Test med import av avfallsbränslen

​I månadsskiftet november och december 2011 genomförde vi i samarbete med SITA ett mindre test med import av avfall från England. Vi tog emot ett fartyg med cirka 3000 ton i Hargshamn. I april 2012 gör vi en ny test med import av avfall, denna gång från Italien. Testerna genomförs för att utvärdera potentiella leverantörer och transportvägar mot bakgrund av att användningen av utsorterat avfall förväntas öka i hela landet.

Under 2010 var Sveriges import av avfall för energiåtervinning cirka 748 000 ton. Den planerade testimporten omfattar under 2011 och 2012 cirka 9000 ton. Organisationerna Avfall Sverige och Svensk fjärrvärme har gjort en studie som visar att import av avfall bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser. Den största utsläppsreduktionen beror på att importen ersätter annan avfallsbehandling i ursprungsländerna som ofta leder till stora utsläpp av metangas med mycket stor klimatpåverkan.

Läs pressmeddelande om import av avfall från Italien

Här nedan finner du länkar med information om import och energiutvinning ur avfall.

2015-04-20