Avfall som bränsle

​Användningen av avfall som bränsle för att skapa fjärrvärme och el ökar i Sverige. Många energibolag i landet importerar avfall för att komplettera det som finns att tillgå lokalt och regionalt. Här beskriver vi Fortums syn på energi från och import av avfall.

Vår bränslestrategi

 

Fortums bränslestrategi syftar till att minska klimatpåverkan och minimera behovet av primära energiresurser. Primär energi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan, t ex träd i skogen, kol och olja. Energi som utvinns ur avfall är inte primär, utan snarast energi som annars skulle gått förlorad. Vår bränslestrategi går mot restprodukter från skog och samhället i form av avfall till ungefär lika stora delar.

Varför använder vi avfall som bränsle?

 

EU:s avfallshierarkiDet genereras mycket avfall både i Sverige och resten av världen. I Europa läggs ca 150 miljoner ton avfall på deponi varje år, vilket har negativ miljö- och klimatpåverkan. T ex bildas metan, som är en kraftfull växthusgas. Det finns alltså ett stort behov av att hantera allt avfall som skapas och det finns olika sätt att göra det, vilket illustreras i EU:s avfallshierarki. (Klicka på bilden för att se den i större format) Det som gör störst nytta är att undvika att avfall uppkommer och att ersätta deponi med någon form av återvinning

Sverige har, i ett miljöperspektiv, ett av världens bästa avfallshanteringssystem. Det beror främst på två faktorer: Att vi i stort sett inte lägger nåt avfall på deponi och att vi har en välutvecklad och effektiv material- och energiåtervinning. I Sverige har vi ledande teknik inom energiåtervinning ur avfall som gör att vi kan producera fjärrvärme och el. 

Import av avfall

 

EU har bestämt att avfall inte ska läggas på deponi men omställningen kommer att ta tid och under tiden behövs miljöriktiga alternativ. Då är import av avfall en lösning. Sveriges välutvecklade teknik och stora behov av energi göra att deponi i Europa undviks och totalt sett leder det till en betydande utsläppsminskning av klimatgaser. Import av avfall till energibolag i Sverige uppgår till omkring 800 000 ton per år. Importen kommer knappast att överstiga mer än någon eller några procent av den totala deponerade volymen inom EU. Importen bidrar ändå till ökad resurshushållning och minskad klimatpåverkan. 

Fortums produktionskapacitet baseras på prognoser av fjärrvärmebehovet. Huvudstrategin är att producera fjärrvärme och el i kraftvärmeverk med restprodukter från industri och samhälle. När det gäller avfallsbaserade bränslen anpassas förbränningskapaciteten till att i huvudsak hantera lokalt avfall. Då detta flöde av olika skäl kommer att variera över tid kan en del av avfallsbränslet periodvis komma att importeras. Den största delen av avfallsvolymen i Fortums anläggningar i Stockholm kommer att vara lokalt avfall.

Lokala och globala klimatnyttor vid förbränning av avfall

 

Med dagens teknik för avfallsförbränning förbränns giftiga eller miljöfarliga organiska ämnen och de föroreningar som inte brinner upp, t ex tungmetaller, avskiljs i flera reningssteg. En modern avfallsförbränningsanläggning kan liknas vid en njure som avgiftar teknosfären. T ex kan hushållsavfallet till en stor avfallsförbränningsanläggning innehålla en årlig kvicksilvermängd på över 200 kg. Av detta avskiljs 98 % och därmed förhindras att den giftiga metallen kommer ut i miljön. Halterna i dag- och processvattnet från Högdalenverket ligger under gränsvärdena både för dricksvatten och för fisk- och musselvatten. Och utsläppen till luft av metaller och organiska ämnen är nere på så låga nivåer att de tangerar gränsen för vad som kan analyseras.

2016-02-29