleanvändning i vår värmeproduktion.

Fortum är en föregångare inom miljöanpassad kraftvärmeproduktion. Vid samproduktion av kraft och värme kan närmare 90 procent av bränslets energiinnehåll utnyttjas. Med hjälp av den värme som uppstår i samband med elproduktionen värms fjärrvärmevattnet upp på nytt och leds ut i fjärrvärmenätet eller så utnyttjas det som ånga i industriella processer. Kraftvärmeproduktionen bidrar till att minska miljöutsläppen med 25–40 procent.

 

Miljöeffekter av värmeproduktion 

  
Vår värmeproduktion baseras i huvudsak på förbränningsprocesser. Samproduktion av el och värme (kraftvärmeproduktion) är det effektivaste sättet att utnyttja bränslet.
 
​Kraftvärmeanläggningarna spelar en viktig roll i Fortums produktionsportfölj: Kraftvärmeproduktionen står för cirka 30 % av elproduktionen och cirka 80 % av värmeproduktionen. Vårt mål är att alltid använda oss av kraftvärmeproduktion i nya anläggningar när det är möjligt.
 
Av vår värmeproduktion är över 90 % baserad på förbränningsprocesser, och de utsläpp som uppkommer från förbränningsprocesserna är vår största miljöpåverkan. Resten, det vill säga under 10 % av värmen, producerar vi med värmepumpar och el.
 
Värmeanläggningarna producerar värme för fjärrvärmenät och ånga för industrin. Med värmekraft avses el som producerats genom att utnyttja en temperaturskillnad med hjälp av en ång- eller gasturbin. Om värmen inte utnyttjas i värmekraften rör det sig om kondenskraft, som främst behövs då elförbrukningen är som störst eller då det inte finns bruk för värmen, till exempel på sommaren.
 
Fjärrvärmen utgör en av våra starka sidor: en koncentrerad energiproduktion ökar effektiviteten och minskar miljöpåverkan. Miljöeffekterna från förbränningsbaserad energiproduktion beror på den använda tekniken och även det valda bränslet.​
 

2017-08-31