Projekt pellets i Hammarbyverket avbrutet

En introduktion av pellets i Hammarbyverket är inte det optimala för att ersätta dagens bioolja i anläggningen med ett fast biobränsle och projektet avbröts därför på våren 2014. Fortum Värme kommer istället att genomföra åtgärder på de befintliga värmepumparna för att minska behovet av bioolja. 

Hammarbyverket är Storstockholms viktigaste anläggning för att ta tillvara på spillvärme från renat avloppsvatten. Fortum Värme kommer tillsammans med Stockholm Vatten att utreda möjligheten att komplettera Hammarbyverket med ytterligare värmepumpar för att kunna ta hand om spillvärme från Bromma reningsverk. Verket i Bromma ska enligt planerna läggas ned kring 2018. Satsningen i Hammarbyverket är ett viktig steg för att nå vårt mål om en helt resurssnål och klimatneutral fjärrvärme senast år 2030.

Sannolikt tidigast 2016 kommer vi att skicka in ett nytt tillståndsärende. Tidpunkten avgörs av Stockholm Vattens tidplan för nedläggningen Bromma reningsverk. Vi kommer även att ha samrådsmöten med närboende, myndigheter och andra intressenter.

Beslut att avbryta projekt Hammarby pellets

Mer information

Frågor kring utvecklingsarbetet för Hammarbyverket:
Johan Alsparr, projektägare, tel 08-671 70 00, johan.alsparr@fortum.com

Frågor om vår satsning på resurs- och klimatneutral fjärrvärme:
Nadja Pilpilidou, miljöcontroller, tel 08-671 70 00, nadja.pilpilidou@fortum.com

Film om Hammarbyverket

2015-10-14