Bristaprojektet

Fredagen den 29 november 2013 invigdes vårt nya kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna kommun av miljöminister Lena Ek. Det nya kraftvärmeverket producerar fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall och är ett viktigt steg mot Fortums mål att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärme.

Det nya kraftvärmeverket i Brista kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till, samtidigt som det ger ett tillskott av fjärrvärme och el motsvarande uppvärmningsbehovet för 50 000 normalstora lägenheter per år. Anläggningen blir den viktigaste produktionsanläggningen för fjärrvärmenätet norr och väster om Stockholm. Den årliga produktionen kommer att vara 500 GWh värme och 140 GWh el.

De närmaste åren investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kronor för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. Det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Brista står nu klart och i Värtaverket i Stockholm byggs Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Samtidigt byggs ett nytt transport- och lagringssystem i Energihamnen i Värtan i Stockholm för att öka inblandningen av biobränsle i det befintliga Värtaverket. De investeringar som görs är viktiga för att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärmeproduktion i Stockholmsregionen.

 

Lena Ek inviger Brista 2 

Fakta Brista 2
• Nya Bristaverket, Brista 2 ägs till 85 % av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och till 15 % av Sollentuna Energi
• I Brista 2 eldas utsorterat och brännbart avfall från hushåll och industri
• Brista 2 kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket som invånarna i Stockholms stad ger upphov till.
• Årligen produceras 500 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för 50 000 lägenheter per år.
• Sveriges elsystem är sammanlänkat med Europas och de 140 GWh el som produceras varje år i Brista 2 kan tränga undan el producerad med fossila bränslen i Europa.​​​​

2015-09-17